Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Kontakty - vyřešené úpravy

Vyřešené úpravy dle oblastí funkčnosti / Kontakty - vyřešené úpravy
 • Je vylepšen dialog s nově načtenými informacemi z Aresu  >>>

  V prohlížeči kontaktu se při ověřování dat ze státního registru ARES zobrazí dialog, zobrazující načtené údaje a údaje dosavadní.

  Doposud nebyly údaje v tomto dialogu příliš přehledné a těžko se zde orientovalo.

  Nyní

  • dialog je rozdělen do 3 sloupců
   • název údaje
   • nová hodnota
   • dosavadní hodnota
  • sloupce jsou barevně rozlišeny (modrou barvou nové hodnoty, červenou barvou původní hodnoty)

  Na funkčnosti dialogu se nic nemění.

 • Je vylepšen proces související se změnou DIČ  >>>

  Nyní je v Kaskádě ošetřena změna DIČ v situaci, kdy k určité organizaci zadáváte DIČ, které již v Kaskádě existuje u jiné organizace. V podstatě jde o sloučení těchto DIČ.
  Dosud taková změna nebyla možná, program přitom zobrazil chybové hlášení a operaci zrušil.

  Změna DIČ prováděná v dialogu pro zadávání DIČ, vyvolá mimo jiné i přepis DIČ v již existujících dokladech. Tato změna je logována do historie dokladu, takže v případě potřeby bude možné vyhledat s jakým DIČ byl doklad vystaven.
  Samozřejmě, že změna DIČ je možná jen v těch dokladech, které nespadají do uzavřených DPH a účetních období. Pokud nějaké doklady spadají do uzavřených období, program u nich změnu nedovolí, zobrazí chybové hlášení a tím celý proces změny DIČ přeruší.

  V takovém případě je nutné změnu DIČ řešit jiným způsobem v závislosti na konkrétní situaci. Např. otevřít příslušná období, je-li to možné, nebo nejdříve ukončit platnost starého DIČ a následně vložit DIČ nové. V tomto případě je pak důležité věnovat dostatečnou pozornost zadávaným datumům konce a počátku platnosti jednotlivých DIČ a změnu DIČ v příslušných dokladech, kde to lze a je to potřeba, provést ručně.

 • Vyhledávací pole nově umožňuje vyhledat kontakt pomocí DIČ  >>>

  Pole pro rychlé hledání objektu umí nyní vyhledávat kontakty také podle DIČ a to i v případě, že jde o skupinové DIČ. Právě v případě skupinového DIČ je to obzvláště užitečné.

  Program při vyhledávání vyzkouší, zda uvedený vzorek je DIČ nějaké organizace.
  Pokud ano a zároveň existuje

  • pouze jedna organizace s tímto DIČ, pak otevře přímo prohlížeč tohoto Kontaktu,

  • více organizací s jedním skupinovým DIČ, pak zobrazí dialog se seznamem těchto organizací s možností otevření prohlížeče příslušného kontaktu.

 • Nově je k dispozici možnost rozlišit prioritu platby dodavatele  >>>

  V prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry lze nastavit platební prioritu určující, zda má být daný aktér při platbě upřednostněn či nikoliv.

  V platebním kalendáři jsou pak jednotliví aktéři (příjemci platby) rozlišeni barevným podbarvením podle nastavené priority.
  Navíc je v tabulce k dispozici sloupec "Priorita", podle které lze seznam setřídit a mít tak upřednostněné platby pohromadě.

 • Byly upraveny kontroly formální správnosti DIČ při jeho zadávání  >>>

  Změna existujícího DIČ je poměrně neobvyklá činnost uživatele, přesto k ní někdy dochází.

  Za určitých specifických okolností program považoval změnu za nepřípustnou, ačkoliv změna možná byla. Algoritmus byl doladěn tak, aby k tomuto nedopatření (které nastávalo nejvýše 1x za 10 let) již nedocházelo.

