Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Konfigurace, přístupová práva, ... - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Konfigurace, přístupová práva, ... - vyřešené úpravy
 • Oprava nemožnosti editovat střediska a úseky  >>>

  V rámci UPK-11-0028 realizované ve verzi 20.09 na konci roku 2020 došlo ke změnám na úrovni vyhodnocování práv k manipulaci s číselníky.

  Nechtěným důsledkem, který neodhalilo testování, bylo znemožnění editace číselníku úseků a středisek.

  Tato úprava problém odstraňuje.

 • Pro nastavování práv k odvystavení dokladu a k editaci šablon a čísleníků je k dispozici zcela nový režim  >>>

  Doposud:

  • Právo odvystavení dokladu mělo globální platnost pro všechny druhy dokladů.

  • Právo manipulovat se šablonami a číselníky mělo globální platnost pro všechny druhy objektů.

  Nyní:

  • Právo odvystavení dokladu smí administrátor uživatelů a skupin nastavovat nově v kartě Administrace uživatel / Další práva / Odvystavování. Na výběr jsou nyní 3 možné stavy nastavení.

   • Smí odvystavovat doklady libovolného druhu

   • Smí odvystavovat pouze některé druhy dokladů

   • Nesmí odvystavovat žádné doklady

  • Právo manipulovat se šablonami a číselníky smí administrátor uživatelů a skupin nastavovat nově v kartě Administrace uživatel / Další práva / Administrace šablon a číselníků. Na výběr jsou nyní 3 možné stavy nastavení.

   • Smí manipulovat s šablonami a číselníky libovolného druhu

   • Smí manipulovat s šablonami a číselníky pouze některých druhů

   • Nesmí manipulovat s šablonami a číselníky žádného druhu

   Pozor: U některý velkých číselníků platí jiná pravidla pro nastavování práv. Tyto výjimky jsou uvedeny v kapitole Administrátoři Kaskády

 • Nabídka ukončení výhradního režimu po vytvoření nového účetního období  >>>

  Pro vytvoření nového účetního období musí uživatel, který jej vytváří, nejprve nastavit výhradní režim. Snadno se stane, že po provedení akce zapomene výhradní režim zrušit a ostatní uživatelé se pak nemohou do Kaskády přihlásit.

  Nyní program po vytvoření nového účetního období, když nabízí ukočení chodu programu, nabídne také zrušení výhradního režimu.

 • Pro kalendářovou událost je upraveno ověřování práva "smazat"  >>>

  Vlastník kalendářové události dosud nemohl událost smazat, pokud měla nastaveno vlastnictví skupinou.

  Nyní toto pravidlo neplatí, ochrana smazání pro případy sdílených událostí je řešena jinak.

 • Je revidován a doladěn přístup uživatelů k citlivým datům  >>>

  Vývojáři provedli důkladnou revizi uživatelského rozhraní s ohledem na přístupy uživatelů v rámci rolí, admnistrátorských oprávnění apod.

  Důsledkem této revize může být pro někoho neočekávané chování systému - pokud byste po aktualizaci něco takového zaznamenali, kontaktujte prosím technickou podporu Kaskády.

 • Nově nepůjde provést uzávěrka dílčího účetního období a DPH období pokud některý uživatel pracuje s doklady  >>>

  Doposud bylo možné provádět uzávěrku dílčího účetního období nebo DPH období bez ohledu na to, zda někdo v daný okamžik "aktivně pracoval s doklady", čímž je míněna editace dokladu a/nebo jeho řádků apod.
  Teoreticky (při velmi nešťastné shodě okolností) se mohlo stát, že by některý uživatel během provádění uzávěrky "podstrčil" doklad do toho období, mohlo by tím dojít k nekonzistencím.

  Nyní program provedením uzávěrky umožní pouze v situaci, kdy s doklady nikdo nepracuje.
  Je pouze na administrátorovi účetnictví, aby před uzávěrkou informoval o tomto záměru všechny uživatele pracující s doklady.

 • V administraci uživatele je nové pole "SQL Config_admin (právo odpojit uživatele atd.)"  >>>

  Zařadit nějakého uživatele do databázové skupiny CONFIG_ADMIN a tím mu m.j. umožnit např. odpojování uživatelů od databáze, bylo dosud možno pouze mimo Kaskádu, v řídící konzole 602SQL serveru.

