Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2013
AutorKršek Miroslav
Vznik01.01.2014 12:00,  poslední úprava 30.12.2014 18:47

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2013

Kontakty

 • V prohlížeči Kontaktu je lepší podpora pro definice specifických cenových podmínek příslušného partnera.
 • V dialogu "Použití bankovního účtu" je k dispozici nová podkarta "Párovatelné doklady".
 • Vylepšení kontroly duplicit při zadávání nové osoby.
 • Nově lze slučovat organizační jednotku s její mateřskou organizací.

Zásilky, mail-systém

 • Provedeny zásadní změny v oblasti přístupových práv (sdílení) u zásilek.
 • Pole s adresami se barevně rozlišuje (zelená barva textu) podle toho, zda všichni adresáti uvedení v té "sekci" potvrdili příjem (u odeslané zásilky, u níž je toto potvrzení požadováno).
 • Vznikla nová položka v uživatelských preferencích s názvem "Nabízet jako adresáty nové zásilky kontakty z otevřených prohlížečů".
 • V prohlížeči zásilky přibyly nové ikony znázorňující privátnost (s možností změny) a podepsání zásilky.

Dlouhodobý majetek

 • Vytvořena podpora výpočtu daňových odpisů nehmotného dlouhodobého majetku (NDM) s technickým zhodnocením (TZ).
 • Byla vytvořena nová vyhledávací složka "Majetek ve stavu "Užíván" s nevyrovnaným účtem pořízení".
 • Při přechodu majetku z fáze "Užíván" zpět do "Pořizování" se automaticky maže plán odpisů, aby se předešlo záznamu chybného evidenčního účtu do karty "Protokol".
 • V prohlížeči majetku byla vylepšena činnost "Předat do užívání" tak, aby spustila "průvodce" pro volbu nebo vytvoření nového dokladu a hlavně pro vytvoření řádku s potřebnou předkontací účtů v tomto dokladu. Doklad se následně otevře v prohlížeči, lze jej zkontrolovat, vystavit a zaúčtovat, takže celý proces je pohodlný, rychlý a bezpečný.
  Na kartě Texty přibyla nová karta "Předání do užívání", do které je možné zapsat informaci předávající osobě. Tento text se vytiskne v sestavě "Předávací protokol".
 • V prohlížeči majetku je k dispozici nová činnost "Zúčtovat bilanci účtu pořízení".
 • V kartě Protokol
  • zavedena lepší kontrola časové souslednosti operací,
  • tlačítko "Vypočítat daňový odpis", zobrazí dialog, který umožní volbu účetního období, pro které se odpis provede a to v rozsahu od období v němž byl majetek pořízen, až po nejvyšší existující účetní období.
  • změny výše odpisů, odpisových metod a koeficientů se k příslušnému řádku zaznamenávají do historie.
 • Při vyřazování majetku z evidence přibyla kontrola na existenci nevyřazených součástí vyřazovaného majetku.

Produkty, předměty, sklady

 • V dialogu "Editace číselníku cenové skupiny produktů" lze určit vlastní pořadí skupiny produktů a zobrazit seznam předpisů, které se na danou skupinu produktů odkazují.
 • Pro práci s produkty je k dispozici nová funkčnost podporující (při vytváření nových produktů) lepší stanovení jejich kódu, cenové skupiny apod.
 • Administrátor může sám v konfiguraci rozhodnout o tom, zda povolit/nepovolit mezery v kódu produktu.
 • V prohlížeči produktu (výrobku) je k dispozici činnost, která provede "Přehodnocení hmotnosti" a výsledek (celkovou hmotnost) přepíše v podkartě "Výrobek".
 • Umožněno předdefinovat si účty pro automatickou tvorbu předkontací.
  • pro jednotlivé sklady podle účelu dodávky a druhu dokladu
  • individuálně pro konkrétní produkt, účel dodávky a druh dokladu - s ohledem na sklad
 • V prohlížeči předmětu je k dispozici nová karta "Technolog.postup", pokud jde o předmět, který vznikl ve vlastní výrobě, prostřednictvím objednávky výroby.

Ceníky

 • V prohlížeči prodejního ceníku je k dispozici nový režim "Přeceňování".
 • Zavedeno důslednější sledování historie prodejních cen produktů v prodejním ceníku.
 • Podpora tisku prodejních ceníků v angličtině nebo němčině.
 • Vylepšení vztahu mezi "cizím ceníkem" a daty produktů v Kaskádě s ohledem na maximální využití dat z cizího ceníku, jednotnost chování aplikace v režimech vizuálních i nevizuálních, s ohledem na přístupová práva uživatele, který činnost spouští apod.

