Volba profilu
Aktuality
eShop pokusný
Naše produkty
Vyhledat objekt
Odkazy
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí

Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy
 • Je upraveno nastavování výchozího setřídění položek obsahu po refreši obsahu  >>>

  Při práci s položkami obsahu dokladu (či objednávky) se při různých činnostech (rozdělení řádku, klonování, ....) provádí refresh obsahu tabulky. Ten však dosud způsoboval, že se nastavilo "výchozí setřídění" položek, podle nastavení v konfiguraci druhů a tříd. Tím se však zrušilo aktuální setřídění, které mohl mít uživatel v tu chvíli nastavené jinak a to bylo nepříjemné.

  Nyní program výchozí setřídění nastaví při

  • otevření prohlížeče dokladu

  • přejetí na další objekt pomocí "špendlíku"

  • uložení hlavičky editovaného dokladu

  • kliknutí na tlačítko pro nastavení výchozího setřídění položek v panelu nástrojů

  Ve všech ostatních případech program ponechá aktuální setřídění položek.

 • Doladění preference "V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu"  >>>

  Dosud při zapnuté preferenci V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu program prováděl kontrolu při ukládání po editaci hlavičky dodacího listu nebo objednávky. Pokud účel dodávky v hlavičce předpokládá skladový příjem nebo výdej, pak se provede kontrola neprázdnosti údaje "Výchozí sklad" a uživatel je o případném nedostatku informován. Nijak se přitom neověřuje obsah, zda v něm vůbec nějaký skladovatelný produkt existuje.

  Nyní se kontrola provede

  • jak při ukládání rozeditované hlavičky (stejně jako dosud),
  • tak při vystavování dokladu,
  • program přitom ověří zda je v obsahu nějaký řádek se skladovatelným produktem s účelem dodávky vyžadujícím skladový doklad
   • pokud takový řádek v obsahu neexistuje, je to považováno za regulerní stav bez ohledu na (ne)prázdnost údaje "Výchozí sklad"
   • pokud takový řádek v obsahu existuje, zobrazí program varování ( není to považováno za neprůchozí chybu, lze pokračovat v činnosti, pokud to uživatel chce ).
 • Pro zjištění problémových položek při výdeji se nyní pracuje s datumem uskutečnění daného dokladu  >>>

  V obsahu dodacího listu vydaného, objednávky od zákazníka a objednávky výroby se lépe vyhodnocuje filtr Pouze položky s předpokl. problémem při výdeji.
  Doposud program zobrazoval problémové položky až k aktuálnímu datu.
  Nyní je limitní datum uskutečnění daného dokladu.

  Stejným způsobem byl upraven i tisk "Předpokládaný problém při výdeji".

 • Pro některé účely dodávky nyní program vynucuje soulad "hlava - obsah"  >>>

  Z logiky věci vyplývá, že některé účely dodávky nelze používat "chaoticky" , ale musí být splněna určitá pravidla.
  Příkladem může být Převod mezi sklady, kde je nutno, aby operace začínala dodacím listem (ten tvoří spojnici mezi výdejem z jednoho a příjmem do druhého skladu) a také aby byl daný účel dodávky použit jak v hlavičce dokladů, tak i v řádcích.

  Program dosud tato pravidla zajišťoval v určitých databázových rutinách "natvrdo", bylo to zapsáno do zdrojového kódu.

  Nyní je mechanismus zobecněn a řízen sloupcem v definiční tabulce, který mohou vývojáři nastavit dle potřeby. Zvyšuje to jistotu, že takové nastavení bude opravdu spolehlivě programem akceptováno za všech okolností.

 • V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna adresa pro místo dodání  >>>

  Kaskáda nyní umožňuje v rámci objednávky k dodavateli přesněji definovat místo, kam má být dodávka doručena. Má to význam pro firmy, které mají více než jedno místo pro převzetí dodávek, například víc provozoven, výrobních hal apod.

