Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Předměty, majetek - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Předměty, majetek - vyřešené úpravy
 • V prohlížeči majetku na kartě Účetní evidence / Základní parametry je doplněno combo "Druh majetku"  >>>

  Combo Druh majetku slouží k podrobnějšímu rozlišení majetku podle jeho druhu.
  To se může hodit např. pro nemovitosti, které pak lze zvlášť vyčíslit v daňovém přiznání, dále pak automobily, pozemky, umělecká díla, apod.

  Podle tohoto údaje

 • Je upravena tisková sestava "Tisk přehledu odpisů za období"  >>>

  V uvedené tiskové sestavě i v její sumární podobě byla ve sloupci "Daňová evidence" / "Cena zůstat. ke konci zvoleného období" započtena i hodnota daňové zůstatkové ceny majetku, který byl ve zvoleném období vyřazen.
  Součet tohoto sloupce za všechny majetky pak neodpovídal hodnotě daňové zůstatkové ceny v sestavě "Tisk inventarizace evid.účtů majetku".

  Uvedený nesoulad byl odstraněn.
  Uvedený sloupec již v sestavě neobsahuje hodnotu u vyřazeného majetku.

  Pro zjištění daňové zůstatkové ceny vyřazeného majetku využijte sestavu Tisk přehledu majetku vyřazeného v určitém období.

 • Drobná vylepšení a automatizace činností při práci s majetkem  >>>

  Vyhodnocení údaje "Technicky zhodnoceno"

  Program nově vyhodnocuje zda jde o technické zhodnocení již při vytváření záznamu do Protokolu typu "Změna ceny" během zaúčtování dokladu.
  O technické zhodnocení jde, když je majetek již užíván a ke změně došlo v některém z následujících účetních období po předání do užívání.
  Během pořizování, ani v prvním roce užívání nejde o technické zhodnocení.
  Pokud je uživatel jiného názoru, než vyhodnotil program, stále má možnost od/nastavit tuto vlastnost daného řádku v kartě Protokol.

  Automatické přepočty odpisů

  Při změně údaje "Technicky zhodnoceno", nebo vložení nebo smazání záznamu, který je/byl technickým zhodnocením, program automaticky provede

  • přepočet všech existujících daňových odpisů následujících po daném záznamu
  • přepočet všech existujících účetních odpisů následujících po daném záznamu

  Změna v generování účetních odpisů souběžných s daňovými

  Program vždy generuje účetní odpisy až do posledního dílčího období, které v Kaskádě existuje a daný majetek má v tomto období nenulovou cenu.
  K malým komplikacím docházelo v případě, kdy byl u majetku generován účetní odpis v souběhu s daňovým odpisem a daňový odpis pro nějaké období neexistoval.
  V tomto případě program zobrazil chybové hlášení a pro úspěšné generování účetních odpisů bylo nutné vygenerovat nejdříve odpis daňový.

  Nově program v této situaci nezobrazí chybové hlášení, ale přeruší generování plánu odpisů a případné existující záznamy s plánem v následujících obdobích smaže.
  Na neexistující odpisy upozorňují kontrolní vyhledávací složky v modulu "Majetek". Navíc program brání v uzavření dílčího účetního období, pokud u nějakého majetku pro toto uzavírané období neexistuje zaúčtovaný záznam o odpisu (třeba i nulový).

  Zamezení editace výše odpisů

  V kartě Protokol není povolena editace plánu účetních odpisů v situaci, kdy jsou tyto vygenerovány v souběhu s daňovým odpisem.
  Program udržuje striktní soulad mezi daňovým a účetním odpisem.

 • Je možné odúčtovat záznam o pořízení majetku nezávisle na časové souslednosti záznamů  >>>

  Dosavadní pravidla

  Program při účtování i odúčtování dokladů, jejichž obsah směřuje na nějaký majetek kontroluje, zda nový, nebo rušený záznam v kartě Protokol, je časově tím posledním záznamem. Pokud nejde o časově poslední záznam, program zaúčtování, nebo odúčtování nedovolí a zobrazí příslušné chybové hlášení.
  Výjimku z tohoto pravidla tvoří zaúčtování záznamu o pořízení v případě, kdy je majetek stále ve fázi Pořizuje se.

  Nově

  Program je upraven tak, aby bylo možné i odúčtovat záznam o pořízení, pokud je majetek ve fázi Pořizuje se, nezávisle na časové souslednosti.

 • Je umožněno lépe nastartovat odpisy majetku odpisovaného před Kaskádou  >>>

  V prohlížeči majetku na kartě Základní parametry je nově k dispozici zaškrtávací pole, které slouží pro zadávání majetků, které byly pořízeny a odpisovány ještě před zaevidováním v Kaskádě.
  Zaškrtnutím tohoto pole sdělujete, že majetek byl technicky zhodnocen před zaevidováním do Kaskády.
  Údaj o počtu období odpisovaných před Kaskádou pak představuje počet období odpisovaných před Kaskádou po provedení posledního technického zhodnocení.

 • Kaskáda umožňuje pohodlné dávkové vynulování daňových odpisů  >>>

  V modulu Dlouhodobý majetek v menu Soubor / Generování daňových odpisů přibyla nová volba "Vynulovat daňové odpisy".
  Podobně, jako u předchozích voleb je tu možnost omezit toto nulování pouze na majetky, kde je souběh účetních odpisů s daňovými, nebo naopak, kde není souběh účetních odpisů s daňovými.

  Po zvolení příslušné možnosti program u příslušných majetků provede

  • vynulování daňových odpisů v uvedeném účetním období
  • a následně provede přegenerování všech následujících daňových odpisů, které v kartě Protokol u daného majetku existují
   ( vynulováním daňového odpisu dochází k posunu (prodloužení doby) odpisování, jako by odpis neexistoval )
  • a následně provede přepočet všech záznamů v kartě Protokol
 • Je upraven tisk "Tisk inventarizace evid. účtů majetku"  >>>

  Do tiskové sestavy Tisk inventarizace evid. účtů majetku byly doplněny informace o majetcích, které

  • jsou již v užívání a mají svůj příslušný evidenční účet

  • na konto těchto majetků je účtováno nějaké zhodnocení, které není zatím přeúčtováno na evidenční účet majetku, ale dosud je evidováno na jeho účtu pořízení. Jde o nevyrovnanou bilanci účtu pořízení, která je uvedena v prohlížeči majetku na kartě Účetní evidence / Základní parametry v boxu Forma evidence a aktuální stav.

  Tyto majetky s vyčíslenou bilancí účtu pořízení jsou uvedeny na konci sestavy.

  Aby bylo možné tyto majetky rozlišit, přibyl do sloupce "FE" druhý rozlišovací znak. Jeho vysvětlení je uvedeno v poznámce na konci sestavy.

 • Do procesu uzavírání dílčího účetního období byly doplněny další kontroly  >>>

  Účetní odepisování je povinné a nelze ho přerušit. Přerušení účetních odpisů by vedlo k narušení věrného a poctivého obrazu účetnictví.
  U daňových odpisů přerušení možné je. Resp. v daňovém přiznání nemusí být tyto daňové odpisy uplatňovány.

  Vzhledem k výše uvedenému program nově hlídá

  • vygenerování účetních odpisů ke všem evidovaným majetkům, u kterých by měl být pro uzavírané období odpis vygenerován.
   Hlídá pouze existenci záznamu v příslušném období. Odpis jako takový může mít nulovou hodnotu. Toto program nehlídá.
  • zaúčtování všech nagenerovaných záznamů o účetních odpisech v plánu odpisů (karta Protokol v prohlížeči majetku) patřících do uzavíraného období.
   I nulové účetní odpisy jsou zaznamenány do interního dokladu s odpisy majetku, proto i v tomto případě bude vše v pořádku.

  V případě, kdy je uzavíráno poslední dílčí období z daného velkého účetního období, pak navíc ještě kontroluje

  • existenci záznamu s daňovým odpisem pro právě uzavírané období.
   Tato kontrola se týká pouze majetků v daňově účetní evidenci.
   I zde platí pravidlo, že odpis může být nulový, ale existovat musí. Nulový může být právě v období neuplatňování daňových odpisů.

  Pokud nejsou všechny podmínky splněny, program uzavřít období nepovolí.
  Více se o kontrolách při uzavírání účetního období dozvíte v kapitole Karta Období (účetní).

 • Nová tisková sestava "Seznam majetku zařazeného v určitém období do užívání"  >>>

  V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy je k dispozici nová tisková sestava "Tisk přehledu majetku zařazeného v určitém období".

 • Lépe je detekován nový typ umístění předmětu v okamžiku výdeje do vlastní spotřeby  >>>

  Jde o situaci, kdy je vydáván produkt (předmět) s individuální zárukou do vlastní spotřeby a je zapnuta Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů.

  Dosud program nastavoval typ umístění "Mimo firmu", ale umístění předmětu bylo "Vlastní firma", což neprocházelo přes následné kontroly.

  Nově Kaskáda nastavuje typ umístění "Užíváno - vlastní firma", což je v souladu s vlastním umístěním.

 • Byl upraven výpočet daňových odpisů po přerušení odpisování u majetku s metodou odpisů "Časově"  >>>

  Pokud je daňové odpisování majetku pozastaveno, mělo by být koncové datum odpisování posunuto o toto vynechané období.
  V případě daňových odpisů prováděných metodou Časově (počet měsíců) tomu tak nebylo.

  Dosud nedošlo k prodloužení doby odpisování, ale program se snažil odpisy za toto vynechané období "dohnat" a navýšil tak hodnotu odpisu oproti původně spočtené částce.

  Nově je program upraven tak, aby o vynechaný počet měsíců posunul koncové datum odpisů a tím tak zachoval původně stanovenou výši odpisů jako čistý podíl pořizovací ceny a počtu měsíců po které je majetek skutečně odpisován.

 • Je k dispozici nová tisková sestava dlouhodobého majetku  >>>

  V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy je k dispozici nový tisk seznamu vyřazeného majetku ve zvoleném období.
  Jde o seznam majetku, který byl (v uživateli zadaném rozsahu období) vyřazen z účetní evidence. Ve sloupcích je zde m.j. vyčíslena částka účtovaná na konto účtu označeného "Majetek - zůstatkové ceny v nákladech", zůstatková cena daňová a rozdíl těchto údajů.
  Pokud je rozdíl záporný, je nutné o tento rozdíl upravit HV v daňovém přiznání. Takový rozdíl je zvýrazněn červeným písmem.

  Tisková sestava se při výpočtu sloupce se zůstatkovou cenou zúčtovanou do nákladů opírá o jeden z atributů syntetického účtu - Druh účtu. Do číselníku s druhy účtů program během aktualizace doplní novou položku "Majetek - zůstatkové ceny v nákladech". V tiskové sestavě je pak v uvedeném sloupci uveden součet částek, které byly v zadaném období účtovány na konto účtu s tímto novým druhem.

  Během aktualizace program zapíše tento nový druh účtu k syntetickému účtu "541-" ve všech existujících obdobích.
  Tisková sestava by tak ihned, bez nutnosti Vašeho zásahu, měla poskytovat správná čísla.

 • Byla provedena drobná doladění funkčnosti a kontrol v oblasti dlouhodobého majetku  >>>

  Po změně evidenčního účtu majetku pomocí přeúčtování v interním dokladu s vazbou na příslušný majetek, nedošlo ke změně evidenčního účtu ve všech následných záznamech v kartě Protokol s připraveným plánem odpisů.
  Dosud bylo nutné smazat připravený plán odpisů a nagenerovat ho znovu.
  Nyní je uvedené chybné chování upraveno a program vše zařídí automaticky.

  Důsledněji je znemožněno vkládat, editovat a mazat záznamy v kartě Protokol, které patří do uzavřeného účetního období.
  Prakticky šlo takto opravovat pouze záznamy s daňovým odpisem, které jsou "volné". Ostatní typy řádků v protokolu "drží" doklad, ke kterému řádek patří a oprava je tak možná jen změnou zaúčtování v dokladu, což je umožněno jen v otevřeném období.
  Tato úprava však kontroluje i tyto záznamy proti případným neregulérním zásahům.

 • Lépe byla ošetřena změna oprávkového účtu u majetku  >>>

  Dosavadní chování

  Pokud není majetek předán do užívání, bylo a stále je možné změnit oprávkový účet na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Zde provedená změna však nebyla promítnuta do již existujících záznamů o pořízení na kartě Protokol.

  Při předání majetku do užívání program vygeneruje záznam do karty Protokol, kde jako oprávkový účet použil účet uvedený v protokolu u posledního řádku s "pořízením / změnou ceny". Tento účet však mohl být jiný, než je uvedený na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Při generování plánu odpisů je u těchto záznamů opět použit oprávkový účet z posledního platného (zaúčtovaného) záznamu v Protokolu. Tím je v tomto případě záznam o předání majetku do užívání.

  Při plnění interního dokladu byl jako oprávkový účet použit účet z karty Protokol, tedy to mohl být jiný účet, než je v kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Při zaúčtování dokladu o odpisech však program zobrazil chybovou hlášku, že oprávkový účet použitý v předkontaci nesouhlasí s oprávkovým účtem zadaným v prohlížeči majetku na kartě Účetní evidence / Základní parametry. Šlo tu o rozpor, kdy program porovnával účet v předkontaci převzatý z karty Protokol s původním účtem, zadaným na kartě Účetní evidence / Základní parametry.

  Nové chování

  Pokud není majetek předán do užívání, bylo a stále je možné změnit oprávkový účet na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Zde provedená změna je ihned promítnuta do již existujících záznamů o pořízení na kartě Protokol, ale pouze v situaci, kdy je majetek opravdu ve stavu "Pořizuje se" a v kartě Protokol neexistuje žádný zaúčtovaný záznam o účetních odpisech.

  Při předání majetku do užívání program vygeneruje záznam do karty Protokol, kde jako oprávkový účet nově použije účet uvedený na kartě Účetní evidence / Základní parametry.
  Při vygenerování plánu odpisů je u těchto záznamů opět použit oprávkový účet z posledního platného (zaúčtovaného) záznamu v Protokolu. Tím je v tomto případě záznam o předání majetku do užívání, který je již v souladu s údajem v kartě Účetní evidence / Základní parametry.

  Při plnění interního dokladu je stále jako oprávkový účet použit účet z karty Protokol, tedy to mohl být jiný účet, než je v kartě Účetní evidence / Základní parametry. Při zaúčtování dokladu o odpisech program nově porovnává účet v předkontaci převzatý z karty Protokol s oprávkovým účtem platným pro dílčí účetní období odpovídající datumu uskutečnění účetní operace v interním dokladu. Toto datum je těženo funkcí, mimo jiné také z údajů v kartě Protokol.

  Navíc bylo doplněno mazání plánu daňových odpisů v situacích kdy majetek:

  • mění formu evidence na evidenci "Věcná evidence", nebo
  • mění stav z "Užíván" zpět na "Pořizuje se"

  Tímto opatřením předcházíme některým patovým situacím, které mohly nastat a k jejich vyřešení bylo nutné objednávat služby našeho technika.

 • Byla uvolněna kontrola dodržování časové souslednosti účtování na konto majetku, který je v etapě Pořizování  >>>

  Hlavně v etapě pořizování bývá na konto majetku účtováno více dokladů, které mohou do firmy přicházet různě posunuté v čase, ty jsou pak "na přeskáčku" zadávány do systému.

  • Dosud při účtování operace, datumově předbíhající jinou operaci zaznamenanou na konto majetku (figurující v kartě Protokol) dříve, program zobrazil chybové hlášení a zaúčtování takového dokladu nedovolil.

  • Nově je tato kontrola a blokování účtování odstraněno, pokud jde o účtování na konto majetku, který je v etapě Pořizování. V jakékoliv jiné etapě je tato časová souslednost účtování i nadále vyžadována, je to nutné.

 • Prohlížeč předmětu byl doplněn o údaj "Datum zániku"  >>>

  Doplněním tohoto editačního pole bylo umožněno označit předmět za zaniklý ( zničený, odcizený, apod. ).
  Předměty s vyplněným datem zániku jsou v seznamu prezentovány vyšeděnou, červeně přeškrtnutou ikonou. V prohlížeči je jejich název zobrazen červeně.

 • V tisku Přehled odpisů dlouhodobého majetku byl doplněn sloupec s technickým zhodnocením  >>>

  V tiskové sestavě "Přehled odpisů dlouhodobého majetku" dosud nebyl prezentován sloupec s hodnotou případného technického zhodnocení za dané období.
  U majetků, kde k technickému zhodnocení došlo, pak vypadaly údaje jakoby nesprávné, neboť při výpočtu "cena na počátku - odpis" vyšla jiná hodnota, než uvedená cena na konci období.
  Nyní v tisku sloupec s technickým zhodnocením figuruje také, a je tedy na první pohled zřejmé, jak ke stanovení koncové ceny došlo.

 • V prohlížeči Majetku, v kartě Účetní evidence / Protokol, je nyní prezentována informace o případné uživatelské modifikaci vypočtené částky odpisů  >>>

  Pokud uživatel změnil v odpisovém plánu částku odpisu vypočtenou programem, projeví se to nyní zřetelně v uživatelském rozhraní. Částka bude u takového záznamu zobrazena tučně, stejně jako typ příslušného záznamu.
  Kromě toho je do tabulky doplněn sloupec, ve kterém je v každém případě uvedena ta částka, kterou při generování plánu odpisů vypočítal program.
  V tisku karty majetku, je ve sloupci "Poznámka" zobrazena informace o tom, že byla výše odpisu změněna. Je tu také zobrazena vypočtená i změněná hodnota.
  Mělo by to zamezit některým zmatkům, kdy si uživatel sám změní hodnoty a potom pátrá, proč to program takto spočítal.

 • Byl upraven výpočet účetních odpisů časovou metodou u majetků, kde odpisování započalo ještě před zaevidováním v Kaskádě  >>>

  Program se choval k údaji o počtu období, po která bylo odpisováno před zaevidováním v Kaskádě jako k údaji o počtu let, nikoliv měsíců. Pro správné provedení účetních a daňových odpisů bylo nutné tento údaj mezi jednotlivým generováním měnit.
  Nyní je nově zaveden údaj o počtu měsíců, po které byl majetek odepisován před zaevidováním v Kaskádě. Tento nový údaj je dostupný pouze v situaci, kdy je daňový nebo účetní odpis prováděn metodou "Časově (počet měsíců)". Tento počet období je pak započítáván do výpočtu období, od kterého se mají odpisy počítat.

 • V prohlížeči majetku v kartě Protokol jsou nyní zobrazeny informace o způsobu zaúčtování jednotlivých řádků  >>>

  Dva nové sloupce v protokolu zobrazují účet MD a DAL z příslušné předkontance řádku dokladu, na který se odkazuje řádek v kartě Protokol.
  Zároveň přitom byly skryty 2 nepotřebné údaje s ID záznamu v protokolu a ID řádku úč. dokladu.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948722.