Objednávky, dodací listy

 • V prohlížeči objednávky od zákazníka vznikla nová karta "Poznámky, texty, varianty", která obsahuje spoustu podkaret, včetně nové podkarty Varianty nabídky. Mj. se do této karty přesunula karta "Text smlouvy".
 • V prohlížeči objednávky od zákazníka a objednávky výroby je k dispozici nová karta "Související dokumenty".
 • Program automaticky formou avíza upozorní vlastníka ukončené objednávky na její opětovné otevření.
 • K současným možným filtrům v obsahu DL / Objednávky, přibyl jeden nový "Pouze položky s marží pod limitem", který zobrazí pouze položky, jejichž prodejní cena je nižší, než odpovídá minimální povolené marži pro příslušný produkt. Týká se to samozřejmě pouze položek, jejichž účel dodávky vyžaduje m.j. fakturu vydanou.
 • V globální konfiguraci lze povolit/zakázat odvod výroby v modulu Produkty "nad limit"

Doklady

 • Výrazné doladění v oblasti práce s položkami platebního kalendáře při úhradách párovatelných dokladů, především zálohových listů.
 • V uživatelských preferencích přibyla možnost zvolit si způsob inicializace datumu uskutečnění účetní operace u pokladního dokladu, který se vytváří z prohlížeče faktury pomocí činnosti Úhrada v hotovosti.
 • V uzlu Start je nově k dispozici karta Platební kalendář.
 • Pro pohodlnější určování bankovních účtů ve vydaných fakturách (cíl pro platbu odběratele) je zavedena možnost, aby systém při tvorbě nové vydané faktury automaticky jako cílový bankovní účet nastavil takový, jehož měna odpovídá obvyklé měně definované v prohlížeči příslušného odběratele.
 • Výrazně upraveno zobrazení slouců v obsahu peněžních dokladů. V prohlížeči bankovního výpisu navíc došlo k barevnému rozlišení příjmových a výdajových řádků (příjmy - zelené podbarvení řádku, výdaje - růžové podbarvení řádku). Stejné rozlišení řádků je i v kartě Importovaná data.

Platební příkazy, bankovní účty

 • V prohlížeči platebního příkazu v kartě "Obsah" je k dispozici možnost omezit seznam položek pouze na mzdové doklady.
 • Kaskáda umožňuje libovolný vlastní bankovní účet označit zaškrtávacím polem jako "Úvěrový účet".
 • V kartě "Start / Finance pod údajem Peníze - banky" je zobrazen nový údaj "Peníze - ban.kor.", tedy de-facto disponibilní zůstatek na bankovních účtech.

Složky

 • Ve stromě složek došlo k rozdělení servisní vyhledávací složky "Stejné názvy (jména)" zvlášť pro osoby a organizace, čímž bylo docíleno lepšího a přesnějšího filtrování podle specifických podmínek daného druhu.
 • V prohlížeči složky, v jeho první kartě, byla doplněna podkarta, v níž je zobrazen seznam podsložek příslušné složky.

Webové rozhraní Kaskády (Kask-RS)

 • V E-shopu se nyní zobrazují pouze takové zákaznické objednávky, které si sám zákazník v E-shopu vytvořil. Doposud se zákazníkovi zobrazovaly všechny jeho objednávky, tedy i ty, které byly pro daného zákazníka (aktéra) vytvořeny přímo v Kaskádě.

Mzdy

 • V modulu Mzdy, v seznamu zaměstnanců, je v nástrojovém panelu nad tabulkou nové tlačítko s nabídkou několika možností filtrování, jako je středisko, pracovní schopnost, důchod, thp/dělník apod.
 • Program důsledněji kontroluje správnou délku DPN (dočasné pracovní neschopnosti).
 • K dispozici je nová skupina pro tvorbu druhů, s kódem "NEC" a názvem "Neplacené volno po část dne".
 • Do kontrol při zpracování zaměstnanců přibyla nová kontrola, která hlídá nároky na slevu na dani na dítě do 26 let věku dítěte.

Ostatní

 • Kaskáda umožňuje zakázat/povolit automatické spuštění 602SQL serveru. Toto opatření je důležité např. při provozu na terminal serveru.
 • Byla vylepšena informace pro uživatele o neprovedené záloze.
 • Editace číselníků povolena také Administrátorovi šablon a číselníků.
 • Kaskáda podporuje velmi pohodlné sledování avíz, která uživatel někomu poslal a čeká na odezvu přjemce (příjemců).
 • Pokud má uživatel v preferencích zaškrtnuto, že se mají šablony nabízet vždy, pak položka menu "Nový objekt volbou šablony" zmizí, protože i při použití volby Nový "název objektu" se šablony (pokud pro daný druh nějaké existují) stejně nabídnou.
 • Součástí Kaskády je pouze jedna tzv. výrobní sada uživatelských preferencí (doposud byly dvě, z nichž jedna se prakticky nepoužívala).
 • Pro editor formátovaného textu lze formou uživatelské preference určit, zda výchozí velikost písma bude Malé / Střední / Velké.
 • Došlo k doladění externích tiskových sestav z hlediska překladů do anglického a německého jazyka.
 • Lze předdefinovat počet výtisků na úrovni jednotlivých tiskových sestav.
 • Karta Souvisí v prohlížeči libovolného objektu nově slouží také jako cíl pro operace Drag&Drop (tažení objektu/souboru) myší odněkud-někam.
 • Byla doplněna možnost odpojit tzv. "mrtvé klienty" SQL serveru v dialogu "Seznam uživatelů připojených k SQL serveru".
 • Ve všech místech, kde se pracuje s formátovaným RTF textem je k dispozici kontrola pravopisu.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948759.