  V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna podkarta Poštovní adresa, ve které je
  • zobrazena aktuálně nastavená adresa a to buď

   • sídlo vlastní organizace, v takovém případě je zde zobrazen text Automaticky (řeší aplikace), nebo

   • konkrétní zvolená poštovní adresa

  • tlačítko Změnit místo pro dodání pro volbu konkrétní poštovní adresy

  Zároveň je provedena úprava tiskové sestavy objednávky k dodavateli, ve které je nově výše uvedená poštovní adresa pro místo dodání zakomponovaná.

 • Obecný rámec pro tvorbu převodových můstků pro import zákaznických objednávek  >>>

  V Kaskádě je vytvořen obecný mechanismus, který usnadňuje naprogramování převodového můstku mezi Kaskádou a nějakým dalším informačním systémem, od kterého je potřeba přebírat objednávky, jako je například eShop.

  V Kaskádě je naprogramován mechanismus identifikace produktů, kontaktů, adres a vytváření nových objednávek a kontaktů nad pracovními tabulkami, které svojí strukturou pokrývají běžné potřeby souborů s daty objednávek z různých systémů.
  Nyní tak postačuje jakýkoliv import souboru s objednávkou nasměrovat do těchto pracovních tabulek a spustit standardní importní metodu Kaskády.

  Tento mechanismus lze využít např. pro načtení objednávek pořízených na externím eshopu, nebo k importu objednávek od vašeho odběratele, který tyto objednávky vytváří ve svém systému apod.

  Zprovoznění importu s využitím tohoto nového mechanismu bude snazší a bezpečnější, než programovat individuální mechanismus pro každého klienta zvlášť. Není sice v silách samotného uživatele Kaskády tento import rozběhnout, je k tomu potřeba spousta znalostí "ze zákulisí", ale pracovníkovi technické podpory tento mechanismus usnadní práci a uživateli Kaskády tím urychlí a také zlevní samotné nasazení importu objednávek v jeho firmě.

  Samozřejmostí je, že i tento univerzální a obecně použitelný mechanismus umožňuje provedení programátorských úprav na míru konkrétního zákazníka.

  Před realizací jakéhokoliv importu neváhejte nejprve kontaktovat pracovníky naší technické podpory. Předejde se tím případným budoucím komplikacím, a/nebo zbytečně vynaloženému úsilí a financí při snaze realizovat něco, co není technicky možné.

 • Není dovoleno měnit předmět v řádku, který náleží do vystaveného dokladu  >>>

  Tato úprava ovlivňuje chování Kaskády pouze v případě, kdy je v Globální konfiguraci na kartě Kontakty zapnuta volba Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů.

  Dosud bylo možné v řádku objednávky zaměnit předmět i v případě, kdy řádek figuroval v již vystaveném dodacím listu a dokonce i v případě, kdy náležel do vystaveného skladového dokladu nebo faktury.
  V těchto případech však původní předmět již měl změněn svůj stav a umístění. Takovými změnami mohlo dojít ke zmatkům v evidenci předmětů.

  Nově je v programu zabráněno změnám předmětu v řádku, který již figuruje v nějakém (libovolném) druhu dokladu, který je již vystaven.

 • V obsahu DL/OBJ lze nyní vložit všechny produkty z obsahu do K-schránky  >>>

  Pomocí klávesové zkratky <Ctrl+A> lze v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky vyvolat funkci, která v cyklu projedede celý obsah (přitom program respektuje uživatelem nastavené filtry) a všechny produkty, které v K-schránce nejsou, do ní vloží. Pokud nějaký produkt v K-schránce již figuruje, zobrazí program uživateli dotaz s volbou dalšího postupu.
  Jde o dávkové spuštění již existující funkce Vložit řádek (produkt) do K-schránky (klávesová zkratky <Ctrl+K>).

  Kromě toho jsou nově vizuálně odlišené řádky, u kterých již produkt v K-schránce figuruje.