  Nyní může ten, kdo sám má potřebné právo (obvykle vrcholový administrátor) zařadit/vyřadit jiného uživatele do/ze skupiny CONFIG_ADMIN přímo v kartě Administrace uživatele.

 • Bylo upraveno kopírování práv uživatele ze zvolené šablony  >>>

  Při kopírování práv ze šablony je důsledněji využíváno nastavení práv v použité šabloně.

  Dosud bylo ze šablony převzato pouze zařazení do rolí a nastavení preferencí.

  Nově jsou ze šablony kopírovány i další údaje dostupné v prohlížeči uživatele na kartě Administrace / Základní vlastnosti, jako jsou např. Interní uživatel, Administrátorská zaškrtávátka, Limity zásilek, Přístupy k OOPP či k citlivým informacím, a další.

  Tato úprava má vliv jak na vytváření nového uživatele, tak na nastavení (reset práv) pomocí tlačítka "Nastavit" na výše uvedené kartě.

 • Do panelu nástrojů si uživatel může nově vložit tlačítko pro modul Mzdy  >>>

  Doposud v menu Zobrazení / Panely nástrojů / Vlastní (dialog Nastavení panelu nástrojů) bylo možné uživatelsky určit zobrazení tlačítek modulů v panelu nástrojů a to pro Doklady, Knihy a výkazy, Majetek a konfiguraci KaskRS.
  Nyní je k dispozici navíc i tlačítko pro modul Mzdy.

 • Byla realizována některá vylepšení v oblasti konfigurace účelů dodávky  >>>

  Všechny zde popisované úpravy se týkají Konfigurace účetnictví na kartě Účely dodávky / Účely dodávky.

  Dosud na seznam účelů dodávky nemělo vliv napozicování ve stromě druhů dokladů.
  Nadále toto napozicování vliv mít bude. Umožní to tak omezit seznam účelů dodávky na ty, které jsou určeny pro použití v napozicovaném druhu dokladu.

  Byly zpřístupněny nové akce na plovoucím menu, které vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši v seznamu účelů dodávky.

  • Bylo umožněno filtrovat účely dodávky
   Pro lepší přehled při práci administrátora byla doplněna možnost nafiltrovat účely dodávky a pracovat tak s menší množinou záznamů. Dostupné jsou tyto možnosti:

   • Vše
   • Pouze dostupné
   • Pouze dostupné a přitom nepoužité
   • Pouze nedostupné

   Varianta "Pouze dostupné a přitom nepoužité" má specifický význam. Umožňuje zobrazit pouze ty účely dodávky, které jsou sice povoleny pro použití v dokladech a objednávkách, ale dosud v žádném řádku použity nebyly.
   Administrátor tak má možnost vypnout tyto nepoužívané účely dodávky. Vypnutím dostupnosti se sníží počet položek v combech s účelem dodávky a pro uživatele tak bude práce příjemnější.

   POZOR: Při aktualizaci na verzi 17.03 a vyšší, dojde k automatickému vypnutí nepoužívaných účelů během provádění aktualizačních příkazů.

  • Další novou funkcí v plovoucím menu je položka "Zobrazit výskyty". Potvrzení této volby způsobí vyvolání malého dialogu s přehledem řádků obsahu dokladů/objednávek, kde všude byl napozicovaný účel dodávky použit.
   Některý účel dodávky mohl být použit omylem, nebo pouze při nějakém pokusu, který nevyšel, nebo o již nepoužívaný účel dodávky a nyní by se klidně účel mohl vypnout. Takto získáte přehled o míře použití.

 • Bylo zjednodušeno a sjednoceno menu Konfigurace ve všech modulech Kaskády  >>>

  Dosud bylo v menu Konfigurace několik položek, poslední z nich se jmenovala "Administrace Kaskády" a zde bylo větvení na další podpoložky.

  Nyní jsou všechny potřebné položky v jedné úrovni.

 • Vylepšeno předávání/odebírání práv objektům vkládaným/odebíraným do/z obsahu složky  >>>

  Jde o mechanismus, který umožňuje ve vlastnostech složky na kartě Práva určit, že objekty vložené do obsahu této složky dostanou automaticky stejná přídavná práva, jako má příslušná složka.

