Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Ceníky - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Ceníky - vyřešené úpravy
 • V DL přijatém je upraveno uživatelské rozhranní pro "Přepočet cen v ceníku"  >>>

  Během akce Přepočítat a zapsat ceny v prodejním ceníku spuštěné z prohlížeče dodacího listu přijatého jsou upraveny dialogy a informační hlášky tak, aby lépe informovaly uživatele o skutečnostech.

  Samostatně je vyhodnocena situace a zobrazena informace, kdy

  • není žádný ceník k přecenění,

  • uživatel, který akci spouští, nemá k nějakému ceníku právo spustit činnost "Přepočítat a zapsat ceny v prodejním ceníku"

  Následně je pak k přecenění nabídnuta množina ceníků, ke kterým právo má a mohly by se v nich produkty přecenit.

 • Je vylepšen přenos informací z cizího externího ceníku do procesu vytváření nového produktu v Kaskádě  >>>

  Dosud bylo zajištěno přenesení pouze cizího identifikátoru do karty Cizí identifikace a nákupních cen do nákupního ceníku.
  Více informací nebylo možné přenést.

  Nově je režim přepracován tak, že potenciálně umožňuje pracovat s jakýmkoliv údajem v cizím externím ceníku.
  Aktuálně je k výše uvedeným údajům přenášena informace o počtu kusů v balení.
  Pokud bude potřeba přenášet z externího ceníku k produktu v Kaskádě ještě jiný údaj, je to možné, ale bude pro to nutná další úprava dle příslušné specifikace.

 • Je upraven režim Přeceňování  >>>

  Tato úprava navazuje na předchozí úpravu číslo UPK-20-0004 a dále ji rozvíjí.

  Nově je možné pro přecenění položek v prodejním ceníku využít metodu "Aktuální prodejní cena v tomto ceníku + Konstanta".

 • Nová možnost přepočtu prodejní ceny v režimu Přeceňování  >>>

  V prohlížeči ceníku prodejního na kartě Produkty je k dispozici režim Přecenění, který umožňuje plánovat prodejní ceny a porovnávat je (a případné teoretické tržby) s aktuálními cenami a tržbami za zvolené období.

  Do režimu návrhu nové prodejní ceny, v dialogu "Zadání parametrů" jsme nově doplnili možnost navrhnout nové prodejní ceny jako násobek aktuální platné prodejní ceny a zadaného koeficientu.
  Tento režim je vhodný pro plošné změny prodejních cen.
  I tento nový režim funguje pro napozicovaný záznam, zobrazené produkty, produkty, kde nejsou dosud data navržena a pro všechny produkty v daném prodejním ceníku.

  Navrženou prodejní cenu je možné ještě ručně upravit a teprve pak promítnout do prodejního ceníku, jako platnou cenu od zadaného data.

 • Je zrušena tisková sestava "Podklady pro přecenění"  >>>

  Současnou existencí režimu Přeceňování přestala mít tisková sestava "Podklad pro přecenění" smysl a byla odstraněna.
  Režim Přeceňování obsahuje mnohem přehlednější informace a uživatel si může kdykoliv aktuální tabulku vytisknout (<Ctrl+R>) nebo vyexportovat (<Ctrl+E>).

 • Zrušení ceníku s prioritou 111  >>>

  V dubnu 2019 jsme informovali všechny uživatele Kaskády o záměru zrušit mechanismus ceníků s prioritou 111 (tzv. akční ceníky), neboť tyto ceníky po již dříve provedené úpravě UPK-18-0010 postrádají smysl.

  Nikdo z uživatelů nevznesl námitky a proto je od nynějška v Kaskádě příslušný mechanismus zrušen. Rozsah priority ceníků je nadále limitován rozsahem 0-100, přitom priorita 0 je použita pouze a jedině pro základní ceník.

  S touto úpravou bylo vylepšeno stanovování prodejní ceny produktu v návaznosti na měnu.
  Doposud:
  Pokud existovalo pro daného aktéra více ceníků se stejnou prioritou a jinou měnou, program vybral při stanovování prodejní ceny jeden z ceníků zcela náhodně.
  Nyní:
  Program použije měnu pro lepší výběr ceníku. Více viz. Výchozí prodejní cena produktu

 • Byla provedena změna názvu indexů ve 2 tabulkách  >>>

  Provedli jsme změnu názvu dvou indexů nad dvěmi různými tabulkami. Jde o pouhou změnu názvu, kterou jsme promítli do všech standardních Kaskádních objektů.
  Problémy mohou nastat v objektech, které jsou uživateli vytvořeny, nebo upraveny "na míru". V těchto objektech objeví případný problém "Kontrola syntaxe" spouštěná během provádění aktualizace datových struktur na serveru.