 • Zamezení vzniku problematických řádků v obsahu objednávek  >>>

  Problematické řádky mohly vznikat v obsahu objednávky k dodavateli, použitím funkce Klonovat řádek na řádku s účelem dodávky Nákup subdodávky, který se již v tu chvíli odkazoval na řádek z protější objednávky od zákazníka.

  Tím, že existovaly 2 a více řádků v objednávce k dodavateli s odkazem na stejný řádek objednávky od zákazníka, nebylo možné vypořádat řádek v objednávce od zákazníka, neboť pro vypořádání je vyžadována existence právě a pouze jednoho protiřádku.

  Po provedené úpravě již klonování řádku v uvedené situaci program nedovolí.

 • Byly upraveny přednastavené filtry při připojování volného předmětu k řádku dokladu/objednávky  >>>

  V situaci, kdy je v programu zapnuta "Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů" a k řádku s produktem se zadanou "Individuální zárukou" doplňujete volný předmět, je upraveno výchozí nastavení filtrů.

  Cílem úpravy je zpříjemnit, zpřesnit a usnadnit práci při vybírání vhodného předmětu a tím zamezit chybám obsluhy způsobených "překliknutím se" a zvolením chybného předmětu.

 • Bylo upraveno chování filtrovacího panelu pro druh Předmět  >>>

  Dosud nebylo možné filtrovat předměty podle typu umístění <neurčeno>. Program tuto hodnotu bral tak, že filtr není nastaven.

  Nově je u položky "Typ umístění" zaškrtávací pole, které rozhoduje o tom, zda bude nebo nebude filtr podle tohoto pole uplatněn. Z množiny nabízených možností typu umístění je pak možné vybrat cokoliv, i hodnotu <neurčeno>.

 • Je změněno chování údaje "Cena" v řádcích objednávek s ohledem na účel dodávky použitý v řádku a její ne/započítání do celkové částky smlouvy  >>>

  Dosavadní chování při vložení nového řádku do objednávky

  • V případě objednávky od zákazníka
   • Pokud účel dodávky vkládaného řádku pro své vypořádání vyžadoval záznam do faktury vydané, byl řádek uložen včetně ceny, která je chápána jako cena prodejní.

   • Pokud účel dodávky nevyžadoval záznam do faktury vydané, byla cena přepsána na hodnotu 0.

  • V případě vkládání do ostatních druhů objednávek byla cena ponechána tak, jak ji uživatel zadal.

  Tato cena spolu s množstvím byla použita pro výpočet celkové ceny objednávky.

  • V případě objednávek od zákazníka tuto celkovou cenu tvořily pouze hodnoty z řádků určených k prodeji.

  • V případě ostatních objednávek byla celková cena tvořena součtem všech řádků.

  Současné chování při vložení nového řádku do objednávky

  • V žádném případě není údaj Objedn. cena přepisován na hodnotu 0. Každý řádek, v každém druhu objednávky tak má svoji cenu.

  • Hodnota řádku objednávky je do celkové ceny započítávána podle toho, zda účel dodávky daného řádku vyžaduje záznam do příslušného druhu dokladu.

  Pro každý druh objednávky je vyžadován jiný druh dokladu dle následujícího klíče

  • Objednávka od zákazníka   =>   Faktura vydaná
  • Objednávka k dodavateli   =>   Faktura přijatá
  • Objednávka výroby   =>   Skladová příjemka

  Touto úpravou dochází ke zpřesnění výpočtu celkové ceny objednávky a také ke sjednocení mechanismu výpočtu této ceny.
  Zaroveň také nenulování ceny v řádku objednávky přináší některé další možnosti při práci s daty objednávky.

  Pokud se Vám v obsahu objednávky od zákazníka míchají různé druhy řádků s různými účely dodávky a tisk objednávky tak obsahuje i položky, které nejsou zákazníkovi dodávány a slouží pouze pro Vaši potřebu, je možné využít již dříve realizované úpravy tisku objednávky a skrýt v tisku položky, které nebudou figurovat ve faktuře vydané.
  Toto nastavení provedete v Konfiguraci druhů (tříd) na kartě Druh u druhu Objednávka od zákazníka. Jde o zaškrtávací pole V tisku nabídky/objednávky uvést pouze fakturované položky (dle účelu dodávky).

