Volba profilu
Aktuality
Ceník služeb
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Odkazy

Mzdy - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Mzdy - vyřešené úpravy
 • Od září 2020 je změněn formulář "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ"  >>>

  V souvislosti s ukončením programu "Antivirus C" se opět vrací formuláře platné do 05/2020.
  XML soubor s hlášením musí být na ČSSZ odeslán v tomto původním formátu. Hlášení zaslaná v novém formátu bude ČSSZ odmítat.

  Jistým řešením (rychle a bez nutnosti aktualizace) je, vytvořit ručně hlášení na ePortálu ČSSZ.
  Z vyplněného hlášení můžete uložit správný XML soubor na disk PC a odeslat, nebo hlášení odeslat přímo z tohoto portálu.
  Zde se nabízí dvě možnosti autentizace. Jednou je přihlášením přes e-portál ČSSZ, druhou pak přihlášením přes systém datových schránek (ISDS).

 • Načtení XML souboru e-neschopenky a promítnutí do záznamu nepřítomnosti  >>>

  Tato úprava umožňuje pohodlné načtení informací o nepřítomnostech z XML notifikací, které odesílá ČSSZ pomocí datových zpráv. Přitom program příslušné informace promítne do mzdových dat Kaskády - do příslušných záznamů nepřítomností typu "DPN" a "Nemoc".

  Program vlastně provede "na kliknutí" to, co jinak mzdová účetní dělá "ručně" opisem z PDF dokumentu, který přichází paralelně s XML souborem. Dříve to byl opis z papírové neschopenky.

  Import je k dispozici

  Doporučený postup :

  • Pokud používáte datové zprávy v Kaskádě

   • v došlé zprávě nad přílohou s XML souborem vyvolejte plovoucí menu

   • použijte volbu Importovat e-neschopenku

   • poté, co program provede import a informuje vás o jménu zaměstnance, jehož e-neschopenku právě importoval, vstupte do modulu Mzdy

   • v datech daného zaměstnance si ověřte, co a jak program do dat zaznamenal.

  • Pokud nepoužíváte datové zprávy v Kaskádě

   • z datové zprávy, kterou otevíráte v internetovém prohlížeči, uložte XML soubor do nějaké složky na vašem disku

   • vstupte do modulu Mzdy, do dat daného zaměstnance, do karty Nepřítomnosti

   • zde z panelu nástrojů v podmenu tlačítka "kafemlýnku" vyvolejte funkci Import XML e-neschopenky z diskového souboru

   • vyberte diskový soubor, který jste předtím vytvořili z přílohy datové zprávy

   • po provedení importu si ověřte, co a jak program do dat zaznamenal.

 • Je upraven tisk "Potvrzení o zdanitelných příjmech - zálohová daň"  >>>

  V dialogu Parametry tiskové sestavy zobrazeném před tiskem sestavy Potvrzení zdanitelných příjmů - zálohová daň je nyní možné zadat více kódů mzdových složek, které jsou považovány za příspěvek na životní pojištění (ONP).
  Jednotlivé kódy mzdových složek oddělte čárkou nebo mezerou.

 • Program Antivirus režim "C" v Kaskádě  >>>

  Tato úprava se týká pouze firem, které si budou nárokovat slevu na sociálním pojištění v rámci programu Antivirus v režimu C. Ostatní firmy nemusejí tuto aktualizaci instalovat.

  Dne 16.6.2020 Poslanecká sněmovna schválila změnu zákona o sociálním pojištění, která je známá jako program Antivirus v režimu C a přináší odpuštění plateb na sociální pojištění a týká se firem do 50 zaměstnanců.

