Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy
 • Je doplněn nový filtr a upraveno zapamatování si nastavení filtrů v nabídce produktů  >>>

  V dialogu s nabídkou produktů na kartě Produkty pro založení nového řádku v rozbalovacím podmenu tlačítka na panelu nástrojů

  • je doplněn nový filtr "Druh skl. produktu", díky kterému lze omezit seznam nabízených produktů pouze na produkty určitého druhu (Zboží, Výrobek, Polotovar, ...).

  • si program pamatuje poslední nastavení filtrů v závislosti na druhu objektu, ze kterého je nabídka produktů volána.
   Jiné nastavení filtru se hodí např. pro fakturu vydanou, jiné pro přijatou apod. Doposud bylo potřeba tyto filtry pokaždé nastavovat.
   Pozor: Nepleťte si výše uvedený filtr v panelu nástrojů s obecným filtrovacím panelem vedle stromu složek produktů, který si poslední nastavení v rámci druhu objektu nepamatuje.

 • U objednávek je využita možnost automatického odeslání zásilky podle obecného mechanismu pro definice emailové šablony  >>>

  U objednávky k dodavateli po zaškrtnutí a uložení volby "Objednávka byla odeslána" a u objednávky od zákazníka po zaškrtnutí a uložení volby "Realizace je schválena" program automaticky nabídne odeslání zásilky podle obecného mechanismu pro definice emailové šablony u jakékoliv jiné šablony.

  Výchozí šablona zásilky pro odeslání objednávky byla v prohlížeči objednávky od zákazníka na kartě Další údaje zrušena.

 • Umožněno posunout počáteční datum dodání v řádcích objednávky dle pásma realizace

  Dosud, při změně "Předpokládaného/Požadovaného data dodání" v hlavičce objednávky, program zobrazil dialog s možností zvolit režim přepisu datumu v řádcích objednávky. Tento přepis ale neřešil datum počátku realizace v závislosti na zadaném pásmu pro realizaci.

  Nově je program upraven tak, že v již dříve zmíněném dialogu je doplněna nová volba - zaškrtávací pole "Nastavit i počáteční datum dle pásma pro realizaci". Tato volba je ve výchozím stavu zaškrtnutá.

  Pokud je tato nová volba zaškrtnutá, pak program u všech položek v obsahu, které splňují v dialogu zvolenou podmínku, provede navíc oproti dosavadnímu stavu i přepis požadovaného data dodání do.

 • Je upravena podmínka pro přehodnocení prodejní ceny po změně množství v řádku OZA / DLV  >>>

  Dosud bylo možné v globální konfiguraci pouze zapnout nebo vypnout požadovanou funkčnost (Při změně množ. v obj.dod./zák. přepočítat cenu).

  Nově je možné po zapnutí funkčnosti ještě blíže specifikovat produkty, pro které přehodnocení cen provádět.

  Nově je podmínka řešena uživatelsky modifikovatelnou funkcí, takže ji mohou servisní technici upravit "na zakázku" podle potřeb každého uživatele Kaskády.

 • Úprava režimu pro objednávání, rozpočítávání rozbalného do nákupní ceny v závislosti na množství  >>>

  Ve snaze vytěžit z Kaskády co nejvíce informací a co nejvíce pomoci obsluze Kaskády jsme provedli úpravy, které umožní mnohem více využít data z ceníků od dodavatelů, které jsou do Externích ceníků a poté do "Nákupních ceníků" v Kaskádě načítány pomocí importu z externích datových souborů ( DBF, XML, apod. ).
  Cílem je, co nejvíce napomoci nákupčímu při stanovení objednací ceny v závislosti na množství objednávaného produktu.

  Pro zprovoznění některých funkcí, nebo datových toků bude možná potřeba zásah našich techniků (např. úprava importů), kteří vše nastaví dle vašich požadavků.

  Nákupní ceník

  V hlavičce ceníku nákupního přibyl údaj Výchozí částka pro rozpočítávání rozbalného
  Do historie prodejní ceny do sloupce "Sazba rozbalného" je zapsána v případě, kdy je tato hodnota nenulová a v historii prodejní ceny daného produktu je použita metoda "Rozpočet konstantní sazby".
  Výchozí hodnotou je 0.