 • Je umožněno dodatečně změnit účel dodávky při dodržení všech pravidel pro úspěšné vypořádání řádku  >>>

  Dosud se program bránil jakékoliv změně účelu dodávky v případě, kdy řádek DL/OBJ již byl promítnut do některého z dokladů (faktura, skladový doklad,....), viz. Podmínky pro změnu účelu dodávky v řádku.

  Nyní je nad řádkem obsahu Dodacího listu / Objednávky k dispozici v plovoucím menu nová volba Změnit účel dodávky, která je "benevolentnější" a za určitých okolností umožní změnu i v situaci, kdy v prohlížeči řádku není editace účelu dodávky dostupná.

  Při použití této volby program nabídne množinu účelů dodávky pro volbu nového.
  Po zvolení některého z nich provede program ověření, zda je možné nový účel dodávky v řádku použít :

  • zjistí, zda případné již existující doklady nekolidují s podmínkami u nově zvoleného účelu dodávky
  • provede běžnou sadu kontextových kontrol ohledně použitelnosti účelu dodávky různými uživateli v různých situacích.

  Pokud není změna možná, program zobrazí chybové hlášení s popisem porušených pravidel.
  Jinak změnu provede.

 • Nově je k dispozici filtr na "Předpokládaný problém při výdeji" i v obsahu objednávky výroby a skladové výdejky  >>>

  Dosud existoval filtr na problematické položky pouze v obsahu objednávky od zákazníka a dodacím listu vydaném. Pro skladovou výdejku existoval pouze alternativní tisk "Předpokládaný problém při výdeji".

  Nově je uvedený filtr k dispozici i v obsahu objednávek do výroby a v obsahu skladové výdejky.
  Je tak možné lépe a dříve detekovat problémy, které by později bránily vystavení skladového dokladu.

 • Byla provedena úprava inicializace položek plovoucího menu nad obsahem objednávky / dodacího listu Detail

  Poslední úprava UPK-17-0112, která doplňovala možnost zařazení všech nezařazených položek do napozicovaného uzlu stromu v rámci DL, způsobila nemožnost vyvolat plovoucí menu v obsahu zcela prázdné objednávky. Program v tomto místě zobrazoval chybové hlášení. Nebylo tak možné pracovat např. s K-schránkou.

  Problém se projevoval pouze u zcela prázdné objednávky. Nyní je tato chyba odstraněna.

 • Bylo umožněno dávkové zařazení položek obsahu dodacího listu do zvoleného obalu  >>>

  V situaci, kdy je v dodacím listu povoleno a také zapnuto stromové zobrazení obsahu dodacího listu, je zde k dispozici nová položka plovoucího menu - činnost "Vložit položky do tohoto obalu". Tato položka menu je však dostupná pouze když napozicovaný řádek je produktovým řádkem, a tento produkt má nastaven druh "Obal".

  Po zvolení této činnosti program zobrazí dialogové okno "Volba postupu" s možností zvolit rozsah položek. Zda má do obalu zařadit

  • Pouze položky, které ještě v žádném obalu zařazené nejsou
  • Veškeré položky tohoto DL
  • Nic nedělat - zpět

  Po skončení zobrazí informační okno s celkovým počtem řádků v DLV, počtem zařazených položek do tohoto uzlu a počet právě nově zařazených položek.

 • Bylo podpořeno lepší zobrazení informací o propojení řádků různých objednávek  >>>

  Byla upravena podmínka zobrazení informace o protějším řádku objednávky.
  Vždy, když je v napozicovaném řádku zapsána informace o protějším řádku, na který se odkazuje, je v náhledu na řádek na kartě Doplňující údaje zobrazeno číslo objednávky s možností "prokliku" do jejího prohlížeče a také tlačítko Detail, které zobrazí přímo prohlížeč protějšího řádku.