 • Pro kartu "Souvisí" v prohlížeči kontaktu je k dispozici alternativní chování - nastavení výchozího typu propojení  >>>

  Úvod

  V kartě Souvisí se zobrazují v hlavní části související objekty toho druhu, který je zvolen ve stromě druhů vlevo.

  Pokud není určen (combo nad seznamem objektů) nějaký konkrétní typ propojení, zobrazují se všechny objekty, propojené libovolným typem propojení.

  V určitých situacích se stane, že v seznamu figuruje stejný objekt i vícenásobně, pokud je s tím "matričním" (který je zobrazen v prohlížeči v němž pracujeme) propojen několika propojeními. Příkladem může být třeba faktura kde se liší dodací adresa, existují pak dvě propojení na aktéra. Jedno propojení je typu "Kontakt je odběratelem" a druhé "Je příjemcem dodávky". V kartě Souvisí daného kontaktu je pak faktura uvedena 2x, pokaždé s jiným typem propojení. Příkladů však existuje mnohem více.

  Pokud si uživatel v combu zvolí určitý typ propojení (např. "Je příjemcem dodávky"), zmizí případné "duplicity", dokonce se i vylepší seznam zobrazovaných sloupců, ale na druhou stranu je možné, že se "z dohledu" ztratí jiné objekty, propojené jinými typy propojení.

  Otázka "Co je dobře a co špatně?" nemá jednoznačnou odpověď, protože to je "Jak kdy".

  Programátoři se při vývoji snaží, aby alespoň výchozí stav byl takový, že vyhoví většině uživatelů. Často však nevíme, co je pro uživatele lepší, pak zavedeme alternativní chování a uživatelům umožníme volbu pomocí nějakého nastavení preference.

  Dosavadní chování

  Při

  • vstupu do karty Souvisí a

  • při přechodu na libovolný jiný druh objektů ve stromě druhů v kartě Souvisí

  se vždy v combu nad seznamem souvisejících objektů nastavila volba <všechny typy propojení>

  Nové chování

  Nové chování se týká POUZE prohlížeče kontaktu, resp. karty Souvisí zobrazené v tomto prohlížeči.

  Chování závisí na nastavení nové uživatelská preference Typ propojení v prohlížeči kontaktu inicializovat podle vazby na aktéra, pokud

  • je nastaveno ANO (výchozí stav po aktualizaci)
   pak seznam souvisejících objektů bude ve výchozím stavu nafiltrován na takový typ propojení, který směřuje na aktéra souvisejícího objektu, pokud takový typ propojení existuje

  • je nastaveno NE
   vše se chová jako dosud

  Aby nedocházelo ke zmatečným situacím, kdy si uživatel neuvědomuje že je nastaven filtr na typ propojení (nebo stav naléhavosti), je nově indikováno nastavení filtru úzkým výrazným fialovým proužkem nad seznamem objektů - to se týká karty Souvisí zcela obecně.

 • Je doplněna možnost zobrazit názvy aktérů objektů tak, jak byly v okamžiku vzniku tohoto objektu Detail

  V Konfiguraci / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference společné pro Kaskádu v sekci Tabulky (seznamy) byla doplněna nová preference Název aktéra alternovat podle okamžiku vzniku objektu.

  Při zapnuté preferenci jsou v seznamech objektů vidět názvy aktérů těchto objektů z doby vzniku tohoto objektu.
  Nezáleží na tom, kolikrát se přejmenovali, jak se jmenují nyní. Je zobrazen stav v okamžiku vzniku tohoto objektu. Např. v okamžiku vystavení faktury.

  Jde jen o alternativní zobrazení v seznamech objektů. V tisku např. zmiňované faktury, je tento pohled realizován již od počátku existence Kaskády.
  Tento pohled se může hodit pro hromadné tisky nebo exporty objektů, kde je požadována prezentace aktéra právě tak, jak byla v minulosti.