  Do obsahu ceníku (do historie cen) přibyly nové údaje:

  • Metoda rozbalného s hodnotami

   • Rozbalné se nepočítá ( výchozí hodnota )
   • Rozpočet konstantní sazby
   • Nelze rozbalit (pouze celé balení)
   • Jiná jednotková cena pro rozbalené
  • Sazba rozbalného / Jednotková nákupní cena v případě rozbalení

   Význam hodnoty udává vedlejší (předchozí) údaj. Výchozí hodnotou je 0.

  Karta Cizí údaje v prohlížeči Produktu / Další

  Pokud je u daného dodavatele na katě cizí identifikace vyplněn údaj Balení, pak program tento údaj použije k výpočtu nákupní ceny od daného dodavatele.

  Pokud má být u produktu počítáno rozbalné a není objednáváno celé množství, program k nákupní ceně připočítá částku rozbalného, nebo použije nákupní cenu, která se má použít v případě objednání neúplného balení, v závislosti na zvolené metodě výpočtu rozbalného.

  Prohlížeč řádku objednávky, DL

  V Globání konfiguraci / Produkty / Základní parametry přibyla nová možnost "Při změně množ. v obj.dod./zák. přepočítat cenu".

  Při zapnutí této nové funkčnosti program vždy při změně množství v řádku provádí přehodnocení prodejní / nákupní ceny právě v zavislosti na množství.

  Tato nová funkčnost je dostupná v objednávkách k dodavateli i v objednávkách od zákazníka. Tímto způsobem je tak možné nabízet co nejpřesnější nákupní/prodejní cenu, když ta je závislá na množství.

  Pozor, v případě prodeje se nejedná o možstevní slevy. Ty jsou v programu řešeny jiným způsobem a funkčnost se zapíná jinou volbou.

  Úprava stanovení prodejní ceny

  Do mechanismu stanovení prodejní ceny, které většinou probíhá vyhledáním příslušné ceny v prodejním ceníku, je zabudována uživatelsky modifikovatelná funkce, která umožní programátorovi zasáhnout do stanovení výchozí prodejní ceny, která pak bude použita v objednávce/dodacím listu/faktuře.

  Tato uživatelsky modifikovatelná funkce se musí postarat o všechny akce související se stanovením finální prodejní ceny (např. modifikace případnými slevami pro daného aktéra), protože zjištění prodejní ceny touto metodou je předřazeno před všechny ostatní metody, kterými Kaskáda disponuje a standardní mechnismus pro stanovení prodejní ceny s touto cenou již nic neprovádí. Kaskáda ji použije tak, jak z funkce vyjde.

  Tím ovšem není vyloučena možnost ruční změny prodejní ceny, nebo dávková změna cen apod.

 • Úprava režimu "Produkty pro tvorbu objednávek k dodavatelům"  >>>

  V uživatelském rozhraní "Produkty pro tvorbu obj.k dodav.", které slouží pro snadné objednávání produktů, jsme provedli několik změn ve snaze lépe vyhovět požadavkům a potřebám našich uživatelů.

  Pro úplnost budiž řečeno, že data zobrazená v tomto prostoru jsou připravena funkcí, kterou lze pro konkrétního uživatele Kaskády upravit "na míru".

  Horní část s ovládacími prvky a tlačítky je upravená. Jsou tu některé nové prvky, některé byly zrušeny

  • Nově je tu pole "Cílová objednávka k dodavateli"

  • Po zvolení objednávky a opuštění pole, jsou k dispozici tlačítka

   • Vložit jeden ( <Shift + Enter> )

   • Vložit vše
    Toto tlačítka nahrazuje zrušené "Zapsat do objednávky" z nástrojového pruhu

  • Pod číslem objednávky je zobrazen dodavatel uvedený v objednávce

  • Při změně navrženého dodavatele a/nebo množství v konkrétním řádku, program automaticky přehodnotí nákupní cenu od dodavatele uvedeného v řádku a pro toto množství a zobrazí ji v tabulce v příslušném sloupci.
   Uživatel tak ihned vidí, jaká je cena, za kterou pak bude zapsán řádek do zvolené objednávky.

  Tabulka je obohacena o sloupec "Navržené množství NEzaokrouhlené na balení (přesné dle bilance požadavků)"

 • Je upraveno nastavování výchozího setřídění položek obsahu po refreši obsahu  >>>

  Při práci s položkami obsahu dokladu (či objednávky) se při různých činnostech (rozdělení řádku, klonování, ....) provádí refresh obsahu tabulky. Ten však dosud způsoboval, že se nastavilo "výchozí setřídění" položek, podle nastavení v konfiguraci druhů a tříd. Tím se však zrušilo aktuální setřídění, které mohl mít uživatel v tu chvíli nastavené jinak a to bylo nepříjemné.