  Více informací vč. příkladů je uvedeno na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

  Kaskáda je pro účely vykazování upravena tak, abyste měli co nejméně práce při uplatňování nároku na slevu v rámci tohoto programu:

  • Je vytvořena tisková sestava v modulu Mzdy Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám / Podklad pro prominutí poj. na SZ - Antivirus C

   Sestava slouží jako podklad pro případný další výpočet sníženého vyměřovacího základu.
   V této sestavě jsou zobrazeny počty zaměstnanců a jejich vyměřovací základy v referenčním období 3/2020 a v příslušném měsíci, za který je sestava tištěna a za který je možné odpočet pojistného uplatnit.
   Vzhledem k tomu, že v Kaskádě neevidujeme všechny informace o skutečnostech, které mohou mít vliv na nárok na uplatnění odpočtu pojistného (např. podání výpovědi podle §52 písmeno a) až c) zákoníku práce, čerpání jiného příspěvku z programu Antivirus,...), tak pokud ve vaší organizaci došlo ke skutečnostem, které nejsou v Kaskádě evidovány a přitom mají vliv na výši uplatňované slevy, je nutné postupovat individuálně a částku pro korekci vyměřovacího základu vypočítat jinak, např. s využitím sestavy v menu Rekapitulace / Přehledy podle zaměstnanců / Základní údaje (hrubý příjem,odvody, ...) a Rekapitulace / Přehledy podle zaměstnanců / Přehledy podle měsíců/Podklady pro ČSSZ podle měsíců a PP.

  • Je vytvořena tisková sestava v modulu Mzdy Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám / Přehled vyměř. zákl. na SP - Antivirus C

   Sestava poskytuje informace o vyměřovacích základech zaměstnanců a krácených vyměřovacích základech zaměstnanců, které byly použity pro snížení vyměřovacího základu organizace, s akceptováním limitu 52 253Kč..

  • Je vytvořen režim, který vámi vypočtenou a programu zadanou korekci základu pro odvod SP za organizaci promítne do dat v Kaskádě

   V modulu Mzdy, v sekci Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Globální hodnoty je nově k dispozici tlačítko Zadat korekci pro "Antivirus C". Po stisknutí tlačítka program zobrazí dialog pro zadání částky, o kterou se bude ponižovat úhrn vyměřovacích základů uvedený v řádku s druhem "Odvod DP+NP za organizaci".
   Po zadání částky a potvrzení dialogu program spočítá snížený vyměřovací základ DP+NP a příslušný odvod DP+NP za organizaci a údaje zapíše do nově vytvořeného řádku s druhem "Odvod DP+NP korigovaný".
   Následně se program pokusí promítnout (většinou úspěšně) snížení odvodu DP+NP za organizaci také do mzdového interního dokladu pro odvod sociálního pojištění. Pokud však je již interní doklad vystavený, budete muset tuto úpravu provést ručně, nebo doklad odvystavit a korekci zadat znovu.
   Nyní již můžete pokračovat v tisku, resp. exportu XML přehledu o výši příjmů.

  • Je upraven export "XML přehled o výši pojistného pro ČSSZ (vč. údajů pro Antivirus C)"

   Tento export obsahuje nově doplněné údaje potřebné k uplatnění slevy na SP formou snížení vyměřovacího základu odvodu za organizaci.

  • Je upravena tisková sestava "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ (vč. údajů pro Antivirus C)"

   Tato sestava je však pouze orientační, nebo k založení do šanonu. ČSSZ požaduje tyto přehledy podávat pouze elektronicky.

 • MZDY - refundace nákladů na náhrady mzdy (tzv.program Antivirus)  >>>

  Legislativa

  Dne 31. března 2020 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů vláda ČR usnesením č. 353 Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“. Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v České republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů.

  Refundace mezd v Kaskádě

  Jak jsme vás informovali v K-zprávách, tato verze umožňuje uživateli pohodlně vyexportovat data pro snadné vyplnění šablony (XLSX formuláře) pro vyúčtování refundace mezd.