  Pokud uvedená kontrola odhalí problém, kontaktujte ihned pracovníky technické podpory.

 • Je doplněn sloupec s cizím názvem produktu do seznamu produktů v prohlížeči prodejního ceníku  >>>

  V prohlížeči prodejního ceníku v seznamu produktů (karta "Produkty)" je doplněn sloupec cizí název produktu. Doposud zde od verze 18.07 figuroval pouze cizí kód produktu.

  Oba sloupce (cizí kód i název) jsou zde zobrazeny pouze v případě, kdy prodejní ceník slouží pouze pro jednoho odběratele. Jde o nastavení na první kartě prohlížeče ceníku s názvem "Typ množiny odběratelů" s hodnotou "Jeden odběratel".

 • Je vylepšen režim přeceňování, jsou doplněny možnosti zadání data pro návrh cen po přecenění a různá další vylepšení  >>>

  Po konzultacích s některými našimi klienty jsme přistoupili k realizaci této úpravy, která má za cíl zpříjemnit práci při plánování nových prodejních cen a zavést některé nové možnosti v této oblasti, které rozšíří využití režimu "Přeceňování", především ve fázi návrhu prodejních cen. Ať již jde o samotné navrhování cen, porovnávání marží a tržeb za nějaké definované období při zachování stávající ceny a při použití ceny navrhované.

  Více se o celém konceptu tohoto režimu dočtete v kapitole Ceníky prodejní - přeceňování.

  Pro ty uživatele, kteří již tento režim využívali, následuje výčet provedených změn.

  • Při zapnutí režimu "Přecenění" již není vyžadováno zadání datumů pro výpočet obratů na první kartě prohlížeče. Datumy jsou vyžadovány až v dialogu zobrazeném po stisku tlačítka Generovat pracovní data. Po vygenerování informací o obratech a po vypočtení navrhované ceny jsou zadané datumy uloženy do dat ceníku.

  • V informačním proužku nad seznamem produktů bylo vylepšeno občerstvování informací o datumech, za která byla pracovní data vypočítána.

  • Je umožněna editace údaje "Navrhovaná cena"

   • po stisknutí klávesy Enter na sloupci program zobrazí malý dialog pro zadání nové navrhované ceny,

   • je zajištěn online přepočet navrhované přirážky a rozdílů finančních obratů

  • Jsou doplněny položky tlačítek s činnostmi v nástrojovém pruhu nad seznamem produktů
   V podpoložkách níže uvedených tlačítek jsou nově k dispozici činnosti pro generování pracovních dat v celém ceníku a u právě zobrazených produktů, kde není navrhovaná cena zadána.

   • Generovat pracovní data
    Dialog s datumy, za které počítat obraty produktů, zobrazený po některé z voleb, nově obsahuje také datum, ke kterému má nově připravovanou prodejní cenu vyčíslit.

   • Nastavení nové ceny
    Zde je zajištěn přenos "Navrhované ceny" jako platné prodejní ceny do ceníku k zadanému datu platnosti.
    Dosud toto nebylo možné. Program vždy provedl výpočet dle zadaných předpisů bez možnosti ovlivnění.

   • Vymazat pracovní data
    Činnost, která vymaže hodnoty z pracovních polí.

   Výše uvedené akce, vždy pouze pro napozicovaný záznam v tabulce, byly také doplněny do plovoucího menu nad produktem.

  • Lépe zde program vyhodnocuje údaje

   • Základní cena

    • Jde o cenu pouze ze základního ceníku.
     Dosud tu mohla být cena z jakéhokoliv ceníku, ve kterém produkt figuroval, měl platnou cenu a ceník měl nejvyšší prioritu.

    • Pokud produkt není v základním ceníku, je hodnota v tomto sloupci nevyplněná.
     Např. když je produkt exclusivně prodejný, není v žádném jiném ceníku, jen v ceníku toho exclusivního odběratele.

   • Akt.prod.cena
    zde jde o cenu pouze z tohoto ceníku. Pokud produkt v daném ceníku nemá žádnou cenu, je zde prázdno.

