Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy
Článek  Nejzásadnější změny v Kaskádě, 2014
AutorKršek Miroslav
Vznik12.02.2015 11:44,  poslední úprava 05.03.2015 13:20

Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2014

Kontakty

 • V prohlížeči kontaktu byla doplněna karta Obchodní příležitost a zároveň byl vytvořen nový pracovní prostor v modulu Kontakty, který slouží obchodníkům k prohledávání kontaktů, které představují obchodní příležitost.
 • Při práci s objektem z oblasti činnosti "Obchodní příležitost" se nově kontroluje nastavení obchodní příležitosti u aktéra.
 • Byla upravena, zpřesněna a zjednodušena kontrola platnosti DIČ.
 • Na základě změny legislativy byla právní forma kontaktu "Občanské sdružení" nahrazena právní formou "Spolek".
 • Bylo vylepšeno zjišťování výchozí elektronické adresy u kontaktů.
 • Prohlížeč kontaktu prošel výraznou změnou, především v kartě Další a v (nové) kartě Texty.

Komunikace

 • Kaskáda při mazání e-mailu jako spamu umožňuje předat původní zprávu k přeučení antispamovému filtru.
 • K jednomu kontaktu lze přiřadit víc než jednu adresu datové schránky (ISDS).
 • Mazání příloh zásilky se zapisuje do historie.
 • Byl vylepšen způsob informování o problémech při mazání zásilek během nočního úklidu, pokud k něčemu takovému dojde.
 • Byla doplněna kontrola adresy příjemce při tvorbě odpovědi na přijatou zásilku (např. když na adresu zadanou u kontaktu přijde zásilka a po přijetí této zásilky někdo přepíše e-mailovou adresu u kontaktu na jinou adresu).

Konfigurace, přístupová práva, ...

 • Použití zástupných symbolů, které bylo rozšířeno od verze 14.04, je aplikováno i při použití v názvu objektu.
 • Instalační program Kaskády lépe hlídá zda není některý program (přijímač/odesílač zásilek jako služba, Správce avíz Kaskády,... ) spuštěn.
 • Byla zavedena nová uživatelská preference, která umožní maximalizaci prohlížečů na plný rozměr obrazovky, bez omezení.

Dokumenty

 • Provedli jsme řadu změn v oblasti personalistiky (filtry, vkládání textu, editovatelnost jednotlivých údajů, ...).
 • Při vzniku nového dodatku smlouvy lze vybírat text dodatku z připravených předloh.

Doklady

 • Program nabízí uživateli výběr DIČ z více možných pro aktéra daňového dokladu, pokud tento má v Kaskádě registrováno více než jedno DIČ.
 • Metodu pro určení data vystavení dokladu lze zvolit jinak pro faktury vydané / přijaté / ostatní doklady.
 • Uživatelskou preferencí lze docílit toho, aby se při mazáním řádku dodacího listu mazaly/nemazaly i související řádky jiných dokladů.
 • V prohlížeči interního dokladu byla vytvořena nová činnost pro dávkové zúčtování zanedbatelného zůstatku.

DPH

 • Zavedení třetí sazby DPH v Kaskádě.
 • Bylo vylepšeno automatické vytváření řádků přijatých faktur pro režim přenesení daňové povinnosti.

Knihy a výkazy, účetnictví

 • V modulu Knihy a výkazy byly vytvořeny dvě nové tiskové sestavy "Přehled výsledků firmy po střediscích" včetně součtů za úseky, do kterých střediska náleží a "Přehled výsledků firmy po obdobích".
 • Byl upraven účetní výkaz "Rozvaha v plném rozsahu" na základě změny legislativy.
 • Byl doplněn nový formulář "Výpis z evidence pro daňové účely 2014".

Objednávky a dodací listy

 • Lze snadněji plnit položky typu Použití subdodávky – prodej a Použití subdodávky - spotřeba ze zákaznické do dodavatelské objednávky.
 • Byl vylepšen režim "Připojení předmětů k řádkům obsahu" u vydaného DL a u objednávky od zákazníka.
 • V prohlížeči Objednávky k dodavateli byla doplněna činnost "Nastavit ceník. ceny u položek objednávky".
 • V prohlížeči objednávky od zákazníka v kartě Rekapitulace / Účetní rekapitulace jsou v panelu s rekapitulací tržeb/nákladů zobrazeny podstatně detailnější informace.

Předměty, majetek

 • Je umožněno provést částečné vyřazení majetku - snížení pořizovací ceny.
 • V prohlížeči majetku v kartě Protokol jsou zobrazeny informace o způsobu zaúčtování jednotlivých řádků.

Zásobníky (sklad, pokladna, bank. účet)

 • V prohlížeči bankovního účtu byly doplněny tiskové výstupy obdobné těm, které jsou v prohlížeči pokladny. Ty umožňují např. pohodlné zdokladování počátečních a koncových stavů vlastního bankovního účtu v operativní evidenci k roční účetní závěrce.
 • Byla vytvořena činnost umožňující snazší vypořádání inventurních rozdílů na skladech.
 • Tiskové sestavy týkající se inventury lze pomocí parametrů před tiskem filtrovat dle několika kritérií.

Práce s textem, formátování, ...

 • Ve všech polích pro úpravu formátovaného textu je nově automaticky detekována URL adresa, kterou lze prokliknout.
 • Klávesová zkratka Ctrl + Alt + Shift + J nově umožňuje vložit krátký formátovaný podpis - jméno uživatele a datum.

Provoz pod operačními systémy, technologické věci, zálohování ...

 • Podstatným způsobem se změnil systém verzování Kaskády, což přineslo např. vyšší komfort při reinstalaci Kaskády na pracovních stanicích.
 • Za účelem zvýšení kompatibility Kaskády s Windows 7 a novějšími pracuje Kaskáda jiným způsobem s registry operačního systému.
 • Kaskáda poskytuje lepší podporu pro automatické zálohování databáze.

Mzdy

 • Došlo k rozšíření "mzdové agendy" na "mzdovou a personální agendu".
 • Kaskáda umožňuje zadat hierarchii nadřízených/podřízených v modulu MZDY a na základě toho je umožněn (omezený) přístup ke mzdovým datům i dalším uživatelům než jen mzdové účetní.
 • U zaměstnance byl doplněn tisk potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce.
 • Dle platné legislativy byly doplněny do slev na dani daňová zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.
 • K dispozici jsou nové formuláře typu ZFO.
 • Vylepšen režim tisku hlášení změn ZP.
 • Byla provedena změna v kontrole uplatňování slevy na dani u osob pobírajících starobní důchod.

Ostatní

 • Byl vytvořen nový prvek uživatelského rozhraní - Varovný panel.
 • Pro vyhledávací složky a SQL dokumenty lze použít přepínatelný parametr pro volbu období nastavitelný v menu Konfigurace / Provozní nastavení / Dílčí účetní období pro reporty.
 • Pro doklady a objednávky je v menu Soubor / Export k dispozici nový typ exportu "Export obsahu faktury/objednávky - externí (DBF)".
 • Je vylepšen mechanismus importu objektů a importu obsahu objektů např. dokladů.
 • V šablonách dodatků smlouvy, obsahu dokladů a objednávek lze využít speciální řetězce, které po zkopírování do reálného obsahu smlouvy, dokladu nebo objednávky budou nahrazeny příslušnými hodnotami, které jsou čerpány z hlavičky smlouvy, dokladu či objednávky.
 • Pro import a editaci kurzovního lístku centrální banky jsou kontrolována práva k této činnosti včetně zavedení monitorování historie záznamů.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948833.