Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-16-0034

Byly vytvořeny nové definice výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty pro rok 2016

Co se mění

Novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. uvedenou v zákoně č. 250/2015 Sb. z 2.10.2015 se od 1.1.2016 mění účtová osnova pro podnikatele.

Hlavní změnou je zrušení účtové skupiny 58 a 68 a změna účtování nedokončené výroby, aktivace apod z účtů skupin 61 a 62 na skupinu 58 a některé další změny.

Spolu s těmito změnami ve směrné účtové osnově se mění i struktura výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a to jak v druhovém, tak účelovém členění. Např. je zrušena část výkazu týkající se mimořádného výsledku hospodaření, což souvisí se zrušením účtové skupiny 58 a 68.

Kdo má za účetní období hospodářský rok, budou se ho změny týkat až při přechodu na další hospodářský rok v roce 2016. Stávající hospodářský rok dokončí se starými současnými účty i výkazy.

Co konkrétně se mění

Účet používaný do 31.12.2015 Účet používaný od 1.1.2016
581 - Náklady na změnu metody 548 - Ostatní provozní náklady
582 - Škody 549 - Manka a škody z provozní činnosti
569 - Manka a škody na finančním majetku
584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv
588 - Ostatní mimořádné náklady 548 - Ostatní provozní náklady
568 - Ostatní finanční náklady
589 - Tvorba oprav. položek v mimoř. činnosti 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek
579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti
681 - Výnosy ze změny metody 648 - Ostatní provozní výnosy
688 - Ostatní mimořádné výnosy 648 - Ostatní provozní výnosy
668 - Ostatní finanční výnosy
611 - Změna stavu nedokončené výroby 581 - Změna stavu nedokončené výroby
612 - Změna stavu polotovarů 582 - Změna stavu polotovarů
613 - Změna stavu výrobků 583 - Změna stavu výrobků
614 - Změna stavu zvířat 584 - Změna stavu zvířat
621 - Aktivace materiálů a zboží 585 - Aktivace materiálů a zboží
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 587 - Aktivace dlouhodobého nehm. majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hm. majetku 588 - Aktivace dlouhodobého hm. majetku

Jak je vidět z tabulky, účty určené pro mimořádné výnosy a náklady jsou zrušeny. Místo nich budou používány účty pro "běžné" provozní nebo finanční náklady či výnosy.

Dochází ke změně v účtování "změny stavu" a "aktivace". Nově jsou používány nákladové účty skupiny 58 místo dosavadní výnosové skupiny 61 a 62.

Zdálo by se, že jde jen o to, v novém roce účtovat na jiné účty. Ano je to pravda, ale jen částečně.

Pozor na barevně označené účty. V roce 2016 mají jinou podstatu, než v roce 2015.

Některé účty se v roce 2016 mění oproti roku 2015 jednoznačně, u některých bude rozhodovat podstata na ně účtovaných operací. Zda jde o provozní či finanční operace.

V těchto případech bude zapotřebí v roce 2016 vytvořit příslušné účty, případně jejich analytiky a zařadit je do příslušných řádků výkazů.

Námi dodávané definice výkazů, které jsou platné od roku 2016, pracují pouze s účty platnými od roku 2016. Pro nás neznámé účty nebudou do výkazů automaticky zařazeny. Bude nutné je pořešit individuálně. Buď smazat, nebo přejmenovat a správně zařadit, možná také přeúčtovat.

Pro správné zobrazení výsledku hospodaření v minulém období bude potřeba vyplnit převodovou tabulku, která jednoznačně určí, který účet roku 2016 navazuje na účet z roku 2015.

Co, kdy a kde provést

Ještě před tím, než se pustíte do dalších kroků, prověřte si Váš účtový rozvrh v roce 2015 i 2016. Pokud některé účty nepoužíváte, zvláště pak účty uvedené v tabulce, vymažte je z účtového rozvrhu 2015 i 2016. Velmi si tím usnadníte další práci při zařazování účtů. Když účet nebude existovat, nebudete muset přemýšlet o jejich převodu na účty roku 2016 a jejich zařazení do výkazu.

 • Prvním krokem je provedení aktualizace na verzi 16.03 nebo novější

  Součástí uvedené verze je dodávka nové podoby výkazů, výchozí zařazení účtů do těchto výkazů a nová tisková podoba výkazů.

  Během aktualizace program provede následující kroky

  • Vytvoří nové výkazy pro účetní období začínající v roce 2016

   Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy vedle sebe existovaly definice plné a zkrácené, od roku 2016 existuje v Kaskádě pouze jedna definice rozvahy a jedna definice výkazu zisku a ztráty. Jde o výkazy v plném rozsahu.
   Pokud patříte mezi firmy, které mohou podávat tyto výkazy ve zkráceném rozsahu a tuto možnost také využíváte, tak nezoufejte, zkrácená forma je "podmnožinou" té úplné, Kaskáda vám jí umožní vytisknout. Příslušnou formu výkazu si můžete zvolit v dialogu před prvním tiskem a generováním dat výkazu za vámi zvolené období (případně později můžete určit typ tisku v konfiguraci).