  Nyní program výchozí setřídění nastaví při

  • otevření prohlížeče dokladu

  • přejetí na další objekt pomocí "špendlíku"

  • uložení hlavičky editovaného dokladu

  • kliknutí na tlačítko pro nastavení výchozího setřídění položek v panelu nástrojů

  Ve všech ostatních případech program ponechá aktuální setřídění položek.

 • Doladění preference "V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu"  >>>

  Dosud při zapnuté preferenci V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu program prováděl kontrolu při ukládání po editaci hlavičky dodacího listu nebo objednávky. Pokud účel dodávky v hlavičce předpokládá skladový příjem nebo výdej, pak se provede kontrola neprázdnosti údaje "Výchozí sklad" a uživatel je o případném nedostatku informován. Nijak se přitom neověřuje obsah, zda v něm vůbec nějaký skladovatelný produkt existuje.

  Nyní se kontrola provede

  • jak při ukládání rozeditované hlavičky (stejně jako dosud),
  • tak při vystavování dokladu,
  • program přitom ověří zda je v obsahu nějaký řádek se skladovatelným produktem s účelem dodávky vyžadujícím skladový doklad
   • pokud takový řádek v obsahu neexistuje, je to považováno za regulerní stav bez ohledu na (ne)prázdnost údaje "Výchozí sklad"
   • pokud takový řádek v obsahu existuje, zobrazí program varování ( není to považováno za neprůchozí chybu, lze pokračovat v činnosti, pokud to uživatel chce ).
 • Pro zjištění problémových položek při výdeji se nyní pracuje s datumem uskutečnění daného dokladu  >>>

  V obsahu dodacího listu vydaného, objednávky od zákazníka a objednávky výroby se lépe vyhodnocuje filtr Pouze položky s předpokl. problémem při výdeji.
  Doposud program zobrazoval problémové položky až k aktuálnímu datu.
  Nyní je limitní datum uskutečnění daného dokladu.

  Stejným způsobem byl upraven i tisk "Předpokládaný problém při výdeji".

 • Pro některé účely dodávky nyní program vynucuje soulad "hlava - obsah"  >>>

  Z logiky věci vyplývá, že některé účely dodávky nelze používat "chaoticky" , ale musí být splněna určitá pravidla.
  Příkladem může být Převod mezi sklady, kde je nutno, aby operace začínala dodacím listem (ten tvoří spojnici mezi výdejem z jednoho a příjmem do druhého skladu) a také aby byl daný účel dodávky použit jak v hlavičce dokladů, tak i v řádcích.

  Program dosud tato pravidla zajišťoval v určitých databázových rutinách "natvrdo", bylo to zapsáno do zdrojového kódu.

  Nyní je mechanismus zobecněn a řízen sloupcem v definiční tabulce, který mohou vývojáři nastavit dle potřeby. Zvyšuje to jistotu, že takové nastavení bude opravdu spolehlivě programem akceptováno za všech okolností.

 • V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna adresa pro místo dodání  >>>

  Kaskáda nyní umožňuje v rámci objednávky k dodavateli přesněji definovat místo, kam má být dodávka doručena. Má to význam pro firmy, které mají více než jedno místo pro převzetí dodávek, například víc provozoven, výrobních hal apod.

  V prohlížeči objednávky k dodavateli je doplněna podkarta Poštovní adresa, ve které je
  • zobrazena aktuálně nastavená adresa a to buď

   • sídlo vlastní organizace, v takovém případě je zde zobrazen text Automaticky (řeší aplikace), nebo

   • konkrétní zvolená poštovní adresa

  • tlačítko Změnit místo pro dodání pro volbu konkrétní poštovní adresy

  Zároveň je provedena úprava tiskové sestavy objednávky k dodavateli, ve které je nově výše uvedená poštovní adresa pro místo dodání zakomponovaná.

 • Obecný rámec pro tvorbu převodových můstků pro import zákaznických objednávek  >>>

  V Kaskádě je vytvořen obecný mechanismus, který usnadňuje naprogramování převodového můstku mezi Kaskádou a nějakým dalším informačním systémem, od kterého je potřeba přebírat objednávky, jako je například eShop.

  V Kaskádě je naprogramován mechanismus identifikace produktů, kontaktů, adres a vytváření nových objednávek a kontaktů nad pracovními tabulkami, které svojí strukturou pokrývají běžné potřeby souborů s daty objednávek z různých systémů.
  Nyní tak postačuje jakýkoliv import souboru s objednávkou nasměrovat do těchto pracovních tabulek a spustit standardní importní metodu Kaskády.

