Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Mzdy - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Mzdy - vyřešené úpravy
 • Úprava importu e-neschopenek do nepřítomností v modulu MZDY  >>>

  Byla vylepšena práce s datumem ukončení nepřítomnosti, zejména při přechodu z DPN na nemoc.
  V některých případech docházelo k nesprávnému vyhodnocení a záznam s nemocí se nevytvořil.

  Uvedené chování je nyní opraveno.

 • MZDY - Změna sazeb daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě  >>>

  Změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se od 1.1.2022 zvýší daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi.

  Přitom platí následující přechodná ustanovení:

  • Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Ustanovení § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021.

  Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna, i nadále bude činit 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně). Více viz. následující tabulka.

  Spolu se zrušením superhrubé mzdy bylo schváleno i postupné navýšení základní slevy na dani na poplatníka. Z dosud platných 27 840 Kč za rok, stoupne o 3 000 Kč na 30 840 Kč za rok.

  Název parametru původní sazba nová sazba
  Sleva na dani základní 27 840.00 30 840.00
  Daň. zvýh. - 2. dítě 19 404.00 22 320.00
  Daň. zvýh. - 2. dítě ZTP-P 38 808.00 44 640.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě 24 204.00 27 840.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě ZTP-P 48 408.00 55 680.00

  Změna sazeb se provede automaticky při aktualizaci databáze, nemusíte tedy nikde nic měnit ručně.

 • Mimořádný příspěvek ke karanténě (izolačka) byl prodloužen do konce června 2021  >>>

  Na základě změny zákona č. 182/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě jsme prodloužili konec platnosti období u druh mzdy "Příspěvek na karanténu" s kódem KAP-00 z 4/2021 na 6/2021.

 • Příspěvek ke karanténě (tzv. izolačka) - výpočet nové složky, výplata zaměstnanci, odečtení z "odvodového dokladu"  >>>

  Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, přináší tento příspěvek zaměstnancům, pokud jim byla nařízena karanténa po 28. únoru 2021. Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
  Více informací o této problematice je na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo na stánkách České správy sociálního zabezpečení, případně v druhém článku.

  Kaskáda je na výplatu uvedeného příspěvku plně připravena.

  Kaskáda během aktualizace

  • vytvoří novou skupinu druhů mezd s kódem KAP

  • vytvoří nový druh mzdy "Příspěvek na karanténu" s kódem KAP-00, který je pak použit pro vykazování příspěvku, který je vyplacen zaměstnanci.
   Tento druh mzdy je platný pouze pro mzdová období 3/2021 a 4/2021.

  Postup uživatele při zadávání nepřítomnosti

  • Uživatel běžným způsobem zadá nepřítomnost ( ručně nebo importem eNeschopenky ).

  • U takto vytvořeného záznamu pak zaškrtne zaškrtávací pole Karanténa.

  Jak program vypočítá výši karanténního příspěvku

  Program u každé nepřítomnosti zasahující do měsíce března a dubna (během přepočtu výčetky)

  • vyhodnotí, zda jde o karanténu

  • pokud ano, pak stanoví počet kalendářních dní, za které má být proplacen příspěvek

  • spočte výši tohoto příspěvku

  • vytvoří mzdovou složku s kódem KAP-00 s příslušnou výší náhrady

  Stanovení výše příspěvku na karanténu se řídí platným právním předpisem uvedeným v úvodu textu.

  Výsledná podoba po provedení uzávěrky období

  • Složka s kódem KAP-00 figuruje ve výplatnici zaměstnance jako nezdaněná částka, osvobozená od SP i ZP, která se také nezapočítává do základu pro průměry.

  • Příslušný řádek s odvoláním na konkrétní složku s kódem KAP-00 je uveden v dokladu pro odvod sociálního pojištění, kde snižuje odvod firmy příslušné SSZ.

  • Zároveň tento řádek páruje na zúčtovací doklad zaměstnanců, kde zaměstnanci zvyšuje částku k výplatě.

  • Navýšená částka k výplatě je pak součástí srážkového dokladu zaměstnanců.

  Upraveny byly také požadované výstupy

  V souvislosti s těmito úpravami je provedena i změna tiskového a XML výstupu "Přehled o výši pojistného". Tento formulář je platný po celý zbytek roku 2021.
  Nárok na snížení odvodů za příspěvek vyplacený zaměstnanci v karanténě je však možný pouze za období březen a duben, nejpozději pak 3 měsíce po skončení karantény.