  Příprava dat

  V první řadě je potřeba (a o tom jsme vás předem informovali), abyste pro zadávání náhrad mzdy, na které budete žádat refundace, měli vytvořené samostatné druhy složek mezd a to tak,

  • aby pro každou případnou sazbu existoval samostatný druh (to je nutné proto, že v definici druhu mzdy definujete procentní sazbu pro náhradu),

  • ale také aby tento druh byl používán právě a pouze pro náhrady plynoucí z určitého konkrétního § zákoníku práce a které chcete uplatnit v rámci konkrétního režimu refundace ( A nebo B )

  POZOR: U každého takového druhu složky mzdy vyplňte (byť dodatečně) v poli "Ref." režim refundace. Do pole § ZP můžete doplnit i příslušný § zákoníku práce, podle kterého lze v seznamu refundací filtrovat apod..

  U jednotlivých zaměstnanců v kartě Nepřítomnosti zadávejte nepřítomnosti dle skutečnosti. V jednom měsíci může být několik nepřítomností, nesmí se však samozřejmě překrývat.


  Data pro export

  V režimu Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Sumář dle druhů mzdy, refundace je k dispozici nový režim Druhy k refundaci.

  Data zde zobrazená poskytují informace o celkových finančních částkách takových druhů mzdy, které mají v konfiguraci nastavený kód režimu refundace. Je zde možnost pohledu na

  • detailní rozpis jednotlivých druhů složek mzdy u všech zaměstnanců, u kterých v daném období tyto složky pro refundaci mzdy figurují,

  • sumarizovaná data všech druhů složek mzdy určených pro refundaci dle jednotlivých zaměstnanců a režimu refundace v daném období

  • sumarizovaná data za celou firmu přehledně za jednotlivá období, ve kterých tyto složky mzdy figurují, dle režimu refundace.


  Pomocí klávesové zkratky <CTRL+E> lze data vyexportovat do souboru ve formátu DBF, který lze otevřít např. v Excelu. V něm můžete data libovolně třídit, mazat apod. a následně je zkopírovat do šablony (XLSX formuláře) vydané MPSV, kterou poté odešlete prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR.  Podrobné pokyny MPSV jsou k dispozici na adrese https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_ver2_1.pdf

 • Je zaveden jiný způsob definice údaje "Druh činnosti" pro komunikaci s ČSSZ (hlášení....)  >>>

  Údaj "Druh činnosti" je atributem pracovního poměru, sloužícím jako identifikátor konkrétního pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a ČSSZ:

  • Figuruje v různých hlášeních, ať už v tiskové podobě nebo v XML souborech.

  • Obzvlášť podstatný je tehdy, když daný zaměstnanec má u zaměstnavatele víc než jeden pracovní poměr.

  • Zvláštní důležitost tento atribut získává v souvislosti s e-neschopenkami, protože přijatou e-neschopenku musí program dokázat jednoznačně a nezpochybnitelně přiřadit ke konkrétnímu pracovnímu poměru.


  Tato úprava poskytuje uživatelům plnou kontrolu nad příslušným atributem.
  Pokud v nějaké situaci je údaj u ČSSZ (OSSZ) jiný, než v databázi uživatele, je nutno se domluvit na shodné hodnotě a tu v KaskMzdy u daného PP nastavit.

  Popravdě název atributu "Druh činnosti", jak jej zavedla ČSSZ (nadpis kolonky ve formulářích ...) se zdá být poněkud nešťastným, ale co už.


  Atribut "Druh činnosti" souvisí velmi těsně s atributem Charakteristika SP. Ten definuje základní škálu z hlediska SP tak, aby pro každý pracovní poměr správně provedl všechny výpočty.


  Pokud určitý zaměstnanec má u zaměstnavatele souběžně třeba dvě "dohody o provedení práce", pak

  • obě budou mít v Kaskádě nastaveno Charakteristika SP : Dohoda o provedení práce

  • ale pro reporty určené pro ČSSZ bude jedna označena T a druhá U.


  Již od začátku existence mzdového modulu Kaskády

  • existuje "převodová tabulka", která ke každé z "charakteristik SP" přiřazuje "Druh činnosti" pro reporty na ČSSZ,

  • ale pro reporty na ČSSZ program vždy použil pouze první možnou hodnotu z více možných, definovaných pro účel souběžných PP stejného druhu, což se týká hlavně běžného PP a dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti,

  • což dosud příliš nevadilo, ať už proto, že souběžné pracovní poměry jsou výjimečné, nebo proto že "papír snese vše" a úřednice na sociálce si to vždy nějak přebraly.