  • Lépe jsou řešeny výpočty přirážek v případě, kdy je ceník v cizí měně.
   v některých případech tu byla chybně porovnávána skladová cena v národní měně s prodejní cenou v cizí měně.

  • Je změněn výpočet obratů za zvolené období v závislosti na "Typu množiny odběratelů"

   • Jeden odběratel ( odběratel je zadán přímo v ceníku )
    Obraty produktů jsou vypočteny pouze z dokladů tohoto odběratele.

   • Několik odběratelů
    Obraty produktů jsou vypočteny pouze z dokladů odběratelům zadaných na kartě "Odběratelé".

   • Všichni odběratelé
    Obraty produktů jsou vypočteny bez ohledu na odběratele.

  • Je upraven dialog pro vložení nového produktu do ceníku

   • Při vkládání nového produktu do ceníku již není zadání prodejní ceny povinné
    Když je zadáno datum platnosti ceny "neurčeno", produkt je do ceníku pouze vložen, cena zadaná v tomto dialogu je zapsaná jako navrhovaná cena, ale v ceníku tato cena zapsaná (a tedy platná) není.
    Produkt tak je v ceníku, ale nemá stanovenou cenu. Zatím se cena jen připravuje, domlouvá.

   • Napozicovaná je vždy první buňka - s prodejní cenou
    Je upraveno grafické zarovnání a ukotvení jednotlivých editačních polí.

  • Nově je také povoleno smazat i poslední záznam ceny produktu v ceníku.

  • Jsou upraveny tiskové výstupy

   • nyní lze před tiskem zvolit

    • zda se má tisknout cena platná k danému datu, nebo

    • zda má být v tisku prezentována navrhovaná cena s platností od daného data

   • jsou vylepšeny překlady do cizích jazyků

 • Jsou provedena drobná vylepšení režimu Přecenění  >>>

  Pro přesnější výpočet prodejní ceny je možné využít nepovinné informace o skladu z prohlížeče ceníku

  Při návrhu nové prodejní ceny program nyní může využít nepovinnou informaci o skladu z hlavičky prodejního ceníku (v první kartě prohlížeče ceníku prodejního v poli Sklad pro určení sklad. ceny).

  Výpočet prodejní ceny, která je založená na skladové ceně, je tak přesnější. Jde především o situaci, kdy je v globální konfiguraci určeno, že se skladová cena počítá pro každý slad zvlášť.

  Řádky s produkty v režimu Přecenění jsou lépe barevně rozlišeny.

  Podbarvení celých řádků

  • světle oranžová - s dostatečnou marží ( mělo by se slevňovat, rozdíl v marži je záporný )
  • světle modrá - s nedostatečnou marží ( mělo by se zdražovat, rozdíl v marži je kladný )
  • světle zelená - kde je marže tak akorát ( rozdíl v marži je +/- 0.1% )

  Barva písma

  • černá - vygenerovaná data jsou max. 1 den stará
  • fuchsiová - vygenerovaná data jsou více než 1 den stará
 • Doplnění sloupce s cizím identifikátorem do seznamu produktů v prohlížeči prodejního ceníku  >>>

  V prohlížeči prodejního ceníku v seznamu produktů (karta "Produkty)" je doplněn sloupec "Cizí identifikace".

  Tento sloupec je zde zobrazen pouze v případě, kdy prodejní ceník slouží pouze pro jednoho odběratele. Jde o nastavení na první kartě prohlížeče ceníku s názvem "Typ množiny odběratelů" s hodnotou "Jeden odběratel".

 • Libovolný prodejní ceník lze nyní nastavit do režimu "použití všemi kontakty"  >>>

  Dosud existovaly pouze dva možné prodejní ceníky, které se automaticky aplikovaly pro libovolný kontakt, aniž by musel být s tímto ceníkem propojen (t.j. uveden v kartě Odběratelé)

  Akční ceníky je možno s výhodou použít pro "prodejní akce", vložením nějakého produktu do tohoto ceníku a určením jeho ceny pro určité období. Tato cena pak pro daný produkt má nejvyšší prioritu a "přebije" jakoukoliv jinou definici v libovolném jiném ceníku.

  Tento koncept "akčního ceníku" však v některých provozních situacích není vhodný. Je to např. tehdy, když provozovatel (uživatel) Kaskády sice chce vyhlásit "akci", ale přitom pro určité odběratele má definované v individuálních cenících jejich specifické ceny, které se "přebít" nemají.