  Zdokumentování vyplacených částek

  Pokud byste chtěli vytisknout přehled zaměstnanců s vyplacenými karanténními příspěvky, můžete využít standardní funkčnosti Kaskády ve Výstupech / Výsledky za celou organizaci / Sumář dle druhů mzdy, refundace,..... Při napozicování příslušné složky mzdy v seznamu uprostřed je v pravém panelu k dispozici seznam zaměstnanců vč. vyplacených částek v zadaném rozsahu období pro rekapitulace. Tento seznam je možné pomocí <Ctrl+R> vytisknout.

 • MZDY pro rok 2021 - daňové novinky  >>>

  Rok 2021 přináší do mzdové agendy výrazné systémové změny. Letos tedy, kromě parametrů, které byly již z velké části nastaveny verzí 20.09, dochází ke změnám ve výpočtu daně (zrušení superhrubé mzdy), mění se nezdanitelné částky, ruší se solidární daň, je zaveden stravenkový paušál.

  Program je od této verze ( 21.01 ) upraven tak, aby odpovídal legislativě platné pro rok 2021. Jsou upraveny nejen výpočty daně z příjmů, ale jsou tu k dispozici tiskové výstupy platné pro tento rok vč. formuláře "Potvrzení zdanitelných příjmů...".

  Upozornění:
  Pokud jste před aktualizací na verzi 21.01 přešli do fáze zadávání měsíce ledna 2021, je potřeba spustit revizi nároků na slevy v nabídce Konfigurace mezd//Období/Revizenároků na slevy (vpravo od tlačítka Přejít do fáze ...)

  Hodnoty nových parametrů, které se v programu automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády.

  Název parametru Kód parametru 2020 2021
  Zálohová daň - procentní sazba II ZAL_DAN_SAZ2 neex. 23.00
  Maximální roční daňový bonus DAN_BON_MAX_ROK 60 300.00 9 999 999 999.00
  Maximální měsíční bonus DAN_BON_MAX_MES neex. 5 025.00
  Základní sleva na dani SLE_ZAKL_ROK 24 840.00 27 840.00

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  Prům, výdělek v nár. hosp v III. Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 33 429.00 34 611.00

  Hodnota průměrného výdělku je používána pro výpočty v "Ohlášení povinného podílu OZP".

 • Kaskádní MZDY podporují práci se stravenkovým paušálem  >>>

  Program podporuje komfortní zadávání stravenkového paušálu, který lze od 1.1.2021 používat vedle dosud existujících stravenek.

  • Je zaveden globální parametr "MAX_STR_PAUS_DEN", který definuje nejvyšší denní sazbu, která je uznatelná jako nezdanitelná, ten je nastaven (a i v budoucnosti bude nastavován) vyvojáři dle platné legislativy a nebude ho možno uživatelsky měnit.

  • Je zaveden globální parametr, který definuje denní sazbu, která se bude v dané organizaci opravdu vyplácet. Tento údaj je uživatelsky nastavitelný, výchozí stav je nastaven na přípustné maximum.

  • Je zavedena nová skupina druhů "STP - Stravenkový paušál", která se z hlediska zdanění, pojištění apod. chová velmi podobně, jako skupina "OND - Ostatní nezdanitelné náhrady".

  • Při aktualizaci se automaticky vytvoří odvozený druh "STP - Stravenkový paušál". Tento druh se bude chovat specificky - nebude u něj možno nastavit sazbu, program jí bude číst z globálního parametru, kde lze rozlišit hodnoty dle období.

  • Kontrolní mechanismus bude hlídat, aby nebyla překročena v reálných mzdových složkách zaměstnanců maximální sazba nezdanitelné částky, platná pro dané období (75.60 v roce 2021).


  Použití tohoto mechanismu (pokud jej použít chcete):

  • V modulu Mzdy / Konfigurace mezd / Globální parametry si nastavte parametr "Denní sazba stravovacího paušálu" (STD_STR_PAUS_DEN) na požadovanou hodnotu, tedy nastavte tam takovou sazbu, kterou chcete zaměstnancům poskytovat.
   Doporučujeme zadat hodnotu v celých korunách, tím se vyhnete případným nejasnostem ohledně zaokrouhlování celkových částek.

  • U zaměstnanců, kteří budou příjemci stravenkového paušálu, si vytvořte opakované složky s hodnotou koeficientu 0 - tím si zajistíte, že po otevření období se složky vytvoří a vy na ně nezapomenete.