  Vzhledem k poměrně malé užitné hodnotě a velké zátěži serveru, především na rozsáhlých datech, nedoporučujeme mít tuto volbu trvale zapnutou. Spíše ji zapnout jen v případě potřeby a pak opět vypnout.

 • Zneviditelnění některých osobních informací pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět citlivé informace  >>>

  V souvislosti s GDPR jsme se rozhodli rozšířit množinu "utajených osobních informací", které se skrývají těm uživatelům Kaskády, kteří nemají v kartě Administrace uživatele zaškrtnutý údaj Smí vidět R.Č. apod. .
  Pro uživatele v pozicích Vrcholový administrátor, Top manažer, nebo Mzdová účetní jsou dané informace dostupné vždy.

  Utajeny jsou nadále následující údaje v prohlížeči osoby na kartě Další

  • datum narození
  • číslo OP
  • číslo pasu
  • číslo řidičského průkazu

  Skrytí těchto údajů je vizuálně řešeno stejně, jako bylo již dosud řešeno u rodného čísla. Tedy místo hodnot v příslušných polích jsou vidět hvězdičky "***" a je zamezeno editaci. U datumového údaje je pak místo konkrétní hodnoty zobrazena hodnota "Neurčeno".

  Stejné nastavení také rozhoduje o (ne)dostupnosti informací o osbách v bloku Blízké narozeniny zobrazeného v uzlu Start / Rozcestník. Pokud uživatel nemá právo vidět citlivé informace, nemá zde možnost zaškrtnout zobrazení osob. Vidí zde pouze organizace.

 • Byla zavedena restrikce na změnu druhu kontaktu z Organizace na něco jiného  >>>

  V zájmu zachování vazeb, vztahů a všech informací o firmě, bylo nově zakázáno změnit druh kontaktu u takové organizace, která

  V takovémto případě doporučujeme ukončit existenci organizace a vytvořit si nový objekt správného druhu.

 • K dispozici je nová tisková sestava "Přehled nákladů/výnosů účetních složek"  >>>

  V prohlížeči databoxové složky je nyní k dispozici nová tisková sestava "Přehled nákladů/výnosů účetních složek", která vytiskne přehled nákladů, výnosů a zisk pro danou složku a všechny její podsložky (a jejich podsložky ....) za určité zvolené období.

 • Byl upraven režim načítání informací o organizaci ze systému ARES pokud je firma hledána podle jejího názvu  >>>

  Pokud byla firma v systému ARES hledána podle zadaného vzorku názvu, nedošlo k načtení informace o DIČ vyhledaného kontaktu.
  Po dosazení získaných informací do prohlížeče kontaktu, bylo nutné spustit vyhledání znovu - nyní již podle IČO. V tomto případě se již DIČ ze systému ARES přebralo a doplnilo do prohlížeče kontaktu.

  Podobně se program choval i při využití volby v menu Zobrazení / Obsah dolního panelu / ARES - výpis všech informací.

  Uvedené chování bylo napraveno tak, aby hned na první pokus byly načteny všechny dostupné a využitelné informace.

 • Bylo zamezeno uložení DIČ načteného ze systému ARES ve tvaru "Skupinove_DPH"  >>>

  Pokud během zadávání nové organizace (nebo editace existující) necháváte Kaskádu načíst všechny potřebné informace ze systému ARES, pak u organizací, které mají skupinovou registraci k DPH, je do pole pro zadání DIČ vyplněn z ARESu text "Skupinove_DPH". Tento text samozřejmě nepředstavuje žádné reálné DIČ, je to pouze upozornění, že DIČ je potřeba zjistit jinde a jinak.

  Aby nedocházelo ke zbytečným chybám a problémům, Kaskáda se nyní brání DIČ v takovémto tvaru uložit. Při pokusu o uložení tohoto DIČ se zobrazí chybová hláška upozorňující na tuto skutečnost, DIČ je potřeba zadat ručně, nejspíše podle daňového dokladu, nebo si ho vyhledat pomocí webového přístupu do systému ARES, kde se k němu dá "proklikat". Následně je potřeba v dialogu pro zadání DIČ ručně zaškrtnout, že se jedná o skupinové DIČ.