  • Výkazy v podobě platné od roku 2016 vytvoří i v účetním období začínajícím v roce 2015

   Všechny účty roku 2015 budou do těchto výkazů zařazeny s akceptováním změn účtové osnovy uvedené v tabulce výše.
   Tyto výkazy poslouží jako jakási "převodová tabulka" mezi roky 2015 a 2016. Umožní zařadit všechny účty roku 2015 do výkazů platných od roku 2016, což je nutné při generování dat výkazů za rok 2016 pro výpočet sloupce s hodnotami minulého období. U účtů. které se mezi roky 2015 a 2016 mění, program provede automatickou konverzi a zařazení dle následující tabulky:

   účet roku 2015 odpovídá účtu roku 2016 zařazení do výkazu od roku 2016
   '581' '548' ř. 29 - F.5
   '582' '549' ř. 29 - F.5
   '584' '554' ř. 28 - F.4
   '588' '548' ř. 29 - F.5
   '589' '559' ř. 19 - E.3
   '681' '648' ř. 23 - III.3
   '688' '648' ř. 23 - III.3
   '611' '581' ř. 7 - B.
   '612' '582' ř. 7 - B.
   '613' '583' ř. 7 - B.
   '614' '584' ř. 7 - B.
   '621' '585' ř. 8 - C.
   '622' '586' ř. 8 - C.
   '623' '587' ř. 8 - C.
   '624' '588' ř. 8 - C.
  • Změní názvy účtových tříd

  • Zařadí účty do jednotlivých řádků vykazů dle předpisu dodaného spolu s aktualizací

  • Změní názvy dodávaných výkazů

   Staré výkazy v roce 2016 ponesou v názvu informaci "(do 2015)" a jejich název bude začínat "*".
   Nové výkazy budou mít v názvu "(od roku 2016)"

 • Prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do nových výkazů v roce 2016
  • Vstupte do Kaskády s provozním datem v roce 2016, přes menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví na kartu Výkazy.

  • V horní části středního panelu klikněte na tlačítko Řádky plněné z účtů, nastaví se filtr který vám zpříjemní další práci.

  • Postupně se napozicujte na nově vytvořené výkazy "ROZVAHA (2016)" a "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (2016)" a v pravém panelu na kartě "Nezařazené ve výkaze" prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do příslušného výkazu.

  • Pokud některý z účtů zařazen není, pak zvažte, kam ho zařadit, nebo zda je tento účet vůbec součástí platné směrné účtové osnovy a zda ho používáte.

   • Pokud je nutné ho zařadit, vyhledejte příslušný řádek výkazu a účet zařaďte ( Založení nového účtu v účtové osnově ) .

   • Pokud účet nepoužíváte, je nulový, je možné účet smazat, což je nejsnazší řešení.
    Smazání příslušného účtu proveďte na kartě "Účtový rozvrh".

 • Prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do nových výkazů v roce 2015

  Obdobným způsobem, jako v předchozím bodě, prověřte a vyřešte zařazení účtů z období roku 2015 do nových výkazů platných od roku 2016.

 • Prověřte veškerá zařazení Vašich účtů do nových výkazů

  Vzhledem k podstatné reorganizaci nových výkazů velmi doporučujeme po zařazení všech účtů kompletní kontrolu, ke které se velmi hodí následujcí typ tiskové sestavy :

  • vstupte do modulu "Knihy a výkazy"

  • zvolte období 1-12/2016

  • vyvolejte tiskovou sestavu "Účetní knihy (hlavní kniha, anal. účty, podrozvah. účty)".

  • Ve zobrazeném dialogu zvolte volbu

   • Všechny účty, včetně zcela prázdných

   • v boxu "Setřídit" pak "Podle řádku výkazu" a zde zvolte jeden z nových výkazů a tiskovou sestavu vytiskněte

  Uvedený postup zopakujte i pro druhý z nových výkazů.

  Tisková sestava bude zobrazovat všechny účty setříděné podle zařazení do příslušných řádků daného výkazu a dobře se proto kontroluje, zda daný účet do řádku výkazu opravdu patří.
  Pokud se zařazením některého účtu nesouhlasíte, změňte jeho zařazení v menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví / Výkazy.

 • Prověřte generování nových výkazů

  V modulu "Knihy a výkazy" na kartě Výkazy spusťte "Tisk výkazu" s generováním dat za vámi zvolené období roku 2016.
  Výkazy vytiskněte a prověřte jak nejlépe umíte. Žádný univerzální návod na to nemáme :-)


Oblast funkčnostiKnihy a výkazy, účetnictví
Ve verzi16.03
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 364581.