  • V daném období pak u jednotlivých zaměstnanců u složky mzdy "Stravenkový paušál" zadejte do pole "Počet" (koeficient) počet dní, pro které má na stravné nárok.


  Příspěvky na stravování ve výši nad maximální denní limit Kaskáda neřeší. Pokud chcete vyplácet částky vyšší, využijte k tomu některou složku typu "Odměny a prémie".

 • MZDY - Změny od roku 2021  >>>

  Tato úprava obsahuje pouze změny hodnot některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 20.09 ).

  Název parametru Kód parametru 2020 2021
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 203.35 206.85
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 304.85 310.28
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 609.70 620.38
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 672 080.00 1 701 168.00
  Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) LIMIT_SRDAN_DPC 3 000.00 3 500.00
  Zaměstnání malého rozsahu do částky ZAM_MAL_ROZSAHU 3 000.00 3 500.00

  Minimální mzda k 1.1.2021:

  Název parametru Kód parametru 2020 2021
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 14 600.00 15 200.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 14 600.00 15 200.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 87.30 90.50
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 87.30 90.50
 • Od září 2020 je změněn formulář "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ"  >>>

  V souvislosti s ukončením programu "Antivirus C" se opět vrací formuláře platné do 05/2020.
  XML soubor s hlášením musí být na ČSSZ odeslán v tomto původním formátu. Hlášení zaslaná v novém formátu bude ČSSZ odmítat.

  Jistým řešením (rychle a bez nutnosti aktualizace) je, vytvořit ručně hlášení na ePortálu ČSSZ.
  Z vyplněného hlášení můžete uložit správný XML soubor na disk PC a odeslat, nebo hlášení odeslat přímo z tohoto portálu.
  Zde se nabízí dvě možnosti autentizace. Jednou je přihlášením přes e-portál ČSSZ, druhou pak přihlášením přes systém datových schránek (ISDS).

 • Načtení XML souboru e-neschopenky a promítnutí do záznamu nepřítomnosti  >>>

  Tato úprava umožňuje pohodlné načtení informací o nepřítomnostech z XML notifikací, které odesílá ČSSZ pomocí datových zpráv. Přitom program příslušné informace promítne do mzdových dat Kaskády - do příslušných záznamů nepřítomností typu "DPN" a "Nemoc".

  Program vlastně provede "na kliknutí" to, co jinak mzdová účetní dělá "ručně" opisem z PDF dokumentu, který přichází paralelně s XML souborem. Dříve to byl opis z papírové neschopenky.

  Import je k dispozici

  Doporučený postup :

  • Pokud používáte datové zprávy v Kaskádě

   • v došlé zprávě nad přílohou s XML souborem vyvolejte plovoucí menu

   • použijte volbu Importovat e-neschopenku

   • poté, co program provede import a informuje vás o jménu zaměstnance, jehož e-neschopenku právě importoval, vstupte do modulu Mzdy

   • v datech daného zaměstnance si ověřte, co a jak program do dat zaznamenal.

  • Pokud nepoužíváte datové zprávy v Kaskádě

   • z datové zprávy, kterou otevíráte v internetovém prohlížeči, uložte XML soubor do nějaké složky na vašem disku

   • vstupte do modulu Mzdy, do dat daného zaměstnance, do karty Nepřítomnosti

   • zde z panelu nástrojů v podmenu tlačítka "kafemlýnku" vyvolejte funkci Import XML e-neschopenky z diskového souboru

   • vyberte diskový soubor, který jste předtím vytvořili z přílohy datové zprávy

   • po provedení importu si ověřte, co a jak program do dat zaznamenal.

 • Je upraven tisk "Potvrzení o zdanitelných příjmech - zálohová daň"  >>>

  V dialogu Parametry tiskové sestavy zobrazeném před tiskem sestavy Potvrzení zdanitelných příjmů - zálohová daň je nyní možné zadat více kódů mzdových složek, které jsou považovány za příspěvek na životní pojištění (ONP).
  Jednotlivé kódy mzdových složek oddělte čárkou nebo mezerou.

 • Program Antivirus režim "C" v Kaskádě  >>>

  Tato úprava se týká pouze firem, které si budou nárokovat slevu na sociálním pojištění v rámci programu Antivirus v režimu C. Ostatní firmy nemusejí tuto aktualizaci instalovat.