  Tento mechanismus lze využít např. pro načtení objednávek pořízených na externím eshopu, nebo k importu objednávek od vašeho odběratele, který tyto objednávky vytváří ve svém systému apod.

  Zprovoznění importu s využitím tohoto nového mechanismu bude snazší a bezpečnější, než programovat individuální mechanismus pro každého klienta zvlášť. Není sice v silách samotného uživatele Kaskády tento import rozběhnout, je k tomu potřeba spousta znalostí "ze zákulisí", ale pracovníkovi technické podpory tento mechanismus usnadní práci a uživateli Kaskády tím urychlí a také zlevní samotné nasazení importu objednávek v jeho firmě.

  Samozřejmostí je, že i tento univerzální a obecně použitelný mechanismus umožňuje provedení programátorských úprav na míru konkrétního zákazníka.

  Před realizací jakéhokoliv importu neváhejte nejprve kontaktovat pracovníky naší technické podpory. Předejde se tím případným budoucím komplikacím, a/nebo zbytečně vynaloženému úsilí a financí při snaze realizovat něco, co není technicky možné.

 • Není dovoleno měnit předmět v řádku, který náleží do vystaveného dokladu  >>>

  Tato úprava ovlivňuje chování Kaskády pouze v případě, kdy je v Globální konfiguraci na kartě Kontakty zapnuta volba Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů.

  Dosud bylo možné v řádku objednávky zaměnit předmět i v případě, kdy řádek figuroval v již vystaveném dodacím listu a dokonce i v případě, kdy náležel do vystaveného skladového dokladu nebo faktury.
  V těchto případech však původní předmět již měl změněn svůj stav a umístění. Takovými změnami mohlo dojít ke zmatkům v evidenci předmětů.

  Nově je v programu zabráněno změnám předmětu v řádku, který již figuruje v nějakém (libovolném) druhu dokladu, který je již vystaven.

 • V obsahu DL/OBJ lze nyní vložit všechny produkty z obsahu do K-schránky  >>>

  Pomocí klávesové zkratky <Ctrl+A> lze v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky vyvolat funkci, která v cyklu projedede celý obsah (přitom program respektuje uživatelem nastavené filtry) a všechny produkty, které v K-schránce nejsou, do ní vloží. Pokud nějaký produkt v K-schránce již figuruje, zobrazí program uživateli dotaz s volbou dalšího postupu.
  Jde o dávkové spuštění již existující funkce Vložit řádek (produkt) do K-schránky (klávesová zkratky <Ctrl+K>).

  Kromě toho jsou nově vizuálně odlišené řádky, u kterých již produkt v K-schránce figuruje.

 • Zamezení vzniku problematických řádků v obsahu objednávek  >>>

  Problematické řádky mohly vznikat v obsahu objednávky k dodavateli, použitím funkce Klonovat řádek na řádku s účelem dodávky Nákup subdodávky, který se již v tu chvíli odkazoval na řádek z protější objednávky od zákazníka.

  Tím, že existovaly 2 a více řádků v objednávce k dodavateli s odkazem na stejný řádek objednávky od zákazníka, nebylo možné vypořádat řádek v objednávce od zákazníka, neboť pro vypořádání je vyžadována existence právě a pouze jednoho protiřádku.

  Po provedené úpravě již klonování řádku v uvedené situaci program nedovolí.

 • Byly upraveny přednastavené filtry při připojování volného předmětu k řádku dokladu/objednávky  >>>

  V situaci, kdy je v programu zapnuta "Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů" a k řádku s produktem se zadanou "Individuální zárukou" doplňujete volný předmět, je upraveno výchozí nastavení filtrů.

  Cílem úpravy je zpříjemnit, zpřesnit a usnadnit práci při vybírání vhodného předmětu a tím zamezit chybám obsluhy způsobených "překliknutím se" a zvolením chybného předmětu.

 • Bylo upraveno chování filtrovacího panelu pro druh Předmět  >>>

  Dosud nebylo možné filtrovat předměty podle typu umístění <neurčeno>. Program tuto hodnotu bral tak, že filtr není nastaven.

  Nově je u položky "Typ umístění" zaškrtávací pole, které rozhoduje o tom, zda bude nebo nebude filtr podle tohoto pole uplatněn. Z množiny nabízených možností typu umístění je pak možné vybrat cokoliv, i hodnotu <neurčeno>.