 • Program neumožní potenciální chybné chování uživatele při zadávání čísla bankovního účtu ( lomítko a směrový kód )  >>>

  Číslo bankovního účtu a swift (resp. směrový kód banky) se v Kaskádě zadávají do dvou samostatných editačních polí, jsou to dva samostatné údaje v databázi.
  Mohlo se ale stát, že uživatel zadal číslo účtu včetně lomítka a směrového kódu do pole pro zadání samotného čísla bankovního účtu, to následně působilo komplikace.

  Nyní program neumožní do pole pro číslo zapsat lomítko, to je pro uživatele jasný signál, že se směrový kód neuvádí zde, ale ve vedlejším zadávacím poli.

 • Je vytvořeno rozhraní pro pohodlný přístup k metodikám souvisejícím s určitým uživatelem  >>>

  V organizacích, které využívají funkčnost dokumentů typu Metodika, najde uplatnění tato úprava, v rámci níž v uživatelském rozhraní přibyly dvě karty

  • v uzlu Start, zde se zobrazí metodiky, ke kterým má nějaký vztah přihlášený uživatel

  • v prohlížeči kontaktu, zde se zobrazí metodiky, ke kterým má nějaký vztah uživatel zobrazený právě v prohlížeči

 • Pro načítání dat z registru ADIS je nyní podporováno zabezpečené spojení (SSL), které MF poskytuje od 18.2.2016  >>>

  Dosud provozovatel systému ADIS (Min.financí) pro načítání dat z registru neposkytoval možnost zabezpečeného spojení.

  Informační e-mail číslo 70 ze dne 23.2.2016 oznamuje vývojářům ekonomických IS, že od 18.2.2016 je zabezpečené spojení podporováno.

  Kaskáda na tuto možnost reaguje a od této verze využívá pro stahování dat z registru ADIS technologii SSL.

 • Je změněno pojetí DIČ - lze jej zadávat i pro neplátce DPH  >>>

  Dosud v Kaskádě platila dvě pravidla:

  • Existence DIČ u kontaktu = Plátce DPH
  • Existence DIČ u dokladu ( přijaté plnění ) = Daňový doklad


  V reálném životě však je DIČ přidělováno i subjektům, které nejsou plátci DPH, uvedená pravidla byla zjednodušující, v běžném provozu víceméně vyhovovala, i když již dříve občas zazněly pochyby a bylo zřejmé, že by bylo lepší "(ne)plátcovství DPH" nespojovat tak přímočaře s (ne)existencí DIČ.


  Nyní ( i díky zavedení kontrolního hlášení - viz. úpravy UPK-15-0164 a UPK-15-0160) je v Kaskádě umožněno zadat DIČ i u kontaktu, který není plátce DPH.
  Na úrovni Kontaktu lze nyní odlišit

  • plátce DPH (nejen že má DIČ, ale je registrován jako plátce, t.j. u DIČ je v Kaskádě zadáno datum od-do pro plátcovství)
  • osobu povinnou k dani (má DIČ, bez ohledu na to zda je/není plátcem DPH)
  • ostatní (nemá DIČ)


  Jiné je chování výchozího DIČ u organizace

  • organizace může mít výchozí DIČ, bez ohledu na jeho vztah k DPH, je to prostě identifikace "Osoby povinné k dani"
  • ruší se automatické mechanismy, které odstraňovaly u kontaktu odkaz na výchozí DIČ, pokud toto DIČ není platným plátcem DPH.