  Dne 16.6.2020 Poslanecká sněmovna schválila změnu zákona o sociálním pojištění, která je známá jako program Antivirus v režimu C a přináší odpuštění plateb na sociální pojištění a týká se firem do 50 zaměstnanců.

  Více informací vč. příkladů je uvedeno na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

  Kaskáda je pro účely vykazování upravena tak, abyste měli co nejméně práce při uplatňování nároku na slevu v rámci tohoto programu:

  • Je vytvořena tisková sestava v modulu Mzdy Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám / Podklad pro prominutí poj. na SZ - Antivirus C

   Sestava slouží jako podklad pro případný další výpočet sníženého vyměřovacího základu.
   V této sestavě jsou zobrazeny počty zaměstnanců a jejich vyměřovací základy v referenčním období 3/2020 a v příslušném měsíci, za který je sestava tištěna a za který je možné odpočet pojistného uplatnit.
   Vzhledem k tomu, že v Kaskádě neevidujeme všechny informace o skutečnostech, které mohou mít vliv na nárok na uplatnění odpočtu pojistného (např. podání výpovědi podle §52 písmeno a) až c) zákoníku práce, čerpání jiného příspěvku z programu Antivirus,...), tak pokud ve vaší organizaci došlo ke skutečnostem, které nejsou v Kaskádě evidovány a přitom mají vliv na výši uplatňované slevy, je nutné postupovat individuálně a částku pro korekci vyměřovacího základu vypočítat jinak, např. s využitím sestavy v menu Rekapitulace / Přehledy podle zaměstnanců / Základní údaje (hrubý příjem,odvody, ...) a Rekapitulace / Přehledy podle zaměstnanců / Přehledy podle měsíců/Podklady pro ČSSZ podle měsíců a PP.

  • Je vytvořena tisková sestava v modulu Mzdy Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám / Přehled vyměř. zákl. na SP - Antivirus C

   Sestava poskytuje informace o vyměřovacích základech zaměstnanců a krácených vyměřovacích základech zaměstnanců, které byly použity pro snížení vyměřovacího základu organizace, s akceptováním limitu 52 253Kč..

  • Je vytvořen režim, který vámi vypočtenou a programu zadanou korekci základu pro odvod SP za organizaci promítne do dat v Kaskádě

   V modulu Mzdy, v sekci Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Globální hodnoty je nově k dispozici tlačítko Zadat korekci pro "Antivirus C". Po stisknutí tlačítka program zobrazí dialog pro zadání částky, o kterou se bude ponižovat úhrn vyměřovacích základů uvedený v řádku s druhem "Odvod DP+NP za organizaci".
   Po zadání částky a potvrzení dialogu program spočítá snížený vyměřovací základ DP+NP a příslušný odvod DP+NP za organizaci a údaje zapíše do nově vytvořeného řádku s druhem "Odvod DP+NP korigovaný".
   Následně se program pokusí promítnout (většinou úspěšně) snížení odvodu DP+NP za organizaci také do mzdového interního dokladu pro odvod sociálního pojištění. Pokud však je již interní doklad vystavený, budete muset tuto úpravu provést ručně, nebo doklad odvystavit a korekci zadat znovu.
   Nyní již můžete pokračovat v tisku, resp. exportu XML přehledu o výši příjmů.

  • Je upraven export "XML přehled o výši pojistného pro ČSSZ (vč. údajů pro Antivirus C)"

   Tento export obsahuje nově doplněné údaje potřebné k uplatnění slevy na SP formou snížení vyměřovacího základu odvodu za organizaci.

  • Je upravena tisková sestava "Přehled o výši pojistného pro ČSSZ (vč. údajů pro Antivirus C)"

   Tato sestava je však pouze orientační, nebo k založení do šanonu. ČSSZ požaduje tyto přehledy podávat pouze elektronicky.

 • MZDY - refundace nákladů na náhrady mzdy (tzv.program Antivirus)  >>>

  Legislativa

  Dne 31. března 2020 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů vláda ČR usnesením č. 353 Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“. Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v České republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů.

  Refundace mezd v Kaskádě

  Jak jsme vás informovali v K-zprávách, tato verze umožňuje uživateli pohodlně vyexportovat data pro snadné vyplnění šablony (XLSX formuláře) pro vyúčtování refundace mezd.