  V prohlížeči řádku objednávky a dodacího listu přibyla nová karta Související řádky jiných DL / OBJ.
  Tato karta zobrazuje všechny řádky, které se odkazují na právě otevřený řádek. Může jít o řádky propojené díky provedeným činnostem Export položek do Objednávky výroby nebo Export položek do Objednávky k dodavateli nebo o nákup a prodej subdodávek.

 • Bylo upraveno chování sloupce "Doporučení" v obsahu objednávek a dodacích listů  >>>

  Dosud, v situaci, kdy program podle kontextu dat okolo řádku objednávky od zákazníka usoudil, že by daný produkt měl být buď vyroben nebo objednán od dodavatele, dal uživateli doporučení "Zadat do výroby" nebo "Objednat od dodavatele".

  Nově se program v této situaci ještě podívá, zda se na tento řádek neodkazuje nějaký jiný řádek objednávky výroby nebo k dodavateli. Pokud ano a je správného účelu dodávky ("Výroba na sklad" nebo "Pořízení zásob"), pak uživateli doporučí "Čekat na výrobu" nebo "Čekat na dodávku", protože tento řádek již byl do příslušné objednávky promítnut pomocí volby Export položek do Objednávky výroby nebo Export položek do Objednávky k dodavateli.

 • Po schválení realizace objednávky program automaticky nabídne odeslání potvrzující zásilky o přijetí  >>>

  V prohlížeči objednávky od zákazníka, která byla přijata, je k dispozici nová funkčnost, která umožňuje uživateli po zaškrtnutí vlastnosti Realizace je schválena a uložení dat automatické odeslání potvrzující zásilky o přijetí objednávky podle zvolené šablony.

  Celá funkčnost je podmíněna tím, že v první kartě prohlížeče objednávky od zákazníka v podkartě "Další údaje" je vyplněn údaj Šablona mailu - potvrz. prij., tedy výchozí šablona pro odeslání potvrzení.
  Pokud šablona vyplněná není, odeslání zásilky program nenabídne.

 • Je vylepšen režim pro vkládání produktů do objednávky k dodavateli, v prohlížeči produktu, kartě "Dodávky"  >>>

  Po realizaci úpravy UPK-17-0042 ve verzi 17.04 se sice zlepšilo chování z hlediska přednastavení množství pro objednání, ale změnilo se také (pro někoho) nežádoucím způsobem chování pole s určenou cílovou objednávkou. Při použití špendlíku a přecházení na produkty s jiným primárním dodavatelem se toto pole vyprázdnilo.

  Nyní proto dochází k obohacení daného pracovního prostoru o zaškrtávací pole FIX. Pokud jej uživatel zaškrtne, pak program při přechodech na jiné produkty nebude sám stanovovat cílovou objednávku, ale ponechá jako cíl to, co bylo v daném poli zvoleno dosud. Díky tomu má uživatel možnost volby pracovního režimu.

  Navíc je program nyní zařízen tak, aby se pole "FIX" automaticky zaškrtlo v případě, že uživatel do prohlížeče produktu vstupuje z objednávky k dodavateli, z prohlížeče jejího řádku, při tvorbě nového řádku volbou produktu, otevřením prohlížeče ze seznamu produktů nabízených pro tvorbu řádku. Pokud to tak uživatel v daném okamžiku nechce, může pole odškrtnout.

  V případě, kdy je pole "FIX" odškrtnuto a pomocí špendlíku přecházíte mezi produkty, program nově ověřuje, že dodavatel zadaný v příslušném poli, je jeden z možných dodavatelů uvedených na kartě Nákupní ceníky.
  Dosud bylo ověřováno pouze zda jde o primárního dodavatele. Pokud ne, došlo k přepsání polí s dodavatelem a číslem objednávky.

<< začátek | < předchozí | 1/3 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 114064.