  U dokladů nyní Kaskáda citlivěji pracuje s údajem DIČ protistrany v hlavičce

  • dosud existenci tohoto DIČ (u přijatých plnění) automaticky způsobila zahrnutí dokladu do agendy DPH
  • nadále se rozlišuje, zda toto DIČ je k danému datu registrováno jako plátce DPH, takže v hlavičce dokladu bodou často figurovat i DIČ neplátců, samozřejmě takový doklad v případě přijatého plnění nebude ovlivňovat agendu DPH.
  • informace v první kartě prohlížeče přijaté faktury v boxu "DPH" jsou v případě "nedaňového" dokladu podrobnější než dosud, je zde uvedeno DIČ, podrobnější informace o něm, vše slouží k lepší orientaci uživatele o důvodech proč doklad ovlivňuje/neovlivňuje agendu DPH.


  Výrazně je změněn mechanismus Ověřování DIČ

  • Komfortnější je práce s registrovanými bankovními účty, pro nabídku jejich promítnutí do databáze Kaskády dostává uživatel konkrétnější informce, pokud je zde shoda tak se (na rozdíl od dosavadního chování programu) uživateli informace o bankjovních účtech ani nezobrazuje a tedy jej neobtěžuje
  • Lépe je vyřešen dialog, který zobrazí výsledek ověření v registru ADIS a umožní uživateli případné doplnění informací a potvrzení ověření.


  Celá tato úprava pro uživatele není navenek příliš viditelná, neviditelných změn v systému je však velké množství.
  Autorský tým proto prosí uživatele o zvýšenou pozornost při práci s DIČ u kontaktů a při práci s daňovými doklady obecně.
  V případě problémů, prosím, poskytněte příslušné informace svému systémovému koordinátorovi pověřenému komunikací s "pracovištěm technické podpory".

  Více viz. samostatná kapitola DIČ, osoba povinná k dani, plátce DPH.

 • Bylo umožněno označit DIČ jako skupinové DIČ a zároveň upraveny kontroly platnosti  >>>

  Při manipulaci s DIČ v dialogu pro zadávání DIČ (VatNo) bylo doplněno zaškrtávací pole, které určuje, zda dané DIČ je skupinové, nebo není.

  Při kontrolách platnosti DIČ, křížení jejich doby platnosti, byly tyto skupinové DIČ z těchto kontrol vyloučeny.
  Skupinové DIČ totiž platí pro nějakou firmu od nějakého data a další firmy se k němu mohly připojit později. Tím pak dochází k souběhu nově zadávaného skupinového DIČ s DIČ, které dosud bylo u firmy zadané.

  Pokud se druhá a další firma přihlásí k jednomu DIČ, program provádí kontrolu, zda je toto DIČ označeno jako skupinové. Pokud není, zobrazí se chybové hlášení s návodem co provést.

  Během aktualizace program provedl přehodnocení DIČ a pokud jedno DIČ patří více firmám, bylo označeno za skupinové.

 • Byl upraven režim doplňování bankovních účtů (registrovaných u FU) ke kontaktu při ověřování DIČ  >>>

  Při ověřování bankovních účtů registrovaných v systému ADIS Kaskáda již delší dobu nabízí doplnění těchto účtů ke kontaktu, pokud v Kaskádě ještě evidovány nejsou. Většinou jde o účty, na které se běžně neplatí, ale jsou registrovány u FÚ.
  Pokud není původní bankovní účet u příslušného kontaktu označen jako výchozí, pak se po doplnění nových účtů ten původní (a používaný) mohl jakoby "ztratit" mezi ostatními nově pořízenými.

  Pokud byl dosud u kontaktu pouze jediný bankovní účet, automaticky se nabízel při tvorbě přijatých faktur jako cíl platby dodavateli, aniž by byl explicitně označen jako výchozí. Následně, po doplnění dalších bankovních účtů, začal se jako výchozí nabízet některý jiný, který byl náhodou první v seznamu. To mohlo způsobit nepříjemnosti a nedorozumění, platbu jste mohli omylem poslat na jiný účet dodavatele.

  Nyní program před importem nových účtů ze systému ADIS nejdříve ověří počet bankovních účtů a pokud je u kontaktu zadán pouze jeden, pak tento jeden označí za výchozí a teprve pak provede doplnění dalších účtů. Díky tomu budu i po doplnění účtů s jistotou nabízen pro tvorbu přijatých faktur stejný bankovní účet, jako předtím.