  Příprava dat

  V první řadě je potřeba (a o tom jsme vás předem informovali), abyste pro zadávání náhrad mzdy, na které budete žádat refundace, měli vytvořené samostatné druhy složek mezd a to tak,

  • aby pro každou případnou sazbu existoval samostatný druh (to je nutné proto, že v definici druhu mzdy definujete procentní sazbu pro náhradu),

  • ale také aby tento druh byl používán právě a pouze pro náhrady plynoucí z určitého konkrétního § zákoníku práce a které chcete uplatnit v rámci konkrétního režimu refundace ( A nebo B )

  POZOR: U každého takového druhu složky mzdy vyplňte (byť dodatečně) v poli "Ref." režim refundace. Do pole § ZP můžete doplnit i příslušný § zákoníku práce, podle kterého lze v seznamu refundací filtrovat apod..

  U jednotlivých zaměstnanců v kartě Nepřítomnosti zadávejte nepřítomnosti dle skutečnosti. V jednom měsíci může být několik nepřítomností, nesmí se však samozřejmě překrývat.


  Data pro export

  V režimu Výstupy / Výsledky za celou organizaci / Sumář dle druhů mzdy, refundace je k dispozici nový režim Druhy k refundaci.

  Data zde zobrazená poskytují informace o celkových finančních částkách takových druhů mzdy, které mají v konfiguraci nastavený kód režimu refundace. Je zde možnost pohledu na

  • detailní rozpis jednotlivých druhů složek mzdy u všech zaměstnanců, u kterých v daném období tyto složky pro refundaci mzdy figurují,

  • sumarizovaná data všech druhů složek mzdy určených pro refundaci dle jednotlivých zaměstnanců a režimu refundace v daném období

  • sumarizovaná data za celou firmu přehledně za jednotlivá období, ve kterých tyto složky mzdy figurují, dle režimu refundace.


  Pomocí klávesové zkratky <CTRL+E> lze data vyexportovat do souboru ve formátu DBF, který lze otevřít např. v Excelu. V něm můžete data libovolně třídit, mazat apod. a následně je zkopírovat do šablony (XLSX formuláře) vydané MPSV, kterou poté odešlete prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR.  Podrobné pokyny MPSV jsou k dispozici na adrese https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_ver2_1.pdf

 • Je zaveden jiný způsob definice údaje "Druh činnosti" pro komunikaci s ČSSZ (hlášení....)  >>>

  Údaj "Druh činnosti" je atributem pracovního poměru, sloužícím jako identifikátor konkrétního pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a ČSSZ:

  • Figuruje v různých hlášeních, ať už v tiskové podobě nebo v XML souborech.

  • Obzvlášť podstatný je tehdy, když daný zaměstnanec má u zaměstnavatele víc než jeden pracovní poměr.

  • Zvláštní důležitost tento atribut získává v souvislosti s e-neschopenkami, protože přijatou e-neschopenku musí program dokázat jednoznačně a nezpochybnitelně přiřadit ke konkrétnímu pracovnímu poměru.


  Tato úprava poskytuje uživatelům plnou kontrolu nad příslušným atributem.
  Pokud v nějaké situaci je údaj u ČSSZ (OSSZ) jiný, než v databázi uživatele, je nutno se domluvit na shodné hodnotě a tu v KaskMzdy u daného PP nastavit.

  Popravdě název atributu "Druh činnosti", jak jej zavedla ČSSZ (nadpis kolonky ve formulářích ...) se zdá být poněkud nešťastným, ale co už.


  Atribut "Druh činnosti" souvisí velmi těsně s atributem Charakteristika SP. Ten definuje základní škálu z hlediska SP tak, aby pro každý pracovní poměr správně provedl všechny výpočty.


  Pokud určitý zaměstnanec má u zaměstnavatele souběžně třeba dvě "dohody o provedení práce", pak

  • obě budou mít v Kaskádě nastaveno Charakteristika SP : Dohoda o provedení práce

  • ale pro reporty určené pro ČSSZ bude jedna označena T a druhá U.


  Již od začátku existence mzdového modulu Kaskády

  • existuje "převodová tabulka", která ke každé z "charakteristik SP" přiřazuje "Druh činnosti" pro reporty na ČSSZ,

  • ale pro reporty na ČSSZ program vždy použil pouze první možnou hodnotu z více možných, definovaných pro účel souběžných PP stejného druhu, což se týká hlavně běžného PP a dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti,

  • což dosud příliš nevadilo, ať už proto, že souběžné pracovní poměry jsou výjimečné, nebo proto že "papír snese vše" a úřednice na sociálce si to vždy nějak přebraly.