  V rámci této úpravy

  • v tabulce pracovních poměrů je zaveden nový fyzický sloupec (dvouznakový) pro zadání kódu, který bude následně používán na výstupu při generování reportů pro ČSSZ a na vstupu např. při zpracování e-neschopenek, pro identifikaci konkrétního pracovního poměru,

  • při provedení aktualizace datových struktur se tento nový údaj automaticky vyplní výchozí hodnotou, která bude v 99.9% zcela v pořádku (pokud má zaměstnanec pouze jeden prac.poměr, bude to správné na 100%),

  • nadále již bude údaj v moci uživatele, editační pole je v kartě "Kmenová data / Pracovní poměry" v sousedství údaje Charakteristika SP,

  • dále při zadávání nových pracovních poměrů je možno tento nový údaj nechat nevyplněný a program při prvním uložení dat automaticky nastaví standardní hodnotu.

 • U druhu mzdy je umožněno měnit sazbu  >>>

  Doposud program zakazoval změnu sazby u druhu mzdy, pokud byl tento druh použit u opakovaných složek v již uzavřených obdobích.


  Nyní změnu sazby program umožňuje s tím, že

  • v již uzavřených obdobích byla použita sazba platná v té době, zkopírovala se do složky příslušné výčetky a tak tam "navěky" zůstane

  • nově vytvářené složky již budou používat novou sazbu, ať už budou vznikat na základě opakované složky, nebo přímým zadáním v daném období

  Restrikce nadále zůstane na změnu výpočetní metody.

 • Byl upraven XML export žádosti o dávky pro ČSSZ  >>>

  Byly doladěny některé věci týkající se exportu Přílohy k žádosti o dávky, m.j. byly zapracovány také drobné změny v popisu struktur XML souboru uveřejněné dne 4.2.2020 na webu ČSSZ.

 • Možnost detailního rozúčtování mzdových nákladů  >>>

  Nově je v Kaskádě vytvořena podpora pro možnost detailnějšího rozúčtování mzdových nákladů při zachování stávajících složek mzdy, které definují příslušný nákladový účet.

  V samotném jádru tvorby obsahu mzdového dokladu je použita funkce, kterou lze u konkrétního uživatele Kaskády upravit na míru dle jeho potřeb a tím u jedné složky mzdy použít několik různých účtů z účtového rozvrhu.

  Pokud o případné detailnější rozdělení mzdových nákladů máte zájem, obraťte se na technickou podporu Kaskády kde se domluvíte, zda a jak je Váš požadavek tímto mechanismem realizovatelný.

 • MZDY - Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti  >>>

  Se zavedením elektronických neschopenek se zavádí pro zaměstnavatele další povinnost. Jde o nový formulář (tisková podoba i XML formát), který bude muset zaměstnavatel zasílat na ČSSZ. Tento formulář obsahuje jak data, která již v Kaskádě existují, tak i další informace.

  V Kaskádě je za tím účelem rozšířena datová struktura informací o nepřítomnosti z důvodu nemoci a uživatel má k dispozici následující nové funkce :

  • Po zadání data konce nemoci se v kartě Nepřítomnosti vpravo od seznamu nepřítomností zobrazí malý panel s několika údaji, potřebnými pro tvorbu hlášení.

  • Údaje program automaticky předvyplní na nejběžnější hodnoty.

  • Uživatel může údaje změnit nebo ponechat, a to hned nebo později.

  • V panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností je nově tlačítko Výstupy pro ČSSZ, kde jsou kromě dosavadního formuláře pro přílohu k žádosti o dávky k dispozici i nové volby - tisk a export "Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti".