  Tato úprava proto rozšiřuje konfigurovatelnost prodejního ceníku a zavádí nový parametr, který definuje, zda ceník platí pro

  • jediného odběratele (zadán přímo v 1.kartě prohlížeče)
  • několik odběratelů (zadán v kartě Odběratelé)
  • všechny odběratele (nic se nazadává, platnost pro všechny je automatická)

  Následně lze vytvořit ceník např s prioritou 10 jako "akční ceník", ale individuálním ceníkům určitých odběratelů přiřadit prioritu vyšší, např. 20.
  Nový mechanismus proto umožňuje větší flexibilitu v automatizaci cenotvorby na straně prodejů.

 • Bylo umožněno vytvořit propojení položky externího ceníku s produktem již existujícím v Kaskádě Detail

  Dosud Kaskáda v rámci položek externího ceníku podporovala situace kdy

  • odpovídající produkt v Kaskádě neexistoval - vytvořil se a propojil s položkou externího ceníku
  • odpovídající produkt v Kaskádě existoval a byl propojen s položkou externího ceníku - občerstvení dat podle aktuálního stavu externího ceníku

  Pro situaci, kdy příslušný produkt v Kaskádě existuje, ale není s položkou externího ceníku propojen, nebyla komfortní akce k dispozici.
  Uživatel v takové situaci musel vyhledat příslušný produkt a na kartě Další / Cizí údaje založit nový záznam s příslušnými údaji ( kód dodavatele, název, hmotnost, ...) a tím realizovat propojení s položkou externího ceníku.

  Nově, v případě, že produkt, odpovídající některé položce externího ceníku, již v Kaskádě existuje a jen tento produkt potřebujete propojit s položkou v ext. ceníku, pak postačí když se napozicujete na příslušnou položku v seznamu externího ceníku a kliknete na tlačítko Vytvořit produkt spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.
  Program zobrazí dialog "Volba produktu k propojení" pro výběr příslušného produktu existujícího v Kaskádě.

  Dialog umožňuje:

  • výběr produktu, jehož prohlížeč je otevřen
  • vyhledání produktu pomocí vyhledávacího pole a plnohodnotného vyhledávače
  • vytvoření nového produktu (pro popisovanou činnost není vhodné, ale jde o univerzální funkčnost tohoto dialogu)

  Výsledkem je existence příslušného záznamu, který tvoří propojku mezi kaskádním produktem a položkou v externím ceníku. Toto propojení je vidět v prohlížeči produktu na kartě Další / Cizí údaje.

 • Bylo upraveno vyhodnocování cen, které se tisknou při tisku ceníku s prioritou 111  >>>

  Při zavedení podpory existence více ceníků s prioritou 111 v různých měnách docházelo při tisku ceníku k chybnému vyhodnocení měny, ve které má být cena v ceníku vytištěna. Mohlo se tak stát, že v ceníku s prioritou 111 v měně CZK byly vytištěny ceny z ceníku EUR v měně EUR. Výsledek pak byl zmatečný.
  Nyní je toto chování opraveno.

  Navíc je upraven tisk "Přehledu produktů" vyvolaný např. z vyhledávače nebo složky nad seznamem produktů pomocí <Ctrl+R>. Před tisk byla doplněna možnost zadat měnu, ve které mají být prodejní ceny vytištěny.
  Pokud je zadána cena před tiskem, je tato měna uvedena v záhlaví tiskové sestavy a všechny ceny jsou zobrazeny v uvedené měně ať již pochází z ceníku v příslušné měně, nebo z jinoměnového ceníku. V tomto případě jsou pak přepočteny aktuálně platným kurzem.
  Pokud před tiskem není zadána měna, může být u každého produktu uvedena prodejní cena v jiné měně, podle toho, ze kterého ceníku pochází. Kód měny je pak uveden hned vedle této prodejní ceny.

  Dále byl vylepšen režim zobrazení produktů v prohlížeči kontaktu na kartě Produkty / Prodejní ceny, identifikace. Zde je (a již byl) v pravé části zobrazen seznam ceníků, ze kterých je danému zákazníkovi možné daný produkt prodat a je tu zobrazena jeho prodejní cena po případných slevách.
  Nyní jsou do tohoto přehledu zahrnuty i prodejní ceníky s prioritou 111, které tu dosud chyběly.