  V rámci této úpravy

  • v tabulce pracovních poměrů je zaveden nový fyzický sloupec (dvouznakový) pro zadání kódu, který bude následně používán na výstupu při generování reportů pro ČSSZ a na vstupu např. při zpracování e-neschopenek, pro identifikaci konkrétního pracovního poměru,

  • při provedení aktualizace datových struktur se tento nový údaj automaticky vyplní výchozí hodnotou, která bude v 99.9% zcela v pořádku (pokud má zaměstnanec pouze jeden prac.poměr, bude to správné na 100%),

  • nadále již bude údaj v moci uživatele, editační pole je v kartě "Kmenová data / Pracovní poměry" v sousedství údaje Charakteristika SP,

  • dále při zadávání nových pracovních poměrů je možno tento nový údaj nechat nevyplněný a program při prvním uložení dat automaticky nastaví standardní hodnotu.

 • U druhu mzdy je umožněno měnit sazbu  >>>

  Doposud program zakazoval změnu sazby u druhu mzdy, pokud byl tento druh použit u opakovaných složek v již uzavřených obdobích.


  Nyní změnu sazby program umožňuje s tím, že

  • v již uzavřených obdobích byla použita sazba platná v té době, zkopírovala se do složky příslušné výčetky a tak tam "navěky" zůstane

  • nově vytvářené složky již budou používat novou sazbu, ať už budou vznikat na základě opakované složky, nebo přímým zadáním v daném období

  Restrikce nadále zůstane na změnu výpočetní metody.

 • Byl upraven XML export žádosti o dávky pro ČSSZ  >>>

  Byly doladěny některé věci týkající se exportu Přílohy k žádosti o dávky, m.j. byly zapracovány také drobné změny v popisu struktur XML souboru uveřejněné dne 4.2.2020 na webu ČSSZ.

 • Možnost detailního rozúčtování mzdových nákladů  >>>

  Nově je v Kaskádě vytvořena podpora pro možnost detailnějšího rozúčtování mzdových nákladů při zachování stávajících složek mzdy, které definují příslušný nákladový účet.

  V samotném jádru tvorby obsahu mzdového dokladu je použita funkce, kterou lze u konkrétního uživatele Kaskády upravit na míru dle jeho potřeb a tím u jedné složky mzdy použít několik různých účtů z účtového rozvrhu.

  Pokud o případné detailnější rozdělení mzdových nákladů máte zájem, obraťte se na technickou podporu Kaskády kde se domluvíte, zda a jak je Váš požadavek tímto mechanismem realizovatelný.

 • MZDY - Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti  >>>

  Se zavedením elektronických neschopenek se zavádí pro zaměstnavatele další povinnost. Jde o nový formulář (tisková podoba i XML formát), který bude muset zaměstnavatel zasílat na ČSSZ. Tento formulář obsahuje jak data, která již v Kaskádě existují, tak i další informace.

  V Kaskádě je za tím účelem rozšířena datová struktura informací o nepřítomnosti z důvodu nemoci a uživatel má k dispozici následující nové funkce :

  • Po zadání data konce nemoci se v kartě Nepřítomnosti vpravo od seznamu nepřítomností zobrazí malý panel s několika údaji, potřebnými pro tvorbu hlášení.

  • Údaje program automaticky předvyplní na nejběžnější hodnoty.

  • Uživatel může údaje změnit nebo ponechat, a to hned nebo později.

  • V panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností je nově tlačítko Výstupy pro ČSSZ, kde jsou kromě dosavadního formuláře pro přílohu k žádosti o dávky k dispozici i nové volby - tisk a export "Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti".

  • Program eviduje datum, kdy byla žádost odeslána, což uživateli usnadňuje kontrolu nad tím, co má/nemá vyřešeno. Záznamy, pro které žádost ještě nebyla odeslána, jsou v tabulce barevně zvýrazněny.

  • Nastavení data odeslání lze provést na dotaz programu bezprostředně po tisku nebo exportu, ale také jej lze nastavit běžnou editací jako součást přídavných informací v panelu vpravo od seznamu nepřítomností.