  • Program eviduje datum, kdy byla žádost odeslána, což uživateli usnadňuje kontrolu nad tím, co má/nemá vyřešeno. Záznamy, pro které žádost ještě nebyla odeslána, jsou v tabulce barevně zvýrazněny.

  • Nastavení data odeslání lze provést na dotaz programu bezprostředně po tisku nebo exportu, ale také jej lze nastavit běžnou editací jako součást přídavných informací v panelu vpravo od seznamu nepřítomností.

 • MZDY - Příloha k žádosti o dávky  >>>

  Výstup pro ČSSZ je k dispozici stejně jako dosud v kartě Nepřítomnosti v panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností, přitom

  • Jak tisková podoba tak XML export jsou upraveny dle nového vzoru "Nempri20". Nový formát použije program pro nepřítomnosti, které začaly 1.1.2020 nebo později.

  • Lépe jsou pro účel tohoto výstupu využívány dosavadní informace o nepřítomnosti, především hodiny odpracované v prvním dni nepřítomnosti.

  • Pro další údaje, které jsou pro žádost potřeba, byla rozšířena datová struktura a uživatel může v rámci dané nepřítomnosti tyto informace zadat (editovat v panelu napravo od tabulky se seznamem nepřítomností) dříve, než přílohu k žádosti vytvoří.

  • Údaj o případné exekuci je automaticky přednastaven podle toho, zda u daného zaměstnance (ne)existuje opakovaná složka vyjadřující srážku z titulu exekuce.

  • Program eviduje datum, kdy byla žádost odeslána, což uživateli usnadňuje kontrolu nad tím, co má/nemá vyřešeno. Záznamy, pro které žádost ještě nebyla odeslána, jsou v tabulce barevně zvýrazněny.

  • Nastavení data odeslání lze provést na dotaz programu bezprostředně po tisku nebo exportu, ale také jej lze nastavit běžnou editací jako součást přídavných informací v panelu vpravo od seznamu nepřítomností.

 • MZDY - snadné vytvoření záznamu nemoci navazující na DPN  >>>

  U delší nemoci, kdy po první etapě placené zaměstnavatelem navazuje fáze placená ČSSZ, musí uživatel v Kaskádě ukončit v seznamu nepřítomností záznam o DPN a vytvořit nový navazující záznam o nemoci.

  Pro usnadnění vytvoření takového záznamu je nyní k dispozici nová funkce - tlačítko DPN=>Nemoc v panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností.

  K dispozici je pouze u záznamu DPN, který není ukončen, tzn. že datum konce je "Neomezeno" a chová se následovně:

  • Nastaví datum konce DPN na max.počet dní, který je hrazen zaměstnavatelem, tento počet si zjistí pro dané období v parametrech v konfiguraci mezd.

  • Spustí zadání nového záznamu NEM-00, který má počáteční datum přednastaveno na následující den po ukončení DPN.

  • Přednastaví v novém záznamu vše co je možné, především zkopíruje z předcházející DPN číslo rozhodnutí, info o případném typu úrazu apod.

  • Záznam ponechá v rozpracovaném stavu a uživatel může údaje doladit a uložit.

 • MZDY - Změny od roku 2020  >>>

  S rokem 2020 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 20.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 190.75 203.35
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 286.13 304.85
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 572.25 609.70
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 569 552.00 1 672 080.00
  Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 31 225.00 33 429.00
  Normativní náklad na bydlení ZIV_MIN_DOM 6 233.00 6 502.00
  Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) LIMIT_SRDAN_DPC 3 000.00 3 000.00
  Zaměstnání malého rozsahu do částky ZAM_MAL_ROZSAHU 3 000.00 3 000.00

  Minimální mzda k 1.1.2020:

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 13 350.00 14 600.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 13 350.00 14 600.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 79.80 87.30
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 79.80 87.30
 • Je upraven limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ)  >>>

  S platností od 1.5.2019 je v Kaskádě upravena hodnota limitu srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (parametr LIMIT_SRDAN_DPC) z 2.500 Kč na 3.000 Kč.