  Během aktualizace program provedl následující úpravy Vašich dat

  • U kontaktů s jediným platným bankovním účtem automaticky nastavil ten jediný účet také jako výchozí
  • U kontaktů s více platnými bankovními účty
   • pro každý z nich zjistí počet výskytů v obsahu bankovních výpisů
   • pokud pouze u jenoho platného účtu je počet výskytů nenulový, pak jej označí jako výchozí

  Pro možnost snadné kontroly a upřesnění bankovních účtů u kontaktů, které mají více než jeden platný účet, ale nepodařilo se u nich nastavit výchozí účet, je k dispozici vyhledávací složka Kontakty / Sdílené / ~Servisní vyhledávací složky / Kontakty s více než jedním bankovním účtem.

  Další pomůckou pro rozhodování o nastavení výchozího bankovního účtu jsou dva nově doplněné sloupce do tabulky se seznamem účtů v prohlížeči kontaktu:

  • Počet uskutečněných transakcí proti tomuto bankovnímu účtu
  • Datum poslední bankovní transakce uskutečněné proti tomuto účtu
 • Byla vytvořena podpora hlídání pásem po splatnosti a rozšířena funkčnost nastavení u kontaktu Platba převodem povolena  >>>
  • Podpora hlídání pásem po splatnosti

   Do prohlížeče kontaktu na kartu Další / Parametry zákazníka bylo doplněno editační pole pro zadání počtu dní po splatnosti, které jsou danému aktérovi tolerovány.

   Tento údaj pak lze využít např. při tvorbě vyhledávacích složek, které budou používány pro hlídání pohledávek po splatnosti a k upomínání.

   Lze ho také využít k uživatelským činnostem, které lze naprogramovat dle přání zákazníka a jejichž vykonávání je prováděno během nočních kontrol. Např. k automatickému zakazování platby převodem či úplnému zákazu prodeje, k avizování příslušných odpovědných obchodníků apod.

  • Rozšíření funkčnosti nastavení u kontaktu "Platba převodem povolena"

   Nově program nedovolí u objednávky od zákazníka změnit stav na "Přijatá" v situaci, kdy aktér této objednávky nemá povolenou platbu převodem a plánovaná forma úhrady této objednávky je <neurčeno> nebo <Bankovní převod>.

   Nově je také možné v Konfigurace / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference společné pro Kaskádu / Prohlížeče dokladů - vystavení zapnout kontrolu Při vystavení DL vyd. upozorňovat na případný zákaz platby převodem.
   Pokud je tato kontrola zapnuta, pak při pokusu o vystavení dodacího listu vydaného na aktéra, který nemá povolenu platbu převedem a ani nemá nastavenou některou z hotovostních forem úhrady jako výchozí, dojde k zobrazení potvrzovacího dialogu s příslušnými informacemi. Po jeho potvrzení lze ve vystavení dodacího listu pokračovat. Do historie je však zapsána informace o uživatelově reakci.

 • V Kaskádě je nyní možné zadat organizaci s "fiktivním" DIČ  >>>

  Kaskáda od verze 15.01 umožňuje automaticky kontrolovat IČO a DIČ.
  Tato funkce, pokud je zapnuta, kontroluje veškerá DIČ při použití v dokladech, a to včetně takových, která si uživatel "vymyslel" jako fiktivní, pomocný záznam. Při kontrole se samozřejmě takové DIČ označilo jako neplatné a uživateli z toho vznikl problém v jeho stylu práce.
  Pro vyřešení takové situace vychází nové verze vstříc uživatelům a ignoruje kontrolu (považuje za platné) DIČ CZ00000000 a CZ11111111.

  Poznámka:
  Důrazně upozorňujeme, že použití takových DIČ výrazně nedoporučujeme, jde skutečně pouze o vyhovění uživatelům, ač v nesouladu s naším přesvědčením o správných a rozumných postupech práce.

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 554673.