 • Je změněno chování údaje "Cena" v řádcích objednávek s ohledem na účel dodávky použitý v řádku a její ne/započítání do celkové částky smlouvy  >>>

  Dosavadní chování při vložení nového řádku do objednávky

  • V případě objednávky od zákazníka
   • Pokud účel dodávky vkládaného řádku pro své vypořádání vyžadoval záznam do faktury vydané, byl řádek uložen včetně ceny, která je chápána jako cena prodejní.

   • Pokud účel dodávky nevyžadoval záznam do faktury vydané, byla cena přepsána na hodnotu 0.

  • V případě vkládání do ostatních druhů objednávek byla cena ponechána tak, jak ji uživatel zadal.

  Tato cena spolu s množstvím byla použita pro výpočet celkové ceny objednávky.

  • V případě objednávek od zákazníka tuto celkovou cenu tvořily pouze hodnoty z řádků určených k prodeji.

  • V případě ostatních objednávek byla celková cena tvořena součtem všech řádků.

  Současné chování při vložení nového řádku do objednávky

  • V žádném případě není údaj Objedn. cena přepisován na hodnotu 0. Každý řádek, v každém druhu objednávky tak má svoji cenu.

  • Hodnota řádku objednávky je do celkové ceny započítávána podle toho, zda účel dodávky daného řádku vyžaduje záznam do příslušného druhu dokladu.

  Pro každý druh objednávky je vyžadován jiný druh dokladu dle následujícího klíče

  • Objednávka od zákazníka   =>   Faktura vydaná
  • Objednávka k dodavateli   =>   Faktura přijatá
  • Objednávka výroby   =>   Skladová příjemka

  Touto úpravou dochází ke zpřesnění výpočtu celkové ceny objednávky a také ke sjednocení mechanismu výpočtu této ceny.
  Zaroveň také nenulování ceny v řádku objednávky přináší některé další možnosti při práci s daty objednávky.

  Pokud se Vám v obsahu objednávky od zákazníka míchají různé druhy řádků s různými účely dodávky a tisk objednávky tak obsahuje i položky, které nejsou zákazníkovi dodávány a slouží pouze pro Vaši potřebu, je možné využít již dříve realizované úpravy tisku objednávky a skrýt v tisku položky, které nebudou figurovat ve faktuře vydané.
  Toto nastavení provedete v Konfiguraci druhů (tříd) na kartě Druh u druhu Objednávka od zákazníka. Jde o zaškrtávací pole V tisku nabídky/objednávky uvést pouze fakturované položky (dle účelu dodávky).

 • Je umožněno dodatečně změnit účel dodávky při dodržení všech pravidel pro úspěšné vypořádání řádku  >>>

  Dosud se program bránil jakékoliv změně účelu dodávky v případě, kdy řádek DL/OBJ již byl promítnut do některého z dokladů (faktura, skladový doklad,....), viz. Podmínky pro změnu účelu dodávky v řádku.

  Nyní je nad řádkem obsahu Dodacího listu / Objednávky k dispozici v plovoucím menu nová volba Změnit účel dodávky, která je "benevolentnější" a za určitých okolností umožní změnu i v situaci, kdy v prohlížeči řádku není editace účelu dodávky dostupná.

  Při použití této volby program nabídne množinu účelů dodávky pro volbu nového.
  Po zvolení některého z nich provede program ověření, zda je možné nový účel dodávky v řádku použít :

  • zjistí, zda případné již existující doklady nekolidují s podmínkami u nově zvoleného účelu dodávky
  • provede běžnou sadu kontextových kontrol ohledně použitelnosti účelu dodávky různými uživateli v různých situacích.

  Pokud není změna možná, program zobrazí chybové hlášení s popisem porušených pravidel.
  Jinak změnu provede.

 • Nově je k dispozici filtr na "Předpokládaný problém při výdeji" i v obsahu objednávky výroby a skladové výdejky  >>>

  Dosud existoval filtr na problematické položky pouze v obsahu objednávky od zákazníka a dodacím listu vydaném. Pro skladovou výdejku existoval pouze alternativní tisk "Předpokládaný problém při výdeji".

  Nově je uvedený filtr k dispozici i v obsahu objednávek do výroby a v obsahu skladové výdejky.
  Je tak možné lépe a dříve detekovat problémy, které by později bránily vystavení skladového dokladu.

<< začátek | < předchozí | 1/3 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 554948.