 • MZDY - Příloha k žádosti o dávky  >>>

  Výstup pro ČSSZ je k dispozici stejně jako dosud v kartě Nepřítomnosti v panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností, přitom

  • Jak tisková podoba tak XML export jsou upraveny dle nového vzoru "Nempri20". Nový formát použije program pro nepřítomnosti, které začaly 1.1.2020 nebo později.

  • Lépe jsou pro účel tohoto výstupu využívány dosavadní informace o nepřítomnosti, především hodiny odpracované v prvním dni nepřítomnosti.

  • Pro další údaje, které jsou pro žádost potřeba, byla rozšířena datová struktura a uživatel může v rámci dané nepřítomnosti tyto informace zadat (editovat v panelu napravo od tabulky se seznamem nepřítomností) dříve, než přílohu k žádosti vytvoří.

  • Údaj o případné exekuci je automaticky přednastaven podle toho, zda u daného zaměstnance (ne)existuje opakovaná složka vyjadřující srážku z titulu exekuce.

  • Program eviduje datum, kdy byla žádost odeslána, což uživateli usnadňuje kontrolu nad tím, co má/nemá vyřešeno. Záznamy, pro které žádost ještě nebyla odeslána, jsou v tabulce barevně zvýrazněny.

  • Nastavení data odeslání lze provést na dotaz programu bezprostředně po tisku nebo exportu, ale také jej lze nastavit běžnou editací jako součást přídavných informací v panelu vpravo od seznamu nepřítomností.

 • MZDY - snadné vytvoření záznamu nemoci navazující na DPN  >>>

  U delší nemoci, kdy po první etapě placené zaměstnavatelem navazuje fáze placená ČSSZ, musí uživatel v Kaskádě ukončit v seznamu nepřítomností záznam o DPN a vytvořit nový navazující záznam o nemoci.

  Pro usnadnění vytvoření takového záznamu je nyní k dispozici nová funkce - tlačítko DPN=>Nemoc v panelu nástrojů nad seznamem nepřítomností.

  K dispozici je pouze u záznamu DPN, který není ukončen, tzn. že datum konce je "Neomezeno" a chová se následovně:

  • Nastaví datum konce DPN na max.počet dní, který je hrazen zaměstnavatelem, tento počet si zjistí pro dané období v parametrech v konfiguraci mezd.

  • Spustí zadání nového záznamu NEM-00, který má počáteční datum přednastaveno na následující den po ukončení DPN.

  • Přednastaví v novém záznamu vše co je možné, především zkopíruje z předcházející DPN číslo rozhodnutí, info o případném typu úrazu apod.

  • Záznam ponechá v rozpracovaném stavu a uživatel může údaje doladit a uložit.

 • MZDY - Změny od roku 2020  >>>

  S rokem 2020 nenastávají žádné systémové změny v oblasti mezd, pouze se jako každý rok mění hodnoty některých parametrů.
  Pro uživatele z toho nevyplývá žádná práce, hodnoty nových parametrů se v systému automaticky nastaví při aktualizaci na tuto verzi Kaskády ( 20.01 ).

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  DPN - první redukční hranice vym.zákl DPN_PRV_RED_HR 190.75 203.35
  DPN - druhá redukční hranice vym.zákl DPN_DRU_RED_HR 286.13 304.85
  DPN - třetí redukční hranice vym.zákl DPN_TRE_RED_HR 572.25 609.70
  Max.vyměřovací základ SP za rok MVZ_LIMIT_ROK_SP 1 569 552.00 1 672 080.00
  Průměrný výdělek v nár.hosp. v 1-3 Q min.r. ZPS_PRUM_VYD_NH 31 225.00 33 429.00
  Normativní náklad na bydlení ZIV_MIN_DOM 6 233.00 6 502.00
  Limit srážkové daně z dohod o pracovní činnosti (DPČ) LIMIT_SRDAN_DPC 3 000.00 3 000.00
  Zaměstnání malého rozsahu do částky ZAM_MAL_ROZSAHU 3 000.00 3 000.00

  Minimální mzda k 1.1.2020:

  Název parametru Kód parametru 2019 2020
  Minimální mzda měsíční MIN_MZDA_MES 13 350.00 14 600.00
  Minimální mzda měsíční - invalidé MIN_MZDA_MES_INV 13 350.00 14 600.00
  Minimální mzda hodinová MIN_MZDA_HOD 79.80 87.30
  Minimální mzda hodinová - invalidé MIN_MZDA_HOD_INV 79.80 87.30
<< začátek | < předchozí | 1/5 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 554951.