 • Upraven režim zadání nové prodejní ceny + další drobná vylepšení  >>>

  Nově byl podpořen zápis nové prodejní ceny, která je shodná s dosud platnou prodejní cenou.
  V některých situacích je dobré, když je v ceníku zapsána nová prodejní cena stejná jako ta dosud platná, jen s datem platnosti novějším, než bylo datum platnosti původní ceny. Jde o místa:

  Dosud při pokusu o zápis nové prodejní ceny, která je stejná, jako ta dosud platná, program zobrazil pouze informační okno "Shodná cena - nezapisuje se !".
  Nově je zobrazen potvrzovací dialog s textem "Shodná cena - má se přesto zapsat ??" a možnostmi "Yes" / No".

  Bylo vylepšeno chování dialogu Volba předlohy pro výběr Šablony / Napozicovaného objektu / Diskového souboru při vytváření nového objektu
  Potvrzovací tlačítka v některých situacích nemusela být napozicovatelná a tak je nebylo možné ovládat pomocí klávesnice ( Enter, šipky, Tab ) a bylo nutné použít myš. Nyní jsou tyto problémy odstraněny.

  V prohlížečích faktury vydané, dodacího listu vydaného a skladové výdejky byl vylepšen přechod mezi jednotlivými editačními políčky pomocí klávesy Tab. Někde bylo lehce (více logicky) změněno pořadí polí, někde bylo doplněno podmodření textu v poli Název tak, aby ho bylo možné snáze přepsat nebo doplnit.

 • Je umožněno vytvořit více ceníků s prioritou 111, pro každou měnu může být jeden  >>>

  Kaskáda již delší dobu umožňuje vytvoření speciálního ceníku s prioritou 111, který má absolutní přednost před všemi ostatními ceníky a to pro všechny odběratele, aniž by museli být s tímto ceníkem propojeni.
  Smyslem tohoto mechanismu je především realizace slevových akcí, platných v určitém období zcela paušálně, pro všechny.
  Dosud mohl takový ceník existovat pouze jeden, což je v pořádku, pokud nechcete definovat různé ceny pro zákazníky platící různými měnami.
  Nyní lze ceníků s prioritou 111 vytvořit více, pokud bude každý z nich veden v jiné měně.
  Díky tomu je možné mít pro každou měnu speciální akční ceník, který je použit pro všechny kontakty, bez nutnosti zařazovat tyto kontakty do tohoto ceníku.
  Zároveň však vznikla otázka, jak konkretizovat rozhodování systému, podle kterého ceníku určovat ceny kterému zákazníkovi (která měna je pro něj rozhodující).
  Existující údaj Výchozí měna pro doklady se sice nabízí, ale v praxi může mít poněkud jiný význam, než rozhodování o cenotvorbě.
  Proto vznikl nový (nepovinný) údaj Měna pro určení akč.ceníku, kterým lze toto rozhodování nasměrovat tak, jak potřebujete.
  Editace tohoto nového údaje je k dispozici v prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry / Parametry zákazníka / Měna pro určení akč.ceníku.
  Pokud tento údaj není vyplněn, program použije (jako dosud) sousední údaj Výchozí měna pro doklady..

 • Byl vylepšen import dat z externího ceníku do Kaskády tak, aby se hodnota z editačního pole "Jméno imp.souboru vč.cesty" předávala funkci pro načtení souboru z cílové složky  >>>

  Dosud zde byl tento údaj pouze jako výchozí, pro tvorbu importní definice, potom při dalších importech již byla použita cesta a soubor, který byl v počátku použit pro vytvoření definice importu. Uživatelsky sice bylo možno tento údaj v definicimportu měnit, ale nebylo to zcela jednoduché ani intuitivní.
  Nynější chování je následující:

  • Před tvorbou nové definice sem uživatel může a nemusí zapsat jméno importního souboru včetně cesty.

  • Při tvorbě nové definice importu se zobrazí dialog pro volbu souboru, kde uživatel finálně určí importní soubor pro tvorbu definice.

  • V závěru tvorby nové definice importu program použité jméno a cestu zaznamená do pole Jméno imp.souboru vč.cesty.

  • Kdykoliv později může uživatel tento údaj v prohlížeči změnit a program při následujících importech údaj řádně použije.

  Dále zde byly provedeny drobné technologické změny, které mají zvýšit komfort při užívání.

  POZOR: Pokud Vám nyní import nefunguje tak jako před aktualizací a problém je v cestě souboru pro import, smažte cestu k souboru zadanou do pole Jméno imp.souboru vč.cesty. Tím docílíte stejného chování importu jako před aktualizací.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948694.