  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 19.02 ).

 • Zrušení karenční doby při platbách DPN  >>>

  Od 1.7.2019 v souvislosti s přijetím zákona č. 32/2019 Sb.se ruší karenční doba, a zaměstnavatel tak musí začít proplácet i prvé tři dny dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů. Součástí této změny je i snížení odvodu na sociální pojištění o 0.2 %

  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 19.02 ).
  V globálních parametrech jsou hodnoty parametru upraveny následovně :

  Název parametru Kód parametru 06/2019 07/2019
  DPN - počet dnů v prvé části DPN_DNY_PRV_CAST 3 0
  Sociální pojištění - nemocenské SOC_POJ_NEM 2.3 2.1
 • Byla doplněna forma úhrady mzdových srážek "Trvalý příkaz"  >>>

  Při zadávání stále se opakujících stejných částek srážek ze mzdy lze nově využít formu úhrady "Trvalý příkaz".
  Takto zadané srážky pak nebudou zařazeny při plnění platebního příkazu do jeho obsahu. Je však nutné na ně vytvořit trvalý příkaz v bance.

  Tato úprava je provedena "na žádost" jedné uživatelské firmy, autoři systému se však domnívají, že jde o velmi atypickou situaci a že realizace plateb použitím běžných platebních příkazů je lepší.

 • MZDY - Změny od roku 2019  >>>

  S rokem 2019 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 19.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2017 2018
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 175.00 190.75
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 262.33 286.13
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 524.65 572.25
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 438 992.00 1 569 552.00
  Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 28 761.00 32 225.00
  Normativní náklad na bydlení ZIV_MIN_DOM 5 928.00 6 233.00
  Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) LIMIT_SRDAN_DPC 2 500.00 2 500.00
  Zaměstnání malého rozsahu do částky ZAM_MAL_ROZSAHU 2 500.00 3 000.00

  Minimální mzda k 1.1.2019:

  Název parametru Kód parametru 2018 2019
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 12 200.00 13 350.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 12 200.00 13 350.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 73.20 79.80
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 73.20 79.80
 • Je doplněna nová dávka nemocenského pojištění "Dlouhodobé ošetřovné"  >>>

  V modulu Mzdy vznikl nový druh složky mzdy Dlouhodobé ošetřovné (DLO-00).
  Tuto nepřítomnost lze zadat u konkrétního zaměstnance v kartě Nepřítomnosti.

  Pokud je tento typ nepřítomnosti použit, projeví se pak

  • v tisku formuláře Příloha k žádosti o dávky a
  • v XML exportu přílohy k žádosti o dávky na ePortál České správy sociálního zabezpečení.
 • Je upravena tvorba výstupu pro ISPV  >>>

  Byl sjednocen výpočet absencí ve čtvrtletních výkazech (soubor MI.DBF) s výpočtem absencí v pololetním výkaze (soubor MP.DBF).

  Byl tím odstraněn nesoulad při porovnávání hodnot v uvedených souborech.
  Nesoulad se vyskytoval pouze v případě, kdy v příslušném období existovala nějaká nepřítomnost typu Mateřská, nebo Další mateřská.

 • Je upravena tisková sestava v modulu Mzdy  >>>

  V modulu Mzdy v kartě Tiskové výstupy ve stromě "Rekapitulace / Sumáře podle měsíců" je upravena tisková sestava "Složky mzdy dle druhů".

  Dosud zde byl prostý přehled všech složek mzdy, použitých v daném měsíci.

  Nově jsou tu uvedeny mezisoučty za jednotlivé skupiny a u každého druhu je uveden účet z účtového rozvrhu, na který je daný druh v mzdovém interním dokladu zaúčtován.
  Účty jsou čerpány z konfigurace mezd, od jednotlivých druhů. V konkrétním mzdovém dokladu může dojít ke změně předkontace a účet uvedený v tiskové sestavě tak nemusí souhlasit s realitou v účetním dokladu či deníku.

<< začátek | < předchozí | 1/5 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 127364.