  Dosud

  • Tento mechanismus nebyl k dispozici u databoxů, pouze u ostatních složek.

  • Při vložení objektu do obsahu se práva doplnila, ale při odebrání objektu ze složky se již práva ponechala (neodebrala se).

  Nyní

  • Mechanismus je k dispozici i u databoxů.

  • Při vložení objektu do obsahu se práva doplní, při odebrání objektu ze složky se práva odeberou.

 • Důsledněji se nyní hlídá změna metody výpočtu skladových cen  >>>

  Doposud bylo v Konfigurace / Administrace Kaskády / Globální konfigurace umožněno na kartě Produkty upravovat nastavení Skladovou cenu počítat globálně (ze všech skladů), aniž by program důrazně upozorňoval na závažnost této změny.

  Nyní program při změně tohoto nastavení:

 • V globální konfiguraci je doplněno pole pro nastavení místně příslušného finančního úřadu  >>>

  Tento údaj postupně najde své uplatnění např. při odesílání výkazů na FÚ apod.

 • Instalační program Kaskády lépe hlídá zda není některý program spuštěn  >>>

  Pokud by během reinstalace Kaskády byl spuštěn některý program, aktualizace by neproběhla úplně a následně to způsobí problémy. Na tuto skutečnost je sice uživatel upozorněn v helpsystému v sekci věnované instalacím, ale samozřejmě je jen dobré, když je to technicky pojištěno.
  Nyní proto při spuštění instalačního programu Kaskády (KaskadaInst_XXX.exe)

 • Použití zástupných symbolů, které bylo rozšířeno od verze 14.04, je nyní aplikováno i při použití v názvu objektu  >>>

  V rámci verze 14.04 byla dost důsledně zpracována problematika použití zástupných symbolů v řádcích dokladů/objednávek/DL.
  Byla zrevidována množina symbolů, definováno několik dalších symbolů.
  Nyní je tato funkčnost lépe využita a doladěna i pro použití v názvu objektu.

 • Je k dispozici nová uživatelská preference V prohlížečích DL/OBJ nutit k určení výchozího skladu  >>>

  Nastavením této preference se můžete bránit proti opomenutí při zadávání DL a objednávek.
  Pokud nastavíte "Ano", bude program při uložení nově vytvářeného DL/objednávky kontrolovat, zda je určen výchozí sklad.
  Pokud tomu tak nebude, upozorní na tuto skutečnost informačním dialogem a nabídne návrat k editaci.

 • Pro kartu Diskový soubor v dialogu Volba předlohy je k dispozici variantní chování  >>>

  Změna spočívá v tom, že v kartě se namísto komponenty určené k výběru diskového souboru zobrazí pouze editační pole s tlačítkem na pravém okraji, kterým lze vyvolat klasický systémový dialog pro výběr souboru.
  Tato možnost je vytvořena především pro ty uživatele, v jejichž operačním systému dosavadní komponenta určená k výběru diskového souboru z nějakých důvodů nepracuje správně.
  Je ale možné, že i pro kohokoliv jiného bude nová možnost příjemnější, neboť je zde použit standardní systémový dialog pro výběr souboru.
  Nastavit jej lze v uživatelských preferencích společných pro Kaskádu volbou Výběr souboru pro import v dialogu Volba předlohy samostatným dialogem.

 • Je zavedena nová uživatelská preference, která umožní maximalizaci prohlížečů na plný rozměr obrazovky, bez omezení  >>>

  Tato preference je ve větvi Uživatelské preference společné pro Kaskádu / Kaskáda / Prohlížeče objektů / Při maximalizaci prohlížečů využít plnou plochu obrazovky.
  Současné chování, kdy není využita celá plocha monitoru, slouží pro lepší orientaci a přechody mezi otevřenými okny, na dostatečně velké obrazovce to je praktické, ale na menších obrazovkách to může uživatele iritovat. Proto má nyní možnost chování ovlivnit.

  Další nová uživatelská preference umožní zapamatovat informaci o tom, že prohlížeč je zobrazen v maximalizovaném stavu a příště tuto informaci použít.
  Tato preference je ve větvi Uživatelské preference společné pro Kaskádu / Kaskáda / Prohlížeče objektů / Při maximalizaci prohlížečů zapamatovat stav pro příště.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948705.