Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

DPH - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / DPH - vyřešené úpravy
 • Kaskáda podporuje evidenci a vykazování prodejů v režimu One Stop Shop (OSS)  >>>

  Když firma svými prodeji do JČS přesáhne hranici určenou pro povinnou registraci k DPH v dané zemi, může využít registrace do režimu One Stop Shop ( jedno správní místo ) a nemusí se registrovat ve všech státech, kde by registrace připadala v úvahu. Registraci provede v České republice u finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.
  Hlášení o svých prodejích zasílá, stejně jako platbu DPH pak provádí právě tomuto finančnímu úřadu. Firmě se tak celý proces zjednoduší.
  A aby i prodej, evidence a vykazování prodejů v tomto režimu bylo v Kaskádě jednodušší, byla provedena tato úprava.

  Pokud se tedy jako firma registrujete do některého z režimů OSS, obdržíte od finančního úřadu registrační, či identifikační údaje.
  Tyto údaje je potřeba nejdříve zadat do Kaskády. To provedete v menu Konfigurace / Konfigurace účetnictví na kartě DPH / Parametry výkazů DPH / One Stop Shop.

  Po zadání příslušných identifikačních údajů se začne program v některých případech chovat jinak, než dosud.
  Hlavní rozdíl je ve vyhodnocování výchozího stavu údaje Místo plnění v prohlížeči faktury vydané při prodeji osobě mimo tuzemsko. Pro režim OSS zde přibyly 3 nové možnosti, které celý proces usnadňují, především pak přiřazení nebo nabídku příslušných druhů DPH k řádku dokladu.

  Další změnou je automatický přepis sazeb DPH v kartě Rekapitulace dokladu sazbami, které platí v zemi aktéra dokladu, pokud jsou tyto sazby pro příslušnou zemi v Kaskádě v konfiguraci účetnictví zadány.
  Prodej v režimu OSS koncovému zákazníkovi je totiž prováděn vč. DPH v sazbě platné v dané koncové zemi.

  V neposlední řadě je pak dialog "Výkazy agendy DPH" obohacen o kartu One Stop Shop, na které lze nalézt rekapitulaci prodejů v členění, které je vyžadováno finanční správou. Je zde k dispozici export dat do příslušného XML souboru, který pak lze načíst na portále finanční správy ve speciálním oddíle věnovaném pouze režimu One Stop Shop.

 • Úprava stanovení oblasti určení DPH  >>>

  V souvislosti se zavedením režimu OSS v Kaskádě došlo ke změnám při stanovení místa plnění.

  Pokud je Vaše firma registrována v některém režimu OSS a tato registrace je zaznamenána v Kaskádě, může být oblast určení v některých případech vyhodnocována jinak, než dosud.

  Je důležité mít na paměti, že toto chování je podmíněno zapnutím režimu OSS v Kaskádě.
  Dále pak, že jde o specifický prodeje koncovým zákazníkům (ne firmám) do zemí EU nebo mimo EU.
  V neposlední řadě je nutné zmínit fakt, že jde jen o výchozí hodnotu údaje, kterou program v prohlížeči faktury vydané zobrazuje. Uživatel, který doklad pořizuje, má možnost tento údaj změnit.

 • Zavedení evidence sazeb DPH v cizích zemích  >>>

  V souvislosti se zavedením režimu OSS byla v Kaskádě doplněna možnost evidovat sazby DPH v jednotlivých zemích.

  Právě při prodeji v režimu OSS je využito nově zavedené evidence sazeb DPH pro jednotlivé státy. Při vytváření, nebo editaci faktury vydané, je-li v režimu OSS a jsou-li pro zemi aktéra dokladu zadány sazby DPH (viz. dále), jsou tyto sazby automaticky zapsány do dokladu na kartě Rekapitulace a pak také používány při práci s řádky tohoto dokladu.
  V režimu OSS je totiž zboží prodáváno vč. DPH v sazbách, které platí v daném státě aktéra dokladu.

  Zadávání sazeb se provádí v menu Konfigurace účetnictví / DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ v podkartě Zahraničí.

  POZOR: Pokud sazby pro příslušnou zemi nebudou při vytváření faktury vydané v režimu OSS zadané, program zobrazí chybové hlášení.

 • Změna dialogu "Zadání parametrů pro strukturu období DPH" během otevírání nového účetního období v Kaskádě  >>>

  V souvislosti s implementací režimu One Stop Shop v Kaskádě, bylo nutné upravit tento dialog a doplnit do něj nové možnosti, které z provozu OSS v režimu II1 vyplývají.

  Blíže je tento dialog popsaný v kapitole helpu Vytvoření nového účetního období (otevření nového roku).

 • DPH - Nový formulář přiznání k DPH  >>>

  V souvislosti se změnami v zákoně o DPH, týkající se zasílání zboží apod., došlo během října 2021 k vydání nového formuláře přiznání k DPH vzor č. 23.

  Graficky je formulář stejný, jako jeho předchůdce, liší se pouze texty u některých řádků.
  Struktura XML souboru je naprosto stejná.

  Vzhledem k tomu, že je formulář téměř stejný a že pro styk s Finanční správou je používán XML soubor, s vydáním nového formuláře v Kaskádě jsme nespěchali a vydáváme ho s platností až od 1.1.2022.
  Od stejného data je také možné v Kaskádě pracovat s doklady v režimu One Stop Shop, jehož podpora byla v Kaskádě zavedena spolu s tímto novým formulářem.
  Více o této problematice v UPK-19-0033.

 • Posunutí platnosti druhu DPH pro prodej ochranných prostředků třídy FFP2  >>>

  Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. srpna 2021.

  Na základě výše uvedeného Rozhodnutí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu a to od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021. Toto Rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, zveřejněné dne 2. 2. 2021

  Tato úprava navazuje na původní úpravu, která pohodlný mechanismus vykazování prodeje ochranných pomůcek v Kaskádě zavedla.

 • Podpora prominutí DPH u ochranných prostředků třídy FFP2  >>>

  Rozhodnutím ministryně financí ze dne 1.2.2021 se promíjí DPH u ochranných prostředků třídy FFP2 v období od 3.2.2021 do 3.4.2021, to znamená prodej těchto prostředků bez DPH.

  Později bylo toto prominutí DPH prodlouženo až do 3.6.2021. Informace jsou dostupné např. na stránkách Ministerstva financí ČR.

  V Kaskádě sice i dosud existovala možnost nastavit u produktů způsob zdanění na "Osvobozeno od DPH", což způsobilo prodej daného produktu bez DPH, ale zařazení do výkazu DPH bylo při tomto řešení nejednoznačné a vyžadovalo dodatečnou akci ze strany uživatele vytvářejícího prodejní doklad.

  Aby přiřazení těchto řádků dokladů do výkazu DPH bylo co nejpřímější, provedli jsme tuto úpravu programu

  • Do číselníku Specifikace produktu jsme doplnili novou položku "Ochranné pomůcky"

  • Vytvořili jsme nový druh DPH, který

   • je naladěn tak, aby byl použit v případě, kdy jde o prodej v tuzemsku produktu se specifikací "Ochranné pomůcky" se způsobem zdanění "Osvobozeno od DPH"

   • započítává se (spolu s několika dalšími druhy) do řádku 26 přiznání k DPH, jak je požadováno

   • má zadán popisný text, jehož uvádění doporučuje Finanční správa ve svém článku Informace k promíjení DPH u dodání respirátorů.
    Tento text program tiskne na daňovém dokladu v sekci "Rekapitulace DPH".
    V menu Konfigurace / Konfigurace účetnictví / DPH / Druhy DPH máte možnost tento text libovolně upravit.

  Co zbývá na uživatele Kaskády

  U produktů, které spadají do uvedené kategorie stačí v prohlížeči produktu na první kartě nastavit

  • "Specifikaci" na hodnotu "Ochranné pomůcky" a
  • "Způsob zdanění" na hodnotu "Osvobozeno od DPH".
  • Po uplynutí doby tohoto prominutí (od 4.6.2021), je nutné vrátit zpět u příslušných produktů specifikaci a způsob zdanění na původní hodnoty.
 • Je vylepšena detekce plátce DPH u vlastní organizace  >>>

  Program nyní přesněji zjišťuje, zda v určitém období je nebo není firma plátce DPH. Jde především o situaci, kdy firma zpracovávaná v Kaskádě, zrušila registraci k DPH nebo se naopak nově zaregistrovala.
  Vyhodnocení probíhá porovnáním rozsahu platnosti registrace DIČ zadaného u vlastní organizace s provozním datem zvoleným při startu Kaskády.

  Úprava umožňuje firmě vystupovat v jednom období jako plátce DPH a ve druhém jako neplátce.
  Dosud tato detekce nerespektovala zmíněné datumy.

  Vzhledem k těmto změnám, důrazně DOPORUČUJEME u vlastní organizace provést ověření DIČ a uvedení datumů platnosti registrace do správného stavu.

 • Kaskáda umožňuje evidovat osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně patřící na ř. 51 přiznání k DPH  >>>

  Aby bylo možné evidovat plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně uvedená v ř. 50, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu podle § 76 odst. 4, bylo nutné zavést nové druhy DPH a upravit tvorbu přiznání k DPH a XML výstup přiznání k DPH.

  Jde sice o prodeje, které jsou zahrnovány do řádku 50, pro který příslušný druh v Kaskádě již existoval, ale zároveň jsou také samostatně uvedeny na řádku 51 ve sloupci "Bez nároku na odpočet".
  Proto pro tyto prodeje musel být v Kaskádě vytvořen zvláštní druh DPH, na kterém Kaskáda tato plnění eviduje. Tento druh je samostatně uveden na ř. 51 v příslušném sloupci a zároveň slouží pro výpočet plnění uvedených na řádku 50.

  Pokud takovýto druh prodeje uskutečníte, stačí pouze ve vydané faktuře použít správný druh DPH ( DPH předkontaci ).

 • V Kaskádě je nyní umožněno evidovat prodeje v rámci režimu Mini One Stop Shop  >>>

  Legislativa

  Již dříve, novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p., byl zaveden tzv. zvláštní režim jednoho správního místa, nazývaný také Mini One Stop Shop (zkratka MOSS, lze se setkat i se zkratkou M1SS).
  Novela uvedeného zákona s platností od 1.1.2015 přinesla změnu v určení místa plnění u těchto služeb:

  • Telekomunikační služby

  • Služby rozhlasového a televizního vysílání

  • Elektronicky poskytované služby

  s tím, že pokud jsou tyto služby poskytnuty osobě nepovinné k dani (neplátci DPH) v zemi EU, je místo plnění ve státě spotřeby služby.

  Plátce DPH se v případě poskytování uvedených služeb do jiných států EU buď musí registrovat k DPH ve všech státech EU, kam tyto služby poskytuje osobám nepovinným k dani (neplátcům DPH), nebo se místo toho může zaregistrovat k Zvláštnímu režimu jednoho správního místa (dále MOSS).
  Pokud se jedná o plátce DPH registrovaného k DPH v České republice, může se zaregistrovat k režimu MOSS prostřednictvím příslušného finančního úřadu určeného pro režim MOSS, tím je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  V případě registrace k MOSS plátce vede pro uvedené služby daňovou evidenci pro plnění v režimu MOSS společně pro všechny státy kam plnění poskytl.
  Zatřídění do příslušné sazby daně a její výše se provádí podle pravidel země, do které je plnění uskutečněno.
  Přiznání k DPH pro plnění v režimu MOSS je jedno pro zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní čtvrtletí.
  Údaje o poskytovaných plnění jsou v přiznání uvedena v EUR. Přepočet do EUR se provádí kurzem ECB platným k poslednímu dni příslušného čtvrtletí nebo nejbližším následujícím.
  Daň se platí souhrnně jednou částkou v EUR na určený účet. Správce daně již daň přerozdělí na základě přiznání k DPH v režimu MOSS do jednotlivých států spotřeby podle stanovených pravidel.

  Informace GFŘ:

  Kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, je nutno vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání (tiskopis MF 25 5401 vzor č.19 + poučení). I v případě, kdy v souladu s § 10i zákona o DPH je místo plnění v jiném členském státě a daň k takovémuto plnění je vypořádána v rámci použití zvláštního režimu jednoho správního místa, tak ale stále jde ve smyslu zákona o DPH o uskutečněné plnění s místem plnění mimo tuzemsko, které je plátce v návaznosti na § 24a zákona o DPH povinen vykázat v rámci podávaného běžného daňového přiznání. Toto plnění bude plátce deklarovat na ř. 26 daňového přiznání a to v úrovni základu daně. Shodně se pak budou v rámci daňového přiznání na ř. 26 také vykazovat služby spadající pod ustanovení § 10i zákona o DPH v případech, kdy místo plnění bude ve třetí zemi.

  Řešení v Kaskádě

  V Kaskádě je za účelem evidence plnění v režimu MOSS nově zavedeno

  • Nová oblast určení - MOSS EU
   Jde o údaj v hlavičce faktury
   Oblast MOSS mimo EU není a nebude v Kaskádě řešena.

  • Nové druhy DPH
   umožňující evidenci prodejů v jednotlivých sazbách DPH na ř. 26 DAP.

  V souvislosti s nově doplněným jsou provedeny i další úpravy, které s tímto přímo či nepřímo souvisí. Jde o úpravu

  • generování přiznání k DPH
   Jde o změnu výpočtu základu daně na ř. 26, která ovlivní jak tiskový výstup, tak výstup v XML.

  • prohlížeče faktury vydané
   Jde o drobné úpravy, které ovlivní chování prohlížeče pouze v případě použití oblasti určení "MOSS EU".

  • plnění zúčtovacího dokladu při uzavírání období DPH
   Z plnění zúčtovacího dokladu jsou vyjmuty druhy DPH s oblastí "MOSS EU". Tyto jsou uváděny v samostatném přiznání a musí být i v samostatném interním dokladu, který je navíc zadáván v EUR.

 • Je upraven tisk a export přiznání k DPH a Kontrolního hlášení  >>>

  V programu je nyní k dispozici tisk nové verze výkazu Přiznání k DPH vzor č. 21.
  Jde pouze o kosmetické změny, úpravy textů u jednotlivých buněk.

  Spolu s tiskem byla provedena i legislativní úprava spojená s možností opravy daně a základu daně u pohledávek za firmami v insolvenci.
  Dosud používané druhy DPH zůstávají i nadále v platnosti (použijí se u pohledávek, kde vznikl právní nárok do 31.3.2019).
  Vedle nich byly vytvořeny 2 sady 3 nových druhů DPH, které reflektují nové možnosti použitelné po 1.4.2019. Jedna sada pro "Věřitele", druhá pro "Dlužníka" a to vždy pro základní, sníženou a druhou sníženou sazbu DPH.
  Následují 2 součtové řádky, které prezentují samotné řádky v přiznání k DPH, do nichž program nasčítává hodnoty z druhů uvedených výše, a to jak ze starých tak i z nových.

  V návaznosti na tyto úpravy byla provedena také příslušná úprava v exportu kontrolního hlášení, které je do 30.9.2019 akceptováno ve stávající formě, od 1.10.2019 již pouze v nové struktuře.

 • Změny v zaokrouhlování celkových částek dokladů - daňový balíček 2019  >>>

  Jedním z dopadů novelizace zákona o DPH (tzv. daňový balíček 2019) je i vliv na technické řešení zaokrouhlování celkových částek vystavovaných prodejních dokladů, případně zálohových listů.

  Ani v dosavadních zákonech, ani v jejich aktuálním znění, není přímo řešeno něco jako "zaokrouhlovací řádek", takže se k této věci staví různé systémy různým způsobem se snahou o soulad s obecnými formulacemi zákona o DPH. Výjimkou v tomto smyslu je v novém zákoně zaokrouhlení dokladu placeného hotově na nejbližší celou korunu.

  Kaskáda disponuje celou dobu své existence mechanismem zaokrouhlování u vydaných faktur a zálohových listů, kdy v hlavičce dokladu (resp. v šabloně, podle které doklad vznikal) je definován zaokrouhlovací krok (nejčastěji je to v praxi 1 koruna) a program při vystavování dokladu automaticky vytváří zaokrouhlovací řádek, který z hlediska DPH není zdaněn.

  Při analýze legislativních změn jsme zvažovali, že dosavadní mechanismus vytváření zaokrouhlovacího řádku změníme tak, že na místo nezdaněné částky provede program rozdělení těchto zaokrouhlovacích "fifníků" na základ a daň, což však není zcela jednoduché, neboť v dokladu mohou být různé druhy DPH, různé sazby, atd.

  Zvažovali jsme také, nakolik je vůbec potřeba celkovou částku dokladu zaokrouhlovat. Dospěli jsme k názoru, že s výjimkou hotovostních plateb to potřeba není a dokonce i v případě hotovostní platby lze toto zaokrouhlení řešit nikoliv v prodejním dokladu, ale až v pokladním dokladu, kterým se provádí úhrada.

  Úpravu systému jsme postavili na základních myšlenkách:

  • nejjednodušší a nejčistší přístup je nezaokrouhlovat

  • když už zaokrouhlovat, tak pouze doklady placené hotově a to pouze do výšky 1 koruny, tedy aritmeticky na celou korunu

  • chceme uživatelům při aktualizaci nastavit systém tak, aby se choval dle předchozích úvah, ale zároveň umožnit, aby si uživatel mohl rozhodnout zda chce používat dosavadní chování programu

  Technické řešení

  • v konfiguraci účetnictví lze nastavit režim tvorby zaokrouhlovacího řádku

   • Pouze hotovosti, limit 1 Kč

   • Pouze hotovosti, bez limitu

   • Zcela bez omezení

   Pro plátce DPH se automaticky nastaví první volba (administrátor jí může následně změnit), pro NEplátce DPH se automaticky nastaví třetí volba (administrátor jí může následně změnit).

  • při editaci dokladu (resp. při uložení editovaných dat) hlídá program hodnotu "Zaokrouhlovací krok" v kartě Předkontace, aby nebyl rozpor s konfigurací (pokud v rozporu je, tak nedovolí data uložit)

  • při vystavování vydané faktury či zálohového listu vydaného je akceptováno výše uvedené nastavení, přitom za "hotovost" program považuje v tomto případě volby "Hotově", "Dobírkou", "Složenkou".

  • Je upraven export dat kontrolního hlášení  >>>

   Je upraven export dat kontrolního hlášení ve věte A.2. v situaci, kdy je v daňovém dokladu uvedeno DIČ ze státu, které není členem EU.
   V tomto případě jsou "Kód státu" a "DIČ" z dokladu v exportu nahrazeny prázdnem. V takovémto případě se totiž tyto údaje v kontrolním hlášení neuvádějí.
   Naopak jejich uvedením dojde k vytvoření hlášení s chybou.

   Uvedenou úpravou je předejíto případným komplikacím způsobených podáním kontrolním hlášení s chybou.

  • Kaskáda nyní nově pracuje s komoditami nově zařazenými do režimu přenesení daňové povinnosti, s platností od 1.7.2017  >>>

   Jde o tyto položky:

   • 1a - Zlato : zprostředkování dodání investičního zlata (plnění podle § 92b odst. 3)
   • 3a - Dodání nemovité věci v nuceném prodeji (plnění podle § 92d odst. 2)
   • 4a - Stavební a montážní práce - poskytnutí pracovníků (plnění podle § 92e odst. 3)
   • 6 - Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (plnění podle § 92ea písm. a))
   • 7 - Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (plnění podle § 92ea písm. b))
   • 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací
  • Bylo umožněno účtování účetních operací korigujících odpočty DPH v přiznání k DPH a vrácení daně cizinci v přímé návaznosti na přiznání k DPH  >>>

   Dosud nebylo možné v Kaskádě zaúčtovat doklad, který by ovlivnil daňovou povinnost a zároveň stavy na příslušných účtech v případě

   • Korekce odpočtů daně dle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c - řádek přiznání 45
   • Úpravy odpočtu daně dle § 78 až § 78d - řádek přiznání 60
   • Vrácení daně podle § 84 - řádek přiznání 61

   Vždy bylo nutné zaúčtovat doklad bez vazby na přiznání k DPH a před tiskem či exportem daňového přiznání dopsat ručně příslušné částky do příslušných polí v dialogu Výkazy agendy DPH na kartě Přiznání k DPH.

   Nově jsou atributy příslušných druhů DPH upraveny tak, aby na ně bylo možné požadovanou operaci zaúčtovat a tím automaticky promítnout do přiznání k DPH bez nutnosti nějakých ručních zásahů při generování dat přiznání k DPH.

   Kromě úpravy atributů druhů DPH, které jako uživatelé nemáte možnost ovlivnit, je také u zmíněných druhů nastaven účet DPH, na kterém má být příslušná operace evidována. Jako výchozí stav jsou použity účty od druhů DPH, které jsou nejběžněji používané, to jsou druhy prezentující řádek 01 a 40a v přiznání k DPH. Pokud cítíte potřebu tyto účty změnit, můžete tuto změnu provést v konfiguraci účetnictví na kartě DPH / Druhy DPH.

   K zaúčtování uvedených operací je nutné použít interní doklad, u kterého, kromě jiných atributů, je potřeba nastavit

   Název atributu Korekce a úpravy daně Vrácení daně cizinci
   Aktér Není nutný, nemusí být tedy plátce DPH Není nutný, nesmí však jít o plátce DPH
   Ovlivňuje agendu DPH zaškrtnout
   Typ plnění Změna režimu, korekce, úpravy daně Vrácení daně cizinci
   Oblast určení Tuzemsko Zahraničí
   Karta Rekapitulace / Výchozí druh DPH Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78d)
   Korekce odpočtů daně - plný nárok na odp.
   Korekce odpočtů daně - krátí nárok na odp.
   Vrácení daně (§ 84)

   V řádku obsahu dokladu pak Kaskáda připraví příslušnou DPH předkontaci (pokud jde o párovatelný doklad) a připojí ji k vytvářenému řádku. V něm pak postačí zadat výši DPH, o které si přejete korigovat odpočet DPH.

  • V souladu se změnou Celního zákona Kaskáda akceptuje změny v celním zákonu při tisku přílohy pro celní řízení a při generování dat pro Intrastat  >>>

   Dosud se v příloze pro celní řízení tiskl kurz získávaný od kontaktu, který byl v globální konfiguraci uveden jako Celní úřad, který vydává svůj vlastní kurzovní lístek. Stejný kurz byl použit i pro generování dat pro Intrastat.

   V souvislosti se změnou Celního zákona byla Kaskáda upravena tak, že jak pro přílohu pro celní řízení (jejíž tisk je k dispozici v prohlížeči faktury vydané), tak pro generování dat pro Intrastat, se nově používá kurz z hlavičky dokladu (zadán v kartě Rekapitulace), tzn. tentýž kurz, který byl použit pro výpočet částek v národní měně, které se nadále promítly do účetnictví, agendy DPH, atd.

  • Bylo upraveno zadávání nových a oprava existujících chybných DIČ  >>>

   V předchozích verzích jsme nově zavedli blokaci změn DIČ v dokladech, které patří do již uzavřených DPH období a začali jsme přebírat kód státu přímo z DIČ, namísto používání údaje "Stát". Tím se neúmyslně v některých případech zamezilo opravě vadného DIČ na nějaké regulérní DIČ a někdy nešlo ani platnost tohoto chybného DIČ ukončit a vytvořit nové.

   Nyní, v této úpravě, tato přísná pravidla trochu uvolňujeme. Půjde tak provést změnu DIČ zřejmě ve většině případů, které dosud provést nešly a přitom šlo o "pouhou" kosmetickou změnu.

   Při zadávání i změně DIČ jsou prováděny následující kontroly a činnosti

   • ze zadávaného DIČ jsou odstraněny všechny mezery,
   • ze zadávaného DIČ jsou první 2 znaky použity jako kód země,
   • tyto první 2 znaky jsou prověřeny na to, zda jde o písmenka a
   • zda tato písmenka tvoří prefix DIČ u nějakého existujícícho státu v číselníku států.

   Pokud některá z uvedených podmínek není splněna, zobrazí se příslušné chybové hlášení.

   Kontrola výskytu opravovaného DIČ v dokladech v uzavřených DPH období byla změkčena tak, že za nepovolenou změnu DIČ není považováno

   • vypuštění mezer z původního DIČ, pokud se jinak nově zadávané DIČ nemění,
   • doplnění prefixu DIČ (kódu státu) u DIČ, které tento údaj dříve neobsahovalo,
   • změna DIČ pouze v dokladech, které patří do DPH období před 1.1.2016, tedy před platností kontrolního hlášení,
   • změna DIČ pouze v dokladech, které NEpatří do žádné detailní věty kontrolního hlášení v uzavřeném DPH období
  • Je umožněno zdanění zálohového listu v režimu přenesení daňové povinnosti  >>>

   Dosud nebylo možné provést zdanění zálohového listu v režimu přenesení daňové povinnosti.
   Program sice umožnil zadat do obsahu zálohového listu řádky s druhem DPH, který představuje přenesenou daňovou povinnost, ale k zadané částce základu daně připočetl DPH, které započítal do celkové částky ZL. Jenže to nebylo správně.

   Problém byl i později během zdaňování zálohového listu, kdy opět DPH započítal do celkové částky ZL, kterou pak porovnával se zaplacenou částkou. Ta je však bez DPH. Tlačítko Zdanit v této situaci nebylo dostupné.

   DPH u druhů DPH, představující přenesenou daňovou povinnost, musí zůstat "mimo". U zálohového listu vydaného se výše DPH vůbec nevyčísluje, u přijatého se jednou vyčíslí v řádku s povinností přiznat daň a podruhé v řádku nárokujícím odpočet DPH. Samotnou výši zálohy však nijak nesmí ovlivnit.

   Kromě vyřešení problémů s výší zálohy bylo nutné vyřešit i jiný způsob účtování DPH v těchto případech, které je odlišné od zdaněného ZL v "běžném" režimu.

   Program byl upraven tak, aby bylo možné zadat řádky obsahu a pak provést zdanění přijatého i vydaného zálohového listu s řádky obsahu, které jsou v režimu přenesení daňové povinnosti.

   • Zálohové listy vydané

    • Při pořizování řádků obsahu ZL s druhem DPH, který představuje přenesenou daňovou povinnost není počítána výše DPH do celkové částky dokladu.

    • V dialogu pro zdanění zálohy se program chová stejně. Pro dostupnost tlačítka Zdanit je tak porovnávána částka bez navýšení o DPH se skutečně zaplacenou částkou.

   • Zálohové listy přijaté

    • Do obsahu ZL je možné vložit řádky představující nárok na odpočet daně i povinnost přiznat daň.

    • DPH u těchto řádků je spočítána a zapsána do obsahu dokladu.

    • Celková částka dokladu je však počítána bez DPH spočteného v řádcích s druhem DPH, který představuje přenesenou daňovou povinnost.

    • Není zde kontrolován soulad částky nárokující odpočet DPH s částkou povinnosti přiznat daň.

    • V dialogu pro zdanění zálohy se program chová stejně. Pro dostupnost tlačítka Zdanit je tak porovnávána částka bez navýšení o DPH se skutečně zaplacenou částkou.

   Je zcela na Vás, zda rozpočet základu daně a DPH s určením příslušného druhu DPH provedete již při pořizování řádků ZL, nebo zda toto rozdělení provedete až v okamžiku zdaňování v dilagu pro "Zdanění zálohy" a při pořizování dokladu si usnadníte práci tím, že zde neuvedete příslušný druh DPH ani částku DPH a zadáte zde pouze požadovanou částku celkem.

  • Bylo provedeno několik drobných úprav týkajících se sestavování kontrolního hlášení  >>>

   Ve větě C byla nastavena větší tolerance rozdílu mezi KH a DAP v řádku s údaji z věty A.2. (ř. 3 až 6, 9, 12, 13 z DAP)
   Z logiky prováděných matematických operací se může stát, že na tomto řádku vznikne rozdíl mezi KH a DAP. Ve sloupci "Hodnota z KH" je zobrazen součet všech částek dokladů spadajících do uvedených řádků přiznání a toto přesně sečtené číslo je zaokrouhleno na celá čísla. Naproti tomu, ve sloupci "Hodnota z DAP" je uveden součet jednotlivých řádků DAP, kde však jsou již tyto hodnoty zaokrouhleny. Je tu tak prezentován součet zaokrouhlených čísel. Záleží pak na skladbě dat, zda zde bude či nebude finanční rozdíl.
   Matematicky je tu vše v pořádku a podle vyjádření pracovníků GFŘ je u nich v systému nastavena dostatečně velká tolerance, aby tyto rozdíly nebyly považovány za chybu.

   Je upravena detekce zařazení dokladu do věty A.3.
   Dosud bylo možné, že nějaká, poměrně atypická účetní operace, mohla být systémem zařazena do věty A.3., která prezentuje obchodování s investičním zlatem.
   Nyní je tato chyba opravena.

  • Byl upraven výpočet částek v přiznání k DPH u právnické osoby - čtvrtletního plátce DPH  >>>

   Tato úprava je nutná pro každého čtvrtletního plátce DPH, který je právnickou osobou. Tyto osoby podávají přiznání k DPH 1x za čtvrtletí, kontrolní hlášení 3x za toto čtvrtletí.
   Ostatní plátci DPH, mající soulad přiznání k DPH s Kontrolním hlášením, nemusí této úpravě věnovat žádnou pozornost.

   V Kaskádě jsou takoví plátci řešeni tak, že je kvartál rozdělen do 3 samostatných měsíců - období DPH. Tato období se uzavírají a podává se za ně kontrolní hlášení.
   Jednou za 3 měsíce je pak podáváno přiznání k DPH. Hodnoty uváděné v tomto přiznání musí odpovídat součtu částek za 3 uzavřená DPH období. Díky zaokrouhlování částek v jednotlivých obdobích (měsících) nemusí vždy stačit provést pouhý součet částek za tato období, neboť přitom mohou vzniknout korunové rozdíly ze zaokrouhlení.

   Specifické zaokrouhlení částek ve třetím období DPH každého čtvrtletí řeší právě tato úprava, a to proto, aby pro podání čtvrtletního přiznání k DPH postačoval pouhý součet zaokrouhlených částek z jednotlivých měsíců.
   Důsledkem této úpravy je to, že přesná čísla za 3. měsíc daného čtvrtletí nejsou zaokrouhlena matematicky a při bližším zkoumání se mohou zdát nesmyslná. Faktem je, že součet přesných čísel za všechny 3 měsíce je po zaokrouhlení roven číslu, které je prezentováno v přiznání k DPH za celé čtvrtletí.

   Součástí této úpravy je m.j. příkaz, který smaže všechny dosud vygenerované hodnoty přiznání k DPH.

   Co provést po provedení aktualizace

   Po provedení aktualizace, nejpozději před uzavíráním období DPH "Březen 2016" je nutné znovu nagenerovat data za již dříve uzavřené měsíce ( leden a únor 2016 ).
   Postačí, když

   • otevřete dialog Výkazy agendy DPH
   • při otvírání dialogu, v dialogu s dotazem, pro které DPH období se mají zobrazit data, zvolte "Duben 2016"
   • ve zobrazeném dialogu "Výkazy agendy DPH" změňte příslušná DPH období.
    • nejdříve "Leden 2016"
    • následně "Únor 2016"
    • nakonec "Březen 2016"

   Program provede naplnění částek do nově vytvořených pracovních polí stejnou metodou, jako při jejich uzavírání pomocí starší verze Kaskády. Na tuto akci pak naváže zápis zaokrouhlených čísel do příslušného sloupce resp. do nově vytvořených druhů DPH, které jsou určeny pouze k sumarizaci hodnot vyčtených z dokladů a pak k tisku či exportu přiznání do XML. Dosud toto zaokrouhlování probíhalo až v okamžiku tisku, což v případě součtu 3 období mohlo generovat zaokrouhlovací rozdíly.

   Na kartě Přiznání k DPH byl doplněn filtr "Pouze primární"

   Kvůli lepší orientaci v druzích DPH zobrazených v dialogu "Výkazy agendy DPH" na kartě Přiznání k DPH, byl doplněn do záhlaví této karty filtr (zaškrtávací pole) s názvem "Pouze primární".
   Pokud je údaj

   • zaškrtnut, zobrazí se pouze druhy DPH, na které je možno účtovat, nejde o sumarizační druhy.
   • odškrtnut, budou zobrazeny všechny druhy DPH